Legislatíva

Právne predpisy upravujúce štúdium na JLF UK:

Zákony:

Zákon 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení - účinný od 1.1.2013

Vyhlášky:

Vyhláška MŠ SR č.614/2002 o kreditovom systéme štúdia

Vyhláška MŠVVaŠ č. 155/2013 ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 614/2002 účinná od 1.9.2013

Vyhláška MŠ SR č.102/2006 o poskytovaní sociálneho štipendia študentom VŠ

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 235/2013 - ktorou sa dopĺňa Vyhláška č. 102/2006 o poskytovaní sociálneho štipendia študentom VŠ účinná od 1.9.2013

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 157/2014 - ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška č. 102/2006 o poskytovaní sociálneho štipendia študentom VŠ účinná od 1.9.2014

Vnútorné predpisy Univerzity Komenského

Študijný poriadok Univerzity Komenského - Vnútorný predpis 8/2015 (Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2)

<output>Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2.
Prepis bol vydaný 6. marca 2015. (Aktuálne znenie) </output>

Štipendijný poriadok Univerzity Komenského - Vnútorný predpis 9/2013, schválený AS UK 19.6.2013 a účinný 1.9.2013

Štipendijný poriadok - dodatok č. 1 k vnútornému predpisu 9/2013- Vnútorný predpis č. 23/2015

Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského pre študentov - Vnútorný predpis 8/2008, chválený AS UK 19.3.2008 a účinný od 25.3.2008

Rokovací poriadok Disciplinárne komisie UK pre študentov  - Vnútorný predpis 9/2008, schválený AS UK 19. 3. 2008 a účinný od 25.3.2008

Vnútorný predpis 9/2016Úplné znenie vnútorného predpisu č. 1/2016 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v  Bratislave v akademickom roku 2016/2017 v znení dodatku č. 1  prílohy 1-13

Vnútorné predpisy Jesseniovej lekárskej fakulty UK

Študijný poriadok JLF UK - platný a účinný od 14.5.2014

Štipendijný poriadok JLF UK - platný a účinný od 7.10.2013

Štipendijný poriadok - dodatok č. 1 - platný a účinný od 15.12.2014

Štipendijný poriadok - dodatok č. 2 - platný a účinný od 21.2.2016

Disciplinárny poriadok JLF UK pre študentov  - platný a účinný od 21.3.2016

Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie JLF UK pre študentov  - platný a účinný od 22.5.2008

Vnútorný predpis 28/2015 - Rozhodnutie dekana JLF UK o výške poplatkov spojených so štúdiom na JLF UK v AR 2016/2017