Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

Doktorandské štúdium: akreditácia pre vedný odbor 7.1.9 gynekológia a pôrodníctvo

Obhájené dizertačné práce (PhD) na pracovisku od r. 2006 (denná forma : 18, externá forma: 3)

- 2006  MUDr. Norbert Szunyogh

- 2008  MUDr. František Janíček

- 2009  MUDr.Kamil Biringer – externá forma

- 2010  MUDr. Silvester Galo - externá forma

             MUDr.Mgr. Kristína Biskupská Boďová

- 2011  MUDr. Martina Cuľbová

- 2012  MUDr. Roman Fiolka

             MUDr.Miroslav Haško

- 2013  MUDr.Iveta Švecová

             MUDr.Ivana Kapustová

             MUDr.Petra Móricová

             Mgr.Veronika Holúbeková

- 2014  MUDr.Petra Šumichrastová

             MUDr.Erik Kúdela

             MUDr.Jana Siváková

             Mgr.Andrea Mendelová

             MUDr.Lucia Fabušová Ondrová – externá forma

- 2016  Mgr.Eva Ježková

- 2017  MUDr. Marcela Ňachajová

             RNDr. Sandra Meršáková

- 2018  MUDr. Michaela Hrtánková

            RNDr. Dušan Loderer

            RNDr. Dana Dvorská

            RNDr. Dušan Braný

- 2019  Ing. Soňa Uramová

 

Počet doktorandov v dennom štúdiu v súčasnom programe: 16

Počet doktorandov v externom štúdiu v súčasnom programe: 2

Školitelia doktorandského štúdia a témy:

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

1. MUDr. Tatiana Kulkovská - „Intervencie znižujúce riziko vzniku karcinómu prsníka a ovária u nosičov vysokorizikových mutácií“

prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.

1. MUDr. Richard Školka - "Gestačný diabetes mellitus"

2. MUDr. Michaela Škereňová - "Výsledky tehotenstiev po technikách asistovanej reprodukcie"

3. Mgr. Mária Gašpareková - "Význam vyšetrenia biomarkerov folikulárnej tekutiny u pacientok zaradených do asistovanej reprodukcie"

prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc., MBA 

1. MUDr. Dominika Vlčáková - „Cirkulujúca miRNA ako nový nástroj pre efektívny manažment a personalizovanú liečbu karcinómu prsníka“

2. MUDr. Erik Kozubík - „Asociácia epigenetických zmien a úrovne miRNA expresie s klinicko-patologickými vlastnosťami a prognózou endometriálneho karcinómu“

3. MUDr. Denisa Šimová - „Identifikácia deregulovaných signálnych dráh kontrolujúcich proliferáciu a prežívanie nádorových buniek prsníka“

4. MUDr. Tomáš Rokos - "Laparoskopické korekcie vrodených a získaných uterinných patológií: Manažment, technika a konsekvencie"

5. MUDr. Karol Brányik - "Potenciál biopsie sentinelovej lymfatickej uzliny u pacientiek s rôznym molekulovým subtypom karcinómu prsníka s klinicky negatívnou axilou"

6. MUDr. Veronika Vertaľová - "Dopad selekčných kritérií ako radikálnej zmeny v manažmente tehotných žien v gravidite a počas pôrodu na perinatálny výstup"

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

1. xxxx

doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.

1. MUDr. Zuzana Laučeková - „Možnosti využitia 3D-4D ultrazvukového zobrazenia v tehotnosti“

2. Mgr. Mariana Jagelková - „Využitie analýzy DNA pri ovariálnom karcinóme“

3. RNDr. Katarína Zelinová - „Využitie metód sekvenovania novej generácie v manažmente pacientok s malígnym ochorením mliečnej žľazy“

doc. RNDr. Zuzana  Danková, PhD.

1. Mgr. Igor Šťastný - „Epigenetické modifikácie v patogenéze karcinómu prsníka“

doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.

1. Mgr. Marek Samec - „Epigenetické modifikácie v experimentálnej mamárnej karcinogenéze rastlinnými funkčnými potravinami“

2. Mgr. Alena Líšková - "Rastlinné prirodzené substancie v chemoprevencii experimentálnej mamárnej karcinogenézy"

3.Mgr.Lenka Koklesová -"Epigenetická modulácia v experimentálnej mamárnej karcinogenéze: vplyv rastlinných diétnych faktorov"