Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

- výučba  predmetu Otorinolaryngológia v zimnom semestri /poradové číslo semestra 9/

- v odbore všeobecné lekárstvo.

vedúci učiteľ: prof.MUDr.Andrej Hajtman,PhD.

- výučba predmetu Otorinolaryngológia v zimnom semestri /poradové číslo semestra 9/

- v odbore všeobecné lekárstvo - samoplatci     

vedúci učiteľ: prof.MUDr.Andrej Hajtman,PhD.

Formy výučby:

prednášky online, praktické cvičenia prezenčne, priebežná kontrola štúdia , skúšky - praktická a teoretická ústna

Zoznam prednášok:

 1./ História otorinolaryngológie, Koncepcia a náplň otorinolaryngológie,vzťah ORL k iným medicínskym odborom.Zápalové choroby sliznice nosovej dutiny, nosohltana a prinosových dutín/akútne, chronické,nešpecifické, špecifické/ a ich komplikácie 

  2./ Krvácanie z nosa, alergické choroby sliznice nosových dutín a PND.Nádory nosa, nosohltana a PND /benígne a malígne/. Frontobazálne poranenie.

 3./ Zápalové choroby lymfatického systému hltana/akútne, chronické, nešpecifické, špecifické/.Komplikácie zápalov lymfatického systému hltana/ celkové, miestne/. Nádory hltana/ benígne, malígne/. 

 4./ Zápalové choroby hrtana/ akútne, chronické, nešpecifické,špecifické/.Nádory hrtana/benígne , malígne/. Poranenia hrtana. Poruchy motility hrtana. Akútne dusivé stavy v ORL. 

 5./ Zápalové choroby vonkajšieho ucha.Zápalové choroby stredného ucha/akútne, chronické/. Komplikácie zápalov stredného ucha.Liečba akútnych a chronických zápalov stredného ucha /konzervatívna, chirurgická, princípy tympanoplastiky/.

 6./ Choroby vnútorného ucha/ vývojové poruchy, toxické poškodenia vnútorného ucha a cievne príhody/. Meniérova choroba. Otoskleróza. Laterobazálne poranenia. Nádory vonkajšieho, stredného a vnútorného ucha/benígne, malígne/.           Poruchy hlasu, reči, sluchu/vývojové a získané poruchy,rehabilitácia hlasu,reči a sluchu/. Profesionálne choroby v dýchacích a prehĺtacích orgánoch. Endoskopia v ORL.Poleptanie pažeráka. Varia

Témy praktických cvičení:

1./ Nos, nosová dutina a prinosové dutiny -  anatómia , fyziológia + patológia, anamnéza, vyšetrovacie postupy , liečba. Praktická demonštrácia pacientov s chorobami nosa, nosových a prinosových dutín.

2./ Hltan a ústna dutina -  anatómia , fyziológia + patológia, vyšetrovacie postupy,liečba.Praktická demonštrácia pacientov s chorobami hltana a dutiny ústnej. Chirugické výkony pri chorobách orofaryngu/tonzilektómia, adenotómia/.

3./ Hrtan -  anatómia , fyziológia + patológia, anamnéza,vyšetrovacie postupy, liečba.Praktická demonštrácia pacientov s chorobami hrtana a poruchami hlasu.

 4./ Dusivé stavy v ORL /príznaky obturácie horných a hornej časti dolných dýchacích orgánov/. Chirurgické výkony  /exstirpácia polypu hlasivky, excízia, tracheotómia, laryngofisúra, parciálna a totálna laryngektómia, bloková resekcia krčného lymfatického systému. Chirurgia štítnej žľazy.

5./ Sluchový orgán  -  anatómia , fyziológia + patológia, vyšetrovacie postupy. Praktická demonštrácia pacientov s chorobami statoakustického systému.

6./ Vyšetrenie sluchu - funkčné vyšetrenie sluchu, ladičky, hlasitá reč, šepot. Audiometrické vyšetrenie/tónová a rečová audiometria/, vyšetrenie evokovaných potenciálov. Zobrazovacie techniky RTG,CT, MR. Vyšetrenie vestibulárneho systému. Praktická demonštrácia pacientov s poruchami statoakustického systému.

7./ Zhrnutie, vzorový chorobopis.

8./  Samostatná práca s pacientom, varia, operačná sála, konzultácie.

9./ Samostatná práca s pacientom, varia, operačná sála, konzultácie.

10./ Samostatná práca s pacientom, varia, operačná sála, konzultácie.

Skúška - podmienky

 - absolvovaná praktická výučba na 100%. Minimálne môže byť ospravedlnená neúčasť na 20% praktickej výučby. Náhrada vymeškanej výučby bude realizovaná spravidla v zápočtovom týždni.    

- termín podľa AIS2 systému 

 

Zoznam otázok - praktická časť

1./ Vyšetrenie prínosových dutín

2./ Vyšetrenie lymfatického systému krku

3./ Vyšetrenie sluchu - hlasitá reč, šepot

4./ Otoskopia

5./ Mezofaryngoskopia

6./ Vzdušná sprcha 

7./ Nepriama hypofaryngoskopia

8./ Olfaktometria, priechodnosť nosovej dutiny

9./ Audiogram

10./ Punkcia a odsávanie čeľustnej dutiny, anemizácia stredného nosového priechodu.

11./ ORL endoskopia 

12./ Predná a zadná tamponáda 

13./ Predná a zadná rinoskopia

14./ Nepriama laryngoskopia

15./ Vyšetrovanie sluchu pomocou ladičiek

16./ Epifaryngoskopia

17./ Vyšetrenie dutiny ústnej a slinných žliaz

18./ Vyšetrenie vestibulárneho systému /tonické výchylky trupu, končatín, rotačná a kalorická skúška/

19./ Výplach cerumenu + paracentéza

20./ Vyšetrenie sluchovej trubice

 !!!!!  POZOR UPOZORNENENIE!!!!!!!!!

Vzhľadom na situáciu s Covid 19, výučba bude dočasne modifikovaná.

Výučba - prednášky online MS team, praktické cvičenia + skúška prezenčne.

 

Skúška - prezenčne počas jedného dňa. Študent  od skúšajúceho obdrží priamo jednu otázku z nižšie uvedených okruhov.  

Zoznam okruhov ústna ORL skúška - prezenčne

1.) choroby nosa a prínosových dutín

2.) choroby ucha

3.) choroby hltana 

4.) choroby hrtana

5.) choroby lymfatického systému hlavy a krku

6.) dusivé stavy