Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekty

Pracovníci Ústavu farmakológie JLF UK sú opakovane zapájaní do riešenia viacerých projektov zo zdrojov Európskej únie, grantových agentúr APVV, VEGA, KEGA, ako aj Ministerstva zdravotníctva SR.

Ich prehľad nájdete podľa kategórií v ľavom menu.

„Na tomto pracovisku sa realizuje projekt s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja“