Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Organizačná štruktúra

ÚSTAV FARMAKOLÓGIE

036 01 Martin, Malá Hora 111 61/4 C          telefón: 043/2633 603

 

Vedúca ústavu: prof. RNDr. Soňa F r a ň o v á, PhD., sona.franova@uniba.sk, VoIP 602

 

Zástupca pre pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť:

prof. MUDr. Martina Šutovská, PhD., martina.sutovska@uniba.sk, VoIP 632

 

Sekretariát: Viera Šlepcová, viera.slepcova@uniba.sk, VoIP 603

 

Profesori

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., odbor farmakológia

prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD., odbor farmakológia

prof. MUDr. Martina Šutovská, PhD., odbor farmakológia

 

Docenti

 

 

doc. MUDr. Marta Jošková, PhD., odbor farmakológia

 

Odborní asistenti

 

PharmDr. Martin Kertys, PhD.

Mgr. Eduard Gondáš, PhD.

 

Ostatní zamestnanci Katarína Jesenská, Viera Šlepcová, Ingrid Štifilová