Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Diagnostická a liečebno-preventívna činnosť

Klinika zabezpečuje zdravotnú starostlivosť z oblasti gynekológie a pôrodníctva. Je centrom perinatálnej medicíny so špičkovým technickým vybavením. V posledných rokoch došlo k vzostupu úrovne diagnostických a terapeutických postupov najmä v oblasti peripartálneho monitorovania plodov a neinvazívnej prenatálnej diagnostiky. Kordocentéza s možnosťou intrauterinnej transfúzie krvi, invazívne chirurgické zákroky u tehotnej ženy, rozpracovanie diagnostických postupov u rizikových tehotností, sonografické hodnotenie plodov so zameraním sa na intrakraniálnu, renálnu a hepatálnu cirkuláciu, prenatálna diagnostika vrodených vývojových chýb, neinvazívna diagnostika tehotenských patologických stavov a odchýlok vývoja plodu či predikcie patológií tehotenstva je súčasťou spektra výkonov na pracovisku.

Ako prví v SR sa na klinike zaviedli bezbolestné pôrody v epidurálnej analgézii, používanie pulzného oxymetra a ST analýzy fetálnej srdcovej činnosti počas pôrodu. Výrazný úspech a pokrok dosiahlo pracovisko i v diagnostike a liečbe malígnych nádorov ženského genitálu a prsníkov, kde ako jedni z prvých pracovísk sa začala používať metóda biopsie sentinelovej lymfatickej uzliny pri týchto ochoreniach. Dobré výsledky dosahuje pracovisko aj v oblasti detskej gynekológie a  gynekologickej endokrinológie, vrátane ktorej pracovisko opäť ako prvé v SR začalo v liečbe myómov maternice využívať i embolizačnú techniku uterinných artérií.

 
Unikátne metódy:

 • diagnostika malígnych nádorov pomocou kontrastnej Doppler-sonografie
 • kordocentéza a intrauterinná transfúzia
 • diagnostika genetických porúch plodu metódou OSCAR 
 • neinvazívna prenatálna diagnostika pomocou detekcie nukleových kyselín plodu z krvi tehotnej ženy
 • intrapartálne monitorovanie fetálneho EKG
 • intrauterinná mikroinvazívna chirurgia pomocou fetoskopu
 • 3D fetálna diagnostika
 • detekcia sentinelovej lymfatickej uzliny u karcinómu prsníka a krčka maternice
 • tenkoihlová (FNAC) a hruboihlová (Core) biopsia nádorov prsníka
 • odber pupočníkovej krvi po pôrode
 • embolizácia uterinných artérií
 • laserová operácia premalígnych lézií krčka maternice
 • Rádiofrekvenčná ablácia endometria systémom "NovaSure"
 • Faxitron BioVision systém na peroperačné RTG vyšetrenie nádorov a kalcifikátov prsníka

Nadštandardné vybavenie:     

 • Operačný hysteroskop / hysteroresektoskop STORZ                  
 • Operačný laparoskop STORZ
 • Duktoskop STORZ
 • Fetoskop STORZ
 • 3D-4D + CFI Doppler ultrazvuk (Philips, Voluson E8, E10)
 • ST – EKG analyzátor
 • Fetálny pulzný oxymeter
 • Neoprobe Gama detekčná sonda k lokálnej peroperačnej diagnostike rádioizotopov
 • Peripartálny analyzátor krvných plynov
 • USG prístroj Philips iU22
 • USG prístroj Voluson E8e a E10
 • Videokolposkop STORZ
 • CO2 laserový operačný nôž
 • Harmonický skalpel (ultrazvukové rezanie a koagulácia)
 • NOVASURE ablačný systém endometria
 • Faxitron BioVision RTG systém
 • Video-telekonferenčný systém pre online prenos operačných výkonov

Organizačné členenie:

Gynekológia - ambulantná starostlivosť

 • Abmulancia detskej gynekológie
 • Konziliárna ambulancia 
 • Ambulancia prenatálnej starostlivosti
 • Senologická ambulancia pre choroby prsníka a mliečnej žlazy
 • Ambulancia cervikálnej patológie a prekanceróz
 • Onkogynekologická ambulancia
 • Endokrinologická ambulancia (klimaktériium, postmenopauza, plánované rodičovstvo a antikoncepcia, neplodnosť) 
 • Ultrazvuková ambulancia 

 Gynekológia - lôžková starostlivosť

 • Operačné výkony s jednodňovou hospitalizáciou

-Výkony na vonkajšom genitále, pošve a krčku maternice (konizácia, amputácia, LEEP, LEETZ, laservaporizácia)

-Hysteroskopia (diagnostická a operačná)

-Laparoskopia (diagnostická a operačná)

-Umelé prerušenie gravidity

-Diagnosticko - terapeutické kyretáže (vyčistenie dutiny maternice)

-Korekčné operácie vonkajších rodidiel

-Operačné výkony pre nezhubné nálezy na prsníku

 • Operačné výkony s 2-7 dňovou hospitalizáciou

-Hysterektómia simplex

-Hysterektómia s adnexektómiou

-Vaginálne operácie na maternici a pošvovej stene

-Radikálna hysterektómia s lymfonodektómiou pri karcinóme krčka

-Extrafasciálna hysterektómia s lymfonodektómiou pri karcinóme tela maternice a vaječníka

-Radikálne mastektómie s axilárnou exenteráciou pri karcinóme prsníka

-Limitované operácie prsníka (QE, LE, SE) pre malígne ochorenie s limitovaným výkonom v axile vrátane biopsie SLU

-Enukleácia myómov maternice

-Embolizácia myómov maternice

-Urogynekologické operácie s použitím implantátov (TVT-O, sieťkové operácie)

 
Prenatálna starostlivosť a poradenstvo pre gravidnú ženu

 • Predkoncepčná genetická poradňa
 • Ultrazvuková prenatálna diagnostika
 • Odber plodovej vody (amniocentéza)
 • Odber vzorky placenty, trofoblastu (CVS)
 • Kordocentéza

 Pôrodnica - pôrod a popôrodná starostlivosť

 • Predpôrodné kurzy a psychoprofylaxia
 • Vedenie pôrodu vo vode vrátane alternatívnych metód (za poplatok)
 • Epidurálna analgézia (za poplatok)       
 • Odber pupočníkovej krvi                 
 • Prítomnosť blízkej osoby pri pôrode (za poplatok)
 • Výber pôrodníka (za poplatok)
 • Monitorovanie plodu počas pôrodu pomocou kardiotokografie
 • Popôrodná starostlivosť o matku a novorodenca- Baby friendly Hospital certifikát
 • Pracovisko dodržiava pravidlo neskorého podviazania pupočníka pri nekomplikovanom pôrode (tzv. cord milking).
 • Samostatné lôžko + ubytovanie pre sprievodnú osobu (za poplatok)
 • Izby sú zriadené chladničkou, televízorom, majú vyčlenené samostatné sociálne zariadenie
 • Voľné návštevy na izbe
 • Doplnok ku strave