Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Hlavné zameranie vedecko-výskumnej činnosti

1. Štúdium maternálnej a fetálnej hemodynamiky pomocou ultrasonografie

2. Štúdium ovplyvnenia rastu myómov maternice embolizáciou uterinných ciev

3. Preventívne a skríningové opatrenia pri zhubných ochoreniach prsníka a ženského genitálu

4. Prenatálna genetická diagnostika (invazívna / neinvazívna forma)

5. Detekcia sentinelovej lymfatickej uzliny pri karcinóme prsníka a krčka maternice

6. Využitie molekulovej biológie v diagnostike karcinómu prsníka a vnútorného genitálu

7. Využitie molekulovej biológie v diagnostike tehotenských patológií a vývinových porúch plodu

8. Včasná detekcia fetálneho distresu v gravidite a počas pôrodu

9. Štúdium hypertenzných ochorení v gravidite

 

Aktuálne projekty a granty

1)     Grant APVV-14-0815: Profilovanie cirkulujúcich nukleových kyselín v diagnostike, manažmente a prognostikovaní onkogynekologických ochorení. (doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD). /Protokol štúdie/

2) Grant APVV:16-0021 "Úloha mikroRNA v karcinóme prsníka: biologický význam, cielené molekuly a signálne dráhy" (prof. MUDr. Pavol Žúbor, PhD, DrSc, FRSM. /Protokol štúdie 1, 2/

3) Grant VEGA: 1/0124/17 „Génová regulácia a klonálna evolúcia v predikcii funkčno-mutačnej zmeny primárneho a metastatického karcinómu prsníka ako skorý prediktor vzniku, progresie, disseminácie a chemoterapeutickej rezistencie ochorenia." (prof. MUDr. Pavol Žúbor, PhD, DrSc, FRSM). /Protokol štúdie/

4) Grant VEGA: 1/0061/19 "Psychosociálne faktory súvisiace s popôrodnou depresiou a možnosti skríningu v období po pôrode" (doc. Mgr. Martina Bašková, PhD). /Protokol štúdie/

5) Grant VEGA: 1/0199/17 "Determinácia molekulovej podstaty metylátorového fenotypu vo vybraných typoch nádorových ochorení. (doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD). /Protokol štúdie/

6) Grant MZ SR 2018/20-UKMT-16 "Biomarkery včasných aterosklerotických zmien v personalizovanej prevencii kardiovaskulárnych ochorení u žien s prekancerózami a karcinómom krčka maternice" (MUDr. Michal Mešťaník, PhD). /Protokol štúdie/

Postupy a formuláre pre spracovanie vzoriek a informované súhlasy:

- Postup pre patológa pre odber tkanivových vzoriek (TU)

- Informovaný súhlas - všeobecný (TU)

- Informovaný súhlas - APVV miRNA Žúbor (TU)

- Informovaný súhlas - VEGA CpG Danková (TU)

- Informovaný súhlas - MZ SR Cervix Mestanik (TU)

- Dotazník pre pacientov - rizikové faktory (TU)

 

Ďalšie významné vedecké a vedecko-odborné pôsobenie:

Pracovisko bolo sídlom redakčnej rady a vydavateľom vedeckého časopisu Slovenská gynekológia a pôrodníctvo.

Najvýznamnejším ocenením vedeckej úrovne pracoviska blo zvolenie prednostu kliniky za predsedu odborovej komisie postgraduálneho štúdia pre gynekológiu a pôrodníctvo v SR.

Organizácia vedeckých a odborných podujatí:

3.- 4. 9. 1998 – celoštátna vedecká konferencia SGPS  „ Prevencia v gynekológii a pôrodníctve “, koordinátor konferencie: prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

30. 5. – 1. 6. 2002 – IX. celoštátny kongres SGPS SLS s medzinárodnu účasťou, prezident kongresu:prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

30. 9. – 2. 10. 2010 – XVII. celoštátny kongres SGPS SLS s medzinárodnu účasťou,

prezident kongresu: prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Organizácia kongresu 3rd Central-Eastern European Symposium on Free Nucleic Acids in Non-Invasive Prenatal Diagnosis 4/2014, Martin, SK

prezident kongresu:prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Klinika zorganizovala 16 menších odborných sympózií.