Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Účelové pracoviská

Budova Vysokoškolského internátu sa nachádza na Novomeského ul. č. 7. V roku 2005 sa stal vlastníctvom UK objekt Domova mládeže pri SZŠ v Martine na Hviezdoslavovej ulici č. 35, čím sa rozšírila projektovaná ubytovacia kapacita pre študentov a zamestnancov fakulty o 172 lôžok. Neoddeliteľnou súčasťou v oblasti poskytovania sociálnych služieb je i študentská jedáleň.

Centrálny zverinec (CZ) JLF UK je dodávateľské zariadenie na držanie a dodávanie pokusných zvierat pre vedecko-výskumné účely jednotlivých ústavov JLF UK v Martine. Pri chove zvierat sa neustále rešpektujú a uplatňujú zásady vyplývajúce z požiadaviek zákona na ochranu zvierat používaných na vedecké účely vrátane príslušných predpisov EÚ.