Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Akreditácia

Podklady k zosúlaďovaniu so štandardami pre študijný program

List dekanky k príprave materiálov potrebných na zosúladenie študijných plánov (pdf)

Harmonogram zosúlaďovania (pdf)

Harmonogram zosúlaďovania (jpg)

Návrhy odporúčaných študijných plánov

Návrhy odporúčaných študijných plánov sú uvedené podľa akreditovaných študijných programov 1., 2. a spojeného 1. a 2. stupňa a 3. stupňa

 

Proces zosúlaďovania ŠP so štandardami pre ŠP a VS na JLF UK

Vnútorný systém kvality UK

 

Rady pre študijné programy JLF UK

 

Akreditačná rada JLF UK

 

Akreditačná rada UK

 

Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR k akreditovaným študijným programom

  • 1., 2. a spojeného 1. a 2. stupňa:

všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo - Bc., Mgr., pôrodná asistencia - Bc., Mgr., verejné zdravotníctvo - Bc., Mgr.

 

 Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí RŠP - 1. stupňa, 2. stupňa a spojeného 1. a 2. stupňa:

Rada študijného programu pre všeobecné lekárstvo

Rada študijného programu pre zubné lekárstvo

Rada študijného programu pre ošetrovateľstvo

Rada študijného programu pre pôrodnú asistenciu

Rada študijného programu pre verejné zdravotníctvo

 

Zápisnice zo zasadnutia RŠP pre študijné programy 3. stupňa sú uvedené podľa jednotlivých študijných programov