Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Školné a poplatky

Školné a poplatky spojené so štúdiom  v AR 2021/2022

 

Výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom v AR 2020/2021 upravuje smernica rektora UK č. 17/2021


Dôvody na zníženie, odpustenia alebo odloženie termínov splatnosti školného sú uvedené v Čl. 8 vyššie uvedenej Smernice rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom.

Žiadosť o odpustenie platby školného študent predkladá dekanke fakulty najneskôr 15 dní od doručenia rozhodnutia o povinnosti zaplatiť školné. Dekanka fakulty postupuje žiadosť so svojim stanoviskom rektorovi UK.

K žiadosti o odpustenie školného priložte požadované potvrdenia v zmysle vyššie uvedenej smernice.

Čl. 8
Dôvody na zníženie, odpustenie alebo odloženie termínov splatnosti školného

(1) Rektor môže na základe písomnej žiadosti študenta a po zohľadnení stanoviska dekana školné znížiť, odpustiť alebo odložiť termín jeho splatnosti, a to z dôvodov – skutočností hodných osobitného zreteľa – uvedených v tomto článku.

(2) Rektor môže rozhodnúť podľa odseku 1 v prípadoch, keď žiadajúci študent:
a) dosahuje vážený študijný priemer za celé doterajšie štúdium v študijnom programe, v ktorom je povinný uhrádzať školné, v rozpätí 1,00 – 1,20,
b) dosahuje vážený študijný priemer za celé doterajšie štúdium v študijnom programe, v ktorom je povinný uhrádzať školné, v rozpätí 1,21 – 1,50,
c) reprezentoval UK na významných vedeckých, odborných, umeleckých alebo športových podujatiach,
d) je zamestnancom UK alebo jej súčasti, alebo špecializovaného výučbového zariadenia podľa § 35 zákona o vysokých školách,
e) je študent so špecifickými potrebami,
f) spĺňa alebo by spĺňal podmienky na priznanie sociálneho štipendia alebo iným spôsobom preukázateľne dokladuje zlú sociálnu situáciu,
g) iným spôsobom preukázateľne dokladuje vážnu zdravotnú alebo rodinnú situáciu (úmrtie v rodine, vážny úraz a pod.),
h) má menej ako 25 rokov a zároveň je rodičom dieťaťa do 3 rokov (vrátane),

i) do 30. septembra zanechá štúdium v prvom roku štúdia, na ktoré bol riadne prijatý a zapíše sa na štúdium, na ktoré bol dodatočne prijatý,

j) ako doktorand v dotknutom študijnom programe prekročil aspoň o 100 % počet publikovaných prác potrebných na pripustenie k obhajobe dizertačnej práce alebo

k) prekračuje štandardnú dĺžku štúdia v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19.

(3) Pri školnom z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky štúdia môže rektor rozhodnúť podľa odseku 1 aj v prípadoch, keď žiadajúci študent prekračuje štandardnú dĺžku štúdia

a) v dôsledku prieťahov spôsobených fakultou pri zabezpečení obhajoby dizertačnej práce alebo

b) z dôvodu, že sa zapíše do ďalšej časti štúdia alebo sa opätovne zapíše po prerušení štúdia, aby vykonal štátnu skúšku11 (predmet štátnej skúšky).

(4) Pri školnom na základe čl. 2 ods. 4, môže rektor rozhodnúť podľa odseku 1 aj v prípadoch, keď študent:

a) časť štúdia absolvuje na partnerskej fakulte (vysokej škole) na základe zmluvy medzi fakultami (fakultou a vysokou školou) a neprekračuje štandardnú dĺžku štúdia,

b) sa po prerušení štúdia opätovne zapíše do letného semestra príslušného akademického roka, neprekračuje štandardnú dĺžku štúdia a pred prerušením štúdia si dôsledne plnil študijné povinnosti.

(5) Rektor svojím rozhodnutím môže:

a) v prípadoch podľa ods. 2 písm. b) znížiť školné najviac o 50 %,

b) v prípadoch podľa ods. 3 písm. b) znížiť školné najviac o 90 %,

c) v prípadoch podľa odseku 4 znížiť školné najviac o 80 %,

d) v ostatných prípadoch podľa tohto článku znížiť školné do plnej výšky, teda aj odpustiť školné

 


Vyhotovovanie archívnych dokumentov upravuje Vnútorný predpis rektora UK  č. 4/2010 (Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje postup Archívu UK v Bratislave pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia  a ktorou sa vydáva cenník poskytovaných služieb.)

Potvrdenia sa vydávajú na základe písomnej žiadosti po zaplatení stanoveného poplatku.

Poplatok uhraďte po kontakte so študijným oddelením na účet fakulty - podrobná informácia tu

Žiadosti o výpisy z archívnych materiálov zasielajte na adresu:

Dekanát JLF UK, študijné oddelenie, Malá Hora 4A, 036 01 Martin

Telefonický a e-mailový kontakt:

Mgr. Jana Simonidesová- (absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo)

tel.: 043/26 33 123, e-mail: jana.simonidesov@uniba.sk

Mgr. Jana Lettrichová - (absolventi nelekárskych študijných programov)

tel.: 043/26 33 124, e-mail: jana.lettrichova@uniba.skhttp://jfmed.uniba.sk


Žiadosti o vydanie odpisov diplomov, dodatkov k diplomu a vysvedčenií o štátnej skúške vybavuje Archív Univerzity Komenského v Bratislave