Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

prof. MUDr. Martina Šutovská, PhD.

Štúdium:

1989 - 1995 Jesseniova lekárska fakutla UK Martin(všeobecné lekárstvo)

Ďalšie vzdelávanie:

2007  PhD. - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin

2013  Doc. - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin

2023 Prof. - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin

Zamestnanie:    

1995 - 2003 - Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku JLF UK a UNM

2003 - doteraz - Ústav farmakológie JLF UK

Pedagogické aktivity:

príprava a vedenie prednášok, seminárov, praktických cvičení a konzultácií z farmakológie a klinickej farmakológie študentov všeobecného lekárstva (SJ a AJ) a nelekárskych študijných programov

Vedecká a publikačná činnosť:

viď projekty, doktorandi a publikačná činnosť

Iné aktivity:

vedenie študentov v rámci ŠVOČ, ktorí úspešne prezentovali svoje práce na domácich a zahraničných fórach

člen riešiteľského kolektívu, podieľa sa na riešení vedecko-výskumných úloh v rámci  projektov APVV, VEGA, KEGA, fakultných projektov a projektov z rôznych fondov EÚ

spolupráca na organizačnom zabezpečovaní domácich a medzinárodných odborných  vedecko-výskumných podujatí organizovaných pracoviskom

členka dozornej rady Slovenskej farmakologickej spoločnosti SLS

 

 

Základné údaje, kontakt

E-mail: martina.sutovska@uniba.sk

Telefón: +421 43 2633 632

VoIP: 41632