Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

- výuka predmetu gynekológia a pôrodníctvo v 9. a 10. semestri  v odbore všeobecné lekárstvo
vedúci učiteľ: doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

- výuka predmetu gynekológia a pôrodníctvo v 11. a 12. semestri v odbore všeobecné lekárstvo
vedúci učiteľ: doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

- výuka predmetu gynekológia a pôrodníctvo v 9.,10.,11. a 12. semestri v odbore všeobecné lekárstvo – AJ
vedúci učiteľ: doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

- výuka predmetu gynekológia a pôrodníctvo v 6.a 7. semestri v odbore ošetrovateľstvo
vedúci učiteľ: MUDr. Michaela Hrtánková, PhD


Informačné a študijné materiály: AR 2021/2022

Gynekológia a pôrodníctvo 1 VL, 2022/2023

Vedúci výučby: Doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD. (erik.kudela@uniba.sk)

Prednášky: 5.9. – 23.9.2022 ( MSTEAMS )

Bloková výučba – zimný semester:   

 

26.09.2022 – 7.10.2022, kr. 13,14

10.10.2022 – 21.10.2022, kr. 15,16

24.10.2022 – 4.11.2022, kr. 1,2

7.11.2022 – 18.11.2022, kr. 3,4

21.11.2022 – 2.12.2022, kr. 5,6

12.12.2022 – 23.12.2022, kr. 7,8

9.1.2023 - 20.1.2023, kr. 9,10

23.1.2023 - 3.2.2023, kr. 11,12

 

Trvanie blokových praktických cvičení: 10 dní, čas: 07:00-10:15

Povinná náplň blokových praktických cvičení: 

Prezencia:                                       07:00-07:10 hod., seminárna miestnosť 6/3 odd.

Praktická časť:                              07:10-09:00, oddelenia a ambulancie Gyn.-pôr.kliniky

Teoretický seminár:                    09:00-10:15, seminárna miestnosť 6/3 odd.

 

Podmienky udelenia zápočtu:

1. 80% účasť na praktických cvičeniach,

2. absolvovanie jednej poobednej pohotovostnej služby (15:30 – 18:45)

3. úspešné absolvovanie teoretického testu na poslednom teoretickom seminári: minimálna hranica úspešnosti: 67% (10 z 15 otázok),

4. neospravedlnená neúčasť na povinnej výučbe sa hodnotí klasifikačným stupňom Fx (Študijný poriadok JLF UK 29/2014, Čl. 21(9) a Čl.24(5)).

Vyučujúci praktickej blokovej časti: podľa týždenného rozpisu kliniky

 

Gynekológia a pôrodníctvo 2 (5r. VL LS):

       1. Prednášky (TU)

       2. Praktické cvičenia (TU)

 

Stomatológia (5r. ZS):

       1. Prednášky a praktické cvičenia (TU)

       2. Skúšobné otázky (TU)

 

Pôrodná asistencia:

- Ročník 1: Externé Mgr. štúdium. Manažment prenatálnej starostlivosti (ZS)

- Ročník 2: Externé Mgr. štúdium. Prenatálna diagnostika (ZS)

 

Štátnicové otázky VL Gynekológia a pôrodníctvo - slovenský jazyk - teoretická a praktická časť

6.r. VL - SVK


English teaching programme: 2022/2023

Gynecology and Obstetrics 1, 2022/2023

Responsible teacher: assoc. prof. Erik Kúdela, M.D., PhD.

Lectures: 5.9. – 23.9.2022 (MS TEAMS)

Block practices: winter semester           

 

26.09.2022 – 7.10.2022, gr. 8

17.10.2022 – 28.10.2022, gr. 1

31.10.2022 – 11.11.2022, gr. 2

14.11.2022 – 25.11.2022, gr. 3

28.11.2022 – 9.12.2022, gr. 4

12.12.2022 – 23.12.2022, gr. 5

9.1.2023 - 20.1.2023, gr. 6

23.1.2023 - 3.2.2023, gr. 7

 

Duration of block practical exercises: 10 days, time: 10:15-13:30

Obligatory content of block practical exercises:

Check for the presence:                10:15-10:30, Seminary room, Dpt. 6/3

Practical section:                            10:30-12:00, Departments of Dpt. of G&O

Theoretical Seminar:                     12:00-13:30, Seminary room, Dpt. 6/3

 

Criteria for credits:

  1. 80% participation in practical exercises
  2. One afternoon emergency service (15:30 - 18:45)
  3. Passing the theoretical test at the last theoretical seminar: minimum success rate: 67% (10 of 15 questions)
  4. Unjustified non-participation in compulsory education is assessed by grade Fx (JFM CU Study Standards 29/2014, Article 21 (9) and Article 24 (5)).

 

Participation in the block practical training is possible only within the group according to the student's registration in the AIS system!

Practical block teacher: according to the weekly schedule of the department.

 

Obstetrics and Gynecology 1 (5th year, winter semester)

       1. Lectures (download)

       2. Practicals (download)

 

6th Grade

State exam questions GM Obstetrics and Gynecology - English language - Theory and Praxis