Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Diagnostická a liečebno-preventívna činnosť

Klinika zabezpečuje zdravotnú starostlivosť z oblasti gynekológie a pôrodníctva. Je centrom perinatálnej medicíny so špičkovým technickým vybavením. V posledných rokoch došlo k vzostupu úrovne diagnostických a terapeutických postupov najmä v oblasti peripartálneho monitorovania plodov a neinvazívnej prenatálnej diagnostiky. Kordocentéza s možnosťou intrauterinnej transfúzie krvi, invazívne chirurgické zákroky u tehotnej ženy (fetoskopia), rozpracovanie diagnostických postupov u rizikových tehotností, sonografické hodnotenie plodov so zameraním sa na intrakraniálnu, renálnu a hepatálnu cirkuláciu, prenatálna diagnostika vrodených vývojových chýb, neinvazívna diagnostika tehotenských patologických stavov (NIPT) a odchýlok vývoja plodu či predikcie patológií tehotenstva je súčasťou spektra výkonov na pracovisku.

Ako prví v SR sa na klinike zaviedli bezbolestné pôrody v epidurálnej analgézii, používanie pulzného oxymetra a ST analýzy fetálnej srdcovej činnosti počas pôrodu. Snažíme sa o vytvorenie pacientom priateľského rodinného prostredia s moderným a príjemným dizajnom pracoviska. Samozrejmosťou je najnovší liečebno-diagnostický postup založený na najmodernejších štandardných diagnostických a terapeutických postupoch (guidelines) a SOP (standard operating protocols), pomocou ktorých zabezpečujeme vysoko účinnú, modernú a cost-efektívnu liečbu pre všetky pacientky. 

Naše pacientky počas pôrodu majú možnosť výberu z mnohých bolesť šetriacich techník, napr. pôrodnícka EDA, spinálna analgézia, inhalácia rajského plynu, či farmakoanalgézia. za unikátne považujeme možnosti manažmentu vysoko rizikových stavov: 

napr. disponujeme možnosťou intervenčnej rádiológie s oklúziou uterinných ciest pri masívnom popôrodnom krvácaní (postup, ktorý nielenže zachraňuje život pacientke, ale aj výrazne zvyšuje možnosť zachovania maternice do budúcna pri takýchto komplikáciách). Disponujeme možnosťami MR/CT internej pelvimetrie v gravidite pre správny manažment makrozomických plodov alebo plodov v polohe koncom panvovým. Tieto plody dokonca vieme "otočiť" v maternici pri prevedení tzv. externého obratu plodu.

Výrazný úspech a pokrok dosiahlo pracovisko i v diagnostike a liečbe benígnych a malígnych nádorov ženského genitálu a prsníkov, kde ako jedni z prvých pracovísk sa začala používať metóda biopsie sentinelovej lymfatickej uzliny pri týchto ochoreniach (pomocou blue dye patent blau farebnej techniky, pomocou ráduoizotopu, alebo ich kombináciou). Využívame túto techniku aj pri manažmente pacientok s karcinómom krčka maternice.Významný pokrok sme dosiahli v endoskopickej operačnej liečbe, kde prevádzame celé spektrum laparoskopických a hysteroresektoskopických výkonov (napr. resekcie uterinného septa, myómov, početné enukleácie myómov laparoskopicky, alebo odstránenie maternice, jej zdvihnutie a fixácia sieťkou na chrbticu, či endoskopická liečba rozsiahlych, náročných a hlboko-infiltrujúcich stavov endometriózy). Pracovisko zabezpečuje plné spektrum urogynekologických operácií a veľmi výrazne sa zameriava na individuálnu liečbu pacientok s malígnym ochorením. Pričom využíva najmodernejšie techniky a technológie v molekulovej biológii pre molekulovú profiláciu karcinómu, odhalenie jeho jedinečných individuálnych charakteristík a následné určenie individuálnej, pacientom na mieru ušitej liečby. V tomto manažmente klinika intenzívne využíva najnovšie poznatky arteficiálnej inteligencie v medicíne.

Dobré výsledky dosahuje pracovisko aj v oblasti detskej gynekológie a  gynekologickej endokrinológie, vrátane ktorej pracovisko opäť ako prvé v SR začalo v liečbe myómov maternice využívať i embolizačnú techniku uterinných artérií.

