Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra

ÚSTAV FARMAKOLÓGIE

036 01 Martin, Malá Hora 4 C            telefón: 043/2633 603

 

Vedúca ústavu: doc. RNDr. Soňa F r a ň o v á, PhD., mim.prof. JLF UK

franovajfmed.uniba.sk, VoIP 602

 

Zástupca pre pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť:

doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD., sutovskajfmed.uniba.sk, VoIP 632

 

Sekretariát: Gabriela Rohoňová, rohonovajfmed.uniba.sk, VoIP 603

 

Profesoriprof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc., odbor farmakológia

Mimoriadni profesori

doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., odbor farmakológia
Docenti

doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD., odbor farmakológia

doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD., odbor farmakológia

Odborní asistentiMUDr. Marta Jošková, PhD.
Ostatní zamestnanciKatarína Jesenská, Gabriela Rohoňová, Magdaléna Vaňová