Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

EŠIF projekty

Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja zabezpečuje komplexný projektový manažment od prípravy, cez implementáciu až po úspešné ukončenie projektov, ktoré môžu získať alebo získali nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov. V programovom období 2007 – 2013 sme získali nenávratný finančný príspevok pre 25 projektov (18 projektov v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, 7 projektov z Operačného programu Vzdelávanie). V programovom období 2014 – 2020 sme získali nenávratný finančný príspevok pre 16 projektov (15 projektov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a 1 projekt v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia).

V súčasnosti je schválený nový Program Slovensko na roky 2021 – 2027, ktorý sa zameriava na tieto oblasti:

  • Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko
  • Zelenšie Slovensko
  • Prepojenejšie Slovensko
  • Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko
  • Európa bližšie k občanom
  • Fond na spravodlivú transformáciu

Bližšie informácie o programe Slovensko nájdete na stránke eurofondy.gov.sk.


Operačný program Integrovaná infraštruktúra