Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Global Tobacco Surveillance System

Program globálneho monitorovania užívania tabaku vo vybraných cieľových skupinách populácie vypracovala a vykonáva Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v spolupráci s Centers for Disease Control and Prevention v Atlante, USA (CDC) spolu s ďalšími partnermi.

Jeho význam spočíva najmä v tom, že okrem monitorovania užívania tabaku a faktorov s ním súvisiacich sa zameriava predovšetkým na účinok opatrení kontroly tabaku a spoločenských aspektov tejto problematiky, t.j. výskytu a postojov k pasívnemu fajčeniu, informovanosti o fajčení a postojov k nemu, úlohe masmédií, spoločenské prostredie (názory a postoje k preventívnym opatreniam, dodržiavanie legislatívnych opatrení), aktivity výrobcov a distribútorov tabaku ako aj dostupnosť informácií o odvykaní a liečbe nikotinizmu.

Okrem toho, v porovnaní s inými prieskumami podobného zamerania, projekty Global Tobacco Surveillance System majú jednotnú štandardnú metodológiu, ktorá umožňuje získavať veľmi presné a reprezentatívne údaje porovnateľné medzi jednotlivými krajinami ako aj porovnateľné v čase pri opakovaných prieskumoch.

V rámci programu sa vykonávajú na pravidelnej báze prieskumy užívania tabaku a s ním súvisiacich faktorov vo vybraných cieľových skupinách populácie:

  • Global Youth Tobacco Survey (GYTS). Prieskum sa vykonáva na základných školách a cieľovou skupinou sú deti vo veku 13 až 15 rokov.
  • Global School Personnel Survey (GSPS). Cieľovou skupinou sú pedagogickí pracovníci základných škôl. Prieskum sa vykonával ako doplnok GYTS. V súčasnosti sa už nevykonáva na štandardnej báze.
  • Global Health Professions Student Survey (GHPSS). Cieľovou skupinou sú študenti tretieho ročníka predgraduálneho štúdia medicíny, farmácie, ošetrvateľstva a zubného lekárstva. Prieskum zisťuje okrem užívania tabaku u budúcich zdravotníckych prcovníkov aj mieru odborných vedomostí a pripravenosti potrebných pre vykonávanie prevencie a podpory pri odvykaní od nikotínovej závislosti.
  • Global Adult Tobacco Survey (GATS). Cieľovou skupinou prieskumu je dospelá populácia vo veku 15 rokov a viac.

Ďalšie informácie na stránkach Svetovej zdravotníckej organizácie

Ďalšie informácie na stránkach CDC v Atlante, USA