Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

- výuka predmetu gynekológia a pôrodníctvo v 9. a 10. semestri  v odbore všeobecné lekárstvo
vedúci učiteľ: doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

- výuka predmetu gynekológia a pôrodníctvo v 11. a 12. semestri v odbore všeobecné lekárstvo
vedúci učiteľ: doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

- výuka predmetu gynekológia a pôrodníctvo v 9.,10.,11. a 12. semestri v odbore všeobecné lekárstvo – AJ
vedúci učiteľ: doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

- výuka predmetu gynekológia a pôrodníctvo v 6.a 7. semestri v odbore ošetrovateľstvo
vedúci učiteľ: MUDr. Marcela Ňachajová,PhD


Informačné a študijné materiály: AR 2021/2022

Gynekológia a pôrodníctvo 2 VL, 2021/2022

Vedúci výučby: Doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD. (erik.kudela@uniba.sk)

Prednášky: 7.2. – 25.2.2022 ( MSTEAMS – 07:30-09:00)

Bloková výučba – letný semester:         

 

28.02.2022 – 11.03.2022, kr. 1 (Erasmus)

28.03.2022 – 08.04.2022, kr. 5,6

11.04.2022 – 22.04.2022, kr. 7,8

25.04.2022 – 06.05.2022, kr. 9,10

09.05.2022 – 20.05.2022, kr. 11,12

23.05.2022 – 03.06.2022, kr. 13,14

 

Trvanie blokových praktických cvičení: 10 dní, čas: 07:00-10:15

Povinná náplň blokových praktických cvičení: 

Prezencia:                                       07:00-07:10 hod., seminárna miestnosť 6/3 odd.

Praktická časť:                              07:10-09:00, oddelenia a ambulancie Gyn.-pôr.kliniky

Teoretický seminár:                    09:00-10:15, seminárna miestnosť 6/3 odd.

 

Podmienky udelenia zápočtu:

1. 80% účasť na praktických cvičeniach,

2. absolvovanie jednej poobednej pohotovostnej služby (15:30 – 18:45)

3. úspešné absolvovanie teoretického testu na poslednom teoretickom seminári: minimálna hranica úspešnosti: 67% (10 z 15 otázok),

4. neospravedlnená neúčasť na povinnej výučbe sa hodnotí klasifikačným stupňom Fx (Študijný poriadok JLF UK 29/2014, Čl. 21(9) a Čl.24(5)).

Vyučujúci praktickej blokovej časti: podľa týždenného rozpisu kliniky

Pozn.

Systém výučby praktických cvičení uverejníme na stránke počas prebiehajúcich prednášok do 25.2.2022. Vzhľadom na možnosť praktickej výučby v malých skupinách bude výučba prebiehať prezenčne v nemocnici. Všetko záleží od aktuálnej epidemiologickej situácie na Slovensku a platných nariadení.

 

Gynekológia a pôrodníctvo 2 (5r. VL LS):

       1. Prednášky (TU)

       2. Praktické cvičenia (TU)

 

Stomatológia (5r. ZS):

       1. Prednášky a praktické cvičenia (TU)

       2. Skúšobné otázky (TU)

 

Pôrodná asistencia:

- Ročník 1: Externé Mgr. štúdium. Manažment prenatálnej starostlivosti (ZS)

- Ročník 2: Externé Mgr. štúdium. Prenatálna diagnostika (ZS)

 

Štátnicové otázky VL Gynekológia a pôrodníctvo - slovenský jazyk - teoretická časť

Štátnicové otázky VL Gynekológia a pôrodníctvo - slovenský jazyk - praktická časť

 

SEMINÁRE 6.r. VL - SVK

skupina 3SK (7.2. - 25.2.2022):

Praktická výučba prebieha prezenčne v UNM. Študenti sú rozdelení na tri skupiny. Každá skupina absolvuje praktickú časť výučby na Gynekologickej klinike 1 týždeň. Začiatok výučby: 07:30

Teoretické semináre budú prebiehať denne od 14.2. - 25.2.2022 online cez MSTEAMS (skupina JLF - GYN-POR Prednášky 6.r. 2021-22) so začiatkom o 09:00.


English teaching programme: AR 2021/2022

Gynecology and Obstetrics 2, 2021/2022

Responsible teacher: assoc. prof. Erik Kúdela, M.D., PhD.

Lectures: 7.2. – 25.2.2022 ( MSTEAMS – 11:00 -12:30)

Block practices: summer semester           

 

28.02.2022 – 11.03.2022, gr. 6

14.03.2022 – 25.03.2022, gr. 7

28.03.2022 – 08.04.2022, gr. 8

11.04.2022 – 22.04.2022, gr. 1

25.04.2022 – 06.05.2022, gr. 2

09.05.2022 – 20.05.2022, gr. 3

23.05.2022 – 03.06.2022, gr. 4

06.06.2022 – 17.06.2022, gr. 5

 

Duration of block practical exercises: 10 days, time: 10:15-13:30

Obligatory content of block practical exercises:

Check for the presence:                10:15-10:30, Seminary room, Dpt. 6/3

Practical section:                            10:30-12:00, Departments of Dpt. of G&O

Theoretical Seminar:                     12:00-13:30, Seminary room, Dpt. 6/3

 

Criteria for credits:

  1. 80% participation in practical exercises
  2. Students need to have a proof of vaccination or SARS-Cov19 negative test or proof of COVID19 in the past
  3. One afternoon emergency service (15:30 - 18:45)
  4. Passing the theoretical test at the last theoretical seminar: minimum success rate: 67% (10 of 15 questions)
  5. Unjustified non-participation in compulsory education is assessed by grade Fx (JFM CU Study Standards 29/2014, Article 21 (9) and Article 24 (5)).

 

Participation in the block practical training is possible only within the group according to the student's registration in the AIS system!

Practical block teacher: according to the weekly schedule of the department.

 

Obstetrics and Gynecology 2 (5th year, Summer semester)

       1. Lectures (download)

       2. Practicals (download)

 

6th Grade

State exam questions GM Obstetrics and Gynecology - english language - Theory

State exam questions GM Obstetrics and Gynecology - english language - Praxis