Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Školné a poplatky

Školné a poplatky spojené so štúdiom  v AR 2021/2022

 

Výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom v AR 2020/2021 upravuje smernica rektora UK č. 11/2020

prílohy:1-14

Dôvody na zníženie, odpustenia alebo odloženie termínov splatnosti školného sú uvedené v Čl. 7 vyššie uvedenej Smernice rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom.

Žiadosť o odpustenie platby školného študent predkladá dekanke fakulty najneskôr 15 dní od doručenia rozhodnutia o povinnosti zaplatiť školné. Dekanka fakulty postupuje žiadosť so svojim stanoviskom rektorovi UK.

K žiadosti o odpustenie školného priložte požadované potvrdenia v zmysle vyššie uvedenej smernice.

 


Vyhotovovanie archívnych dokumentov upravuje Vnútorný predpis rektora UK  č. 4/2010 (Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje postup Archívu UK v Bratislave pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia  a ktorou sa vydáva cenník poskytovaných služieb.)

Potvrdenia sa vydávajú na základe písomnej žiadosti po zaplatení stanoveného poplatku.

Poplatok uhraďte po kontakte so študijným oddelením na účet fakulty - podrobná informácia tu

Žiadosti o výpisy z archívnych materiálov zasielajte na adresu:

Dekanát JLF UK, študijné oddelenie, Malá Hora 4A, 036 01 Martin

Telefonický a e-mailový kontakt:

Mgr. Jana Simonidesová- (absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo)

tel.: 043/26 33 123, e-mail: jana.simonidesov@uniba.sk

Mgr. Jana Lettrichová - (absolventi nelekárskych študijných programov)

tel.: 043/26 33 124, e-mail: jana.lettrichova@uniba.skhttp://jfmed.uniba.sk


Žiadosti o vydanie odpisov diplomov, dodatkov k diplomu a vysvedčenií o štátnej skúške vybavuje Archív Univerzity Komenského v Bratislave