Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

Prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.
Prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

Štúdium:

1984-1989 Prírodovedecká fakulta UK Bratislava (Odbor:  Biochémia so zameraním na klinickú biochémiu)

1995-2000 Jesseniova lekárska fakulta UK Martin (PhD, odbor farmakológia)

Ďalšie vzdelávanie:

2000  PhD. - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin

2005  Doc. - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin

2018  Prof. - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin

Zamestnanie:    

1990-2005 - vedecká pracovníčka a následne odborná asistentka Ústavu farmakológie JLFUK

2005-doteraz - docentka v odbore Farmakológia

2005-2011 - prodekanka JLF UK v Martine

2008-doteraz - vedúca Ústavu farmakológie JLF UK

Pedagogické aktivity:

príprava a vedenie prednášok, seminárov, praktických cvičení a konzultácií z farmakológie a klinickej farmakológie študentov všeobecného lekárstva (SJ a AJ) a nelekárskych študijných programov

členka komisie pre štátne skúšky - pediatria, obhajoby diplomových prác

vedenie študentov v rámci ŠVOČ, ktorí úspešne prezentovali svoje práce na domácich a zahraničných fórach

spolugarant študijného programu 3. stupňa 7.3.2 Farmakológia

Vedecká a publikačná činnosť:

viď projekty, doktorandi a publikačná činnosť

Iné aktivity:

predsedníčka Slovenskej farmakologickej spoločnosti SLS

zodpovedná riešiteľka a členka riešiteľských kolektívov, podieľa sa na riešení vedecko-výskumných úloh v rámci  projektov APVV, VEGA, KEGA, fakultných projektov a projektov z rôznych fondov EÚ

spolupráca na organizačnom zabezpečovaní domácich a medzinárodných odborných  vedecko-výskumných podujatí organizovaných pracoviskom

Základné údaje, kontakt

E-mail: sona.franovauniba.sk

Telefón: +421 43 2633 602

VoIP: 41 602