Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Organizačná štruktúra

ÚSTAV FARMAKOLÓGIE

036 01 Martin, Malá Hora 111 61/4 C          telefón: 043/2633 603

 

Vedúca ústavu: prof. RNDr. Soňa F r a ň o v á, PhD.

franovajfmed.uniba.sk, VoIP 602

 

Zástupca pre pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť:

doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD., sutovskajfmed.uniba.sk, VoIP 632

 

Sekretariát: Viera Šlepcová, viera.slepcova@uniba.sk, VoIP 603

 

Profesori

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., odbor farmakológia

prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD., odbor farmakológia

Docenti


doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD., odbor farmakológia

doc. MUDr. Marta Jošková, PhD., odbor farmakológia

Odborní asistenti

PharmDr. Martin Kertys, PhD.

Ostatní zamestnanci Katarína Jesenská, Viera Šlepcová, Ingrid Štifilová