Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Organizačná štruktúra

ÚSTAV FARMAKOLÓGIE

036 01 Martin, Malá Hora 4 C            telefón: 043/2633 603

 

Vedúca ústavu: prof. RNDr. Soňa F r a ň o v á, PhD.

franovajfmed.uniba.sk, VoIP 602

 

Zástupca pre pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť:

doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD., sutovskajfmed.uniba.sk, VoIP 632

 

Sekretariát: Elena Martvoňová, martvonova@jfmed.uniba.sk, VoIP 603

 

Profesori prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., odbor farmakológia
Docenti

doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD., odbor farmakológia

doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD., odbor farmakológia

Odborní asistenti MUDr. Marta Jošková, PhD.
Ostatní zamestnanci Katarína Jesenská, Elena Martvoňová, Ingrid Štifilová