Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

Doktorandské štúdium: akreditácia pre vedný odbor 7.1.9 gynekológia a pôrodníctvo

Obhájené dizertačné práce (PhD) na pracovisku od r. 2006 (denná forma : 18, externá forma: 3)

- 2006  MUDr. Norbert Szunyogh

- 2008  MUDr. František Janíček

- 2009  MUDr.Kamil Biringer – externá forma

- 2010  MUDr. Silvester Galo - externá forma

             MUDr.Mgr. Kristína Biskupská Boďová

- 2011  MUDr. Martina Cuľbová

- 2012  MUDr. Roman Fiolka

             MUDr.Miroslav Haško

- 2013  MUDr.Iveta Švecová

             MUDr.Ivana Kapustová

             MUDr.Petra Móricová

             Mgr.Veronika Holúbeková

- 2014  MUDr.Petra Šumichrastová

             MUDr.Erik Kúdela

             MUDr.Jana Siváková

             Mgr.Andrea Mendelová

             MUDr.Lucia Fabušová Ondrová – externá forma

- 2016  Mgr.Eva Ježková

- 2017  MUDr. Marcela Ňachajová

             RNDr. Sandra Meršáková

- 2018  MUDr. Michaela Hrtánková

 

Počet doktorandov v dennom štúdiu v súčasnom programe: 9

Počet doktorandov v externom štúdiu v súčasnom programe: 1

Školitelia doktorandského štúdia a témy:

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

1. RNDr. Dušan Loderer - „Neinvazívne prenatálne testovanie s využitím voľnej fetálnej DNA“

prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.

1. RNDr. Dana Dvorská - „Nové trendy v diagnostike ochorení tela maternice: stanovenie expresného profilu leiomyómov maternice“

2. RNDr. Dušan Braný - „Molekulárny profiling tumorov hladkej svaloviny tela maternice“

prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc., MBA 

1.

2.

3.

4.

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.

1. MUDr. Zuzana Laučeková - „Možnosti využitia 3D-4D ultrazvukového zobrazenia v tehotnosti“

2. Mgr. Mariana Jagelková - „Využitie analýzy nukleových kyselín v onkogynekológii“

3. RNDr. Katarína Zelinová - „Využitie metód sekvenovania novej generácie v manažmente pacientok s malígnym ochorením mliečnej žľazy“

doc. RNDr. Zuzana  Danková, PhD.

1. Mgr. Igor Šťastný - „Epigenetické modifikácie v patogenéze karcinómu prsníka“

doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.

1. Mgr. Marek Samec - „Epigenetické modifikácie v experimentálnej mamárnej karcinogenéze rastlinnými funkčnými potravinami“