Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Podpora študentov so špecifickými potrebami

Podpora študentov so špecifickými potrebami je upravená Vnútorným predpisom č. 23/2014 - Smernica rektora UK v Bratislave k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami. Upozorňujeme študentov, aby pri realizácii svojich požiadaviek postupovali v súlade so smernicou a aby odovzdali na študijné oddelenie vyplnené a potvrdené formuláre, ktoré sú v prílohách smernice.

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Príloha č. 5

Príloha č. 6

Príloha č. 7

Príloha č. 8