Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

doc. MUDr. Marta Jošková, PhD.

MUDr. Marta Jošková, PhD.
MUDr. Marta Jošková, PhD.

Štúdium:

1991-1997 Jesseniova lekárska fakulta UK Martin (všeobecné lekárstvo)

2007-2010 - doktorand dennej formy JLF UK v Martine, Ústav farmakológie (obhajoba 1.7.2010)

Zamestnanie:

1997 - 2007 - sekundárny lekár na pediatrickom oddelení v Dolnom Kubíne

2010 - 2014 - výskumná pracovníčka Ústavu farmakológie JLF UK v Martine

2014 - 2022 - odborný asistent Ústavu farmakológie JLF UK v Martine

2022 - doteraz - docent Ústavu farmakológie JLF UK v Martine

Ďalšie vzdelávanie:

2000 - atestácia z pediatrie I.stupňa

2010 - PhD v odbore farmakológia

2022 - Doc., Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského

Pedagogické aktivity:

príprava a vedenie praktických cvičení z farmakológie a klinickej farmakológie študentov všeobecného lekárstva a nelekárskych študijných programov

Vedecká a publikačná činnosť:

viď projekty a publikačná činnosťVeda a výskum

Iné aktivity:

riešenie vedecko-výskumných úloh v rámci projektov VEGA, KEGA, APVV a MZ

spolupráca na organizačnom zabezpečovaní domácich a medzinárodných odborných vedecko-výskumných podujatí organizovaných pracoviskom

Základné údaje, kontakt

E-mail: marta.joskova@uniba.sk

Telefón: +421 43 2633 640

VoIP: 41640