Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja

Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja na JLF UK v Martine (ďalej aj CEVED) je špecializovaným účelovým pracoviskom Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej JLF UK), zriadeným v súlade s §39 a ods. 2, písm. a) Zákona o vysokých školách ako jedno zo základných pracovísk JLF UK v Martine. 

Základným cieľom a funkciou CEVED je komplexná podpora a koordinácia projektového manažmentu, podpora aktivít vedy, výskumu a vývoja na pôde JLF UK v Martine. Poskytuje podporu pri príprave, realizácii, kontrole a propagácii národných i medzinárodných grantov a zmlúv a dohôd o spolupráci, ďalej komplexnú podporu pri implementácii projektov, vrátane projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov z verejného i súkromného sektora v spolupráci s Ekonomickým oddelením pre zabezpečenie efektívneho priebehu finančného manažmentu a s Oddelením VO na JLF UK v Martine z dôvodu komplexného zabezpečenia verejného obstarávania v súlade s platnou legislatívou. Súčasťou riadenia je aj manažérstvo kvality, ktorého cieľom je optimalizácia pracovných postupov a procesov so zohľadnením materiálových a časových zdrojov, očakávanej konečnej kvality služieb a produktov a predpokladaného ďalšieho rastu a vývoja.

CEVED bolo zriadené vnútorným predpisom č. 30/2017 Rozhodnutie dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine o zriadení Centra pre podporu vedy, výskumu a vývoja na JLF UK v Martine. Vnútorný predpis nájdete v dokumente VP 30/2017 CEVED PDF.