 
Unikátne metódy:

 • Kordocentéza a intrauterinná transfúzia
 • Diagnostika genetických porúch plodu metódou OSCAR 
 • Neinvazívna prenatálna diagnostika pomocou detekcie nukleových kyselín plodu z krvi tehotnej ženy (NIPT)
 • Odber pupočníkovej krvi po pôrode
 • Intrapartálne monitorovanie fetálneho EKG
 • intrauterinná mikroinvazívna chirurgia pomocou fetoskopu
 • 3D fetálna diagnostika
 • Diagnostika malígnych nádorov pomocou kontrastnej Doppler-sonografie
 • Duktoskopia, duktografia
 • Hysterosalpingografia
 • Detekcia sentinelovej lymfatickej uzliny u karcinómu prsníka a krčka maternice
 • Tenkoihlová (FNAC) a hruboihlová (Core) biopsia nádorov prsníka
 • Vákuová biopsia prsníka (mamotom)
 • Onkoplastické operácie prsníka pri profylaktickej mastektómii
 • embolizácia uterinných artérií
 • Laserová operácia premalígnych lézií krčka maternice
 • Rádiofrekvenčná ablácia endometria systémom "NovaSure"
 • Faxitron BioVision systém na peroperačné RTG vyšetrenie nádorov a kalcifikátov prsníka
 • Rádioembolizácia uterinných artérií pri liečbe myómov a popôrodného krvácania
 • Interná pelvimetria panvy u tehotných žien

Nadštandardné vybavenie:     

 • Operačný hysteroskop / hysteroresektoskop STORZ                  
 • Operačný laparoskop STORZ
 • Duktoskop STORZ
 • Fetoskop STORZ
 • 3D-4D + CFI Doppler ultrazvuk (Philips, Voluson E8, E10)
 • ST – EKG analyzátor
 • Fetálny pulzný oxymeter
 • Neoprobe Gama detekčná sonda k lokálnej peroperačnej diagnostike rádioizotopov
 • Peripartálny analyzátor krvných plynov
 • USG prístroj Philips iU22
 • USG prístroj Voluson E8e a E10
 • Videokolposkop STORZ
 • CO2 laserový operačný nôž
 • Harmonický skalpel (ultrazvukové rezanie a koagulácia)
 • NOVASURE ablačný systém endometria
 • Faxitron BioVision RTG systém
 • Video-telekonferenčný systém pre online prenos operačných výkonov
 • Covidien Ligasure koagulačný systém
 • Olympus Thunderbeat koagulačný systém

Organizačné členenie:

Gynekológia - ambulantná starostlivosť

 • Abmulancia detskej gynekológie
 • Konziliárna ambulancia 
 • Ambulancia prenatálnej starostlivosti
 • Senologická ambulancia pre choroby prsníka a mliečnej žľazy
 • Ambulancia cervikálnej patológie a prekanceróz
 • Onkogynekologická ambulancia
 • Ultrazvuková ambulancia 

 Gynekológia - lôžková starostlivosť

 • Operačné výkony s jednodňovou hospitalizáciou

-Výkony na vonkajšom genitále, pošve a krčku maternice (konizácia, amputácia, LEEP, LEETZ, laservaporizácia)

-Hysteroskopia (diagnostická a operačná)

-Laparoskopia (diagnostická a operačná)

-Umelé prerušenie gravidity

-Diagnosticko - terapeutické kyretáže (vyčistenie dutiny maternice)

-Korekčné operácie vonkajších rodidiel

-Operačné výkony pre nezhubné nálezy na prsníku

 • Operačné výkony s 2-7 dňovou hospitalizáciou

-Hysterektómia simplex

-Hysterektómia s adnexektómiou

-Vaginálne operácie na maternici a pošvovej stene

-Radikálna hysterektómia s lymfonodektómiou pri karcinóme krčka

-Extrafasciálna hysterektómia s lymfonodektómiou pri karcinóme tela maternice a vaječníka

-Radikálne mastektómie s axilárnou exenteráciou pri karcinóme prsníka

-Limitované operácie prsníka (QE, LE, SE) pre malígne ochorenie s limitovaným výkonom v axile vrátane biopsie SLU

-Enukleácia myómov maternice

-Embolizácia myómov maternice

-Urogynekologické operácie s použitím implantátov (TVT-O, sieťkové operácie)

 
Prenatálna starostlivosť a poradenstvo pre gravidnú ženu

 • Predkoncepčná genetická poradňa
 • Ultrazvuková prenatálna diagnostika
 • Odber plodovej vody (amniocentéza)
 • Odber vzorky placenty, trofoblastu (CVS)
 • Kordocentéza

 Pôrodnica - pôrod a popôrodná starostlivosť

 • Predpôrodné kurzy a psychoprofylaxia
 • Vedenie pôrodu vo vode vrátane alternatívnych metód (za poplatok)
 • Epidurálna analgézi (bezplatne), rajský plyn(za poplatok)       
 • Odber pupočníkovej krvi                 
 • Prítomnosť blízkej osoby pri pôrode (bezplatne)
 • Výber pôrodníka (za poplatok)
 • Monitorovanie plodu počas pôrodu pomocou kardiotokografie
 • Popôrodná starostlivosť o matku a novorodenca- Baby friendly Hospital certifikát
 • Pracovisko dodržiava pravidlo neskorého podviazania pupočníka pri nekomplikovanom pôrode (tzv. cord milking).
 • Samostatné lôžko + ubytovanie pre sprievodnú osobu (za poplatok)
 • Izby sú zriadené chladničkou, televízorom, majú vyčlenené samostatné sociálne zariadenie
 • Voľné návštevy na izbe
 • Doplnok ku strave