Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

 

Výučba  predmetu Otorinolaryngológia -  všeobecné lekárstvo,  všeobecné lekárstvo - samoplatci, zimný semester  /poradové číslo semestra 9/.

Výučba  predmetu Otorinolaryngológia - zubné lekárstvo, letný semester  /poradové číslo semestra 8/. 

vedúci učiteľ: doc.MUDr.Vladimír Čalkovský,PhD.

Formy výučby:

prednášky online + prezenčne

praktické cvičenia prezenčne, priebežná kontrola štúdia 

skúšky - praktická a teoretická ústna prezenčne počas jedného dňa.

Skúška – podmienky: absolvovaná praktická výučba na 100%. Minimálne môže byť ospravedlnená  neúčasť na 20% praktickej výučby. Náhrada vymeškanej výučby po dohovore s vedúcim učiteľom.

termín podľa AIS2 systému 

Zoznam prednášok:

1./ História otorinolaryngológie. Koncepcia a náplň otorinolaryngológie, vzťah ORL k iným medicínskym odborom. Zápalové choroby sliznice nosovej dutiny, nosohltana a prinosových dutín/ akútne, chronické,nešpecifické, špecifické/ a ich komplikácie. 

2./ Krvácanie z nosa, alergické choroby sliznice nosovej dutiny a PND. Nádory nosa, nosohltana a PND /benígne a malígne/. Frontobazálne poranenie.

3./ Zápalové choroby lymfatického systému hltana/akútne, chronické, nešpecifické, špecifické/. Komplikácie zápalov lymfatického systému hltana/ celkové, miestne/. Nádory hltana/ benígne, malígne/. 

4./ Zápalové choroby hrtana /akútne, chronické, nešpecifické, špecifické/. Nádory hrtana /benígne, malígne/. Poranenia hrtana. Poruchy motility hrtana. Akútne dusivé stavy v ORL. 

5./ Zápalové choroby vonkajšieho ucha. Zápalové choroby stredného ucha /akútne, chronické/. Komplikácie zápalov stredného ucha. Liečba akútnych a chronických zápalov stredného ucha /konzervatívna, chirurgická/.

6./ Choroby vnútorného ucha/ vývojové poruchy, toxické poškodenia vnútorného ucha a cievne príhody/. Meniérova choroba. Otoskleróza. Laterobazálne poranenia. Nádory vonkajšieho, stredného a vnútorného ucha /benígne, malígne/. Poruchy hlasu, reči, sluchu /vývojové a získané poruchy, rehabilitácia hlasu, reči a sluchu/. Profesionálne choroby v dýchacích a prehĺtacích orgánoch. Endoskopia v ORL. Poleptanie pažeráka. Varia

Témy praktických cvičení:

1./ Nos, nosová dutina a prinosové dutiny -  anatómia , fyziológia + patológia, anamnéza, vyšetrovacie postupy , liečba. Praktická demonštrácia pacientov s chorobami nosa, nosových a prinosových dutín.

2./ Hltan a ústna dutina -  anatómia , fyziológia + patológia, vyšetrovacie postupy, liečba. Praktická demonštrácia pacientov s chorobami hltana a dutiny ústnej. Chirurgické výkony pri chorobách orofaryngu /tonzilektómia, adenotómia/.

3./ Hrtan -  anatómia , fyziológia + patológia, anamnéza,vyšetrovacie postupy, liečba. Praktická demonštrácia pacientov s chorobami hrtana a poruchami hlasu.

4./ Dusivé stavy v ORL /príznaky obturácie horných a hornej časti dolných dýchacích orgánov/. Chirurgické výkony  /exstirpácia polypu hlasivky, excízia, tracheotómia, laryngofisúra, parciálna a totálna laryngektómia, resekcia hltana, bloková resekcia krčného lymfatického systému. Chirurgia štítnej žľazy, prištítnych žliaz.

5./ Sluchový orgán  -  anatómia , fyziológia + patológia, vyšetrovacie postupy. Praktická demonštrácia pacientov s chorobami statoakustického systému.

6./ Vyšetrenie sluchu - funkčné vyšetrenie sluchu, ladičky, hlasitá reč, šepot. Audiometrické vyšetrenie/tónová a rečová audiometria/, vyšetrenie evokovaných potenciálov. Zobrazovacie techniky RTG, CT, MR. Vyšetrenie vestibulárneho systému. Praktická demonštrácia pacientov s poruchami statoakustického systému.

7./ Zhrnutie, vzorový chorobopis.

8./ Samostatná práca s pacientom, varia, operačná sála, konzultácie.

9./ Samostatná práca s pacientom, varia, operačná sála, konzultácie.

10./Samostatná práca s pacientom, varia, operačná sála, konzultácie.

Zoznam otázok - praktická časť

1./ Vyšetrenie prinosových dutín

2./ Vyšetrenie lymfatického systému krku

3./ Vyšetrenie sluchu - hlasitá reč, šepot

4./ Otoskopia

5./ Mezofaryngoskopia

6./ Vzdušná sprcha 

7./ Nepriama hypofaryngoskopia

8./ Olfaktometria, priechodnosť nosovej dutiny

9./ Audiogram

10./ Punkcia a odsávanie čeľustnej dutiny, anemizácia stredného nosového priechodu.

11./ ORL endoskopia 

12./ Predná a zadná tamponáda 

13./ Predná a zadná rinoskopia

14./ Nepriama laryngoskopia

15./ Vyšetrovanie sluchu pomocou ladičiek

16./ Epifaryngoskopia

17./ Vyšetrenie dutiny ústnej a slinných žliaz

18./ Vyšetrenie vestibulárneho systému /tonické výchylky trupu, končatín, rotačná a kalorická skúška/

19./ Výplach cerumenu + paracentéza

20./ Vyšetrenie sluchovej trubice

 

Výučba - prednášky online MS team + prezenčne podľa aktuálnej situácie. Praktické cvičenia + skúška prezenčne.

 

Skúška - prezenčne počas jedného dňa. Študent  od skúšajúceho obdrží priamo jednu otázku z nižšie uvedených okruhov.  

Zoznam okruhov ústna ORL skúška - prezenčne

1.) Choroby nosa a prinosových dutín

2.) Choroby ucha

3.) Choroby hltana 

4.) Choroby hrtana

5.) Choroby lymfatického systému hlavy a krku

6.) Dusivé stavy