Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekty

Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a MFN sa stala od roku 2009  špičkovým vedecko-výskumným pracoviskom podieľajúcim sa na projektoch financovaných zo zdrojov EÚ:

- 1) CENTRUM EXCELENTNOSTI PRE PERINATOLOGICKÝ VÝSKUM (05/2009-04/2011)

Viac na stránke: odkaz

- 2) DOBUDOVANIE CENTRA EXCELENTNOSTI PRE PERINATOLOGICKÝ VÝSKUM (CEPV II) (01/2010-06/2012)

Viac na stránke: odkaz

- 3) MOLEKULOVÁ DIAGNOSTIKA RAKOVINY KRČKA MATERNICE (10/2010-09/2013)

Viac na stránke: odkaz

- 4) KARCINOGÉNNE A TOXICKÉ KOVY V ŽIVOTNOM A PRACOVNOM PROSTREDÍ

- 5) SYSTÉM KOMPLEXNÉHO HODNOTENIA KVALITY PEDAGOGICKÉHO PROCESU A VEDECKOVÝSKUMNEJ PRÁCE NA JLFUK V MARTINE 

Riešené Grantové úlohy na pracovisku: – ukončené  + zodpovední riešitelia:

–        prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

1)  Grant MZ SR: 2007/60-MFN-03:  Včasná predikcia vzniku preeklampsie.

2)  Grant VEGA: 1/3374/06: Význam stanovenia expresie streoidných receptorov a génu mRNA aromatázy a určenia zmeny estrogénového metabolizmu kódovaného génom CYP19 u endometriózy.

3)  Grant VEGA: 1/0077/08: Včasná predikcia vzniku preeklampsie pomocou markerov endotelovej dysfunkcie a doplerosonogrfických zmien uterplacentovej a fetálnej cirkulácie.

4)  Grunenthal grant 2008: Randomized, double blind, paralied-arm, placebo-and comparator-controlled trial of the efficacy and safety of multiple doses of immediate-release (IR) CG5503 for pooperative pain following abdominal hysterectomy.

5)  Medi-Nova AG 2005: Multi-center open, uncontrolled study to investigate the efficacy and safety of the oral contraceptive SH T 186 D containing 0,02 mg ethinylestradiol-B-cyclodextrin clathrate and 3 mg drospirenone in a 24-day regimen form 13 cycles in 1010 healthy female.

–       prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc.

1)  Grant UK 22/2004: Populačne zameraná randomizovaná kontrolou podložená štúdia [Ile (655) Val] polymorfizmu HER-2 génu a rizika vzniku karcinómu mliečnej žľazy v populácii slovenských žien

2)  Grant UK 46/2005: Polymorfizmus génov CYP 17, CYP 19 cytochrómu P450, CYP 1B1 a COMT  modulujúcich steroidný metabolizmus a aktivitu estrogénových receptorov v asociácii s regulačným efektom p21 a p53 génov v etiopatogenéze endometriálneho karcinómu I. a II. typu. Prediktívny význam nálezu v prevencii vzniku karcinómu.

3)  Grant UK 252/2006: Bazálna myoepitelová diferenciácia v karcinómoch prsníka

4)  Grant MZ SR: 2005/14-MFN-06: Vytvorenie a realizácia optimálneho diagnostického modelu včasného zachytenia vývoja malígnych ochorení prsníka, tela a krčka maternice

5)  Grant VEGA: 1/3379/06: Vyšetrenie génovo determinovaného HER-2 stavu v manažmente prevencie, diagnostiky a liečby invazívneho karcinómu mliečnej žľazy u žien

6)  Grant VEGA: 1/0069/09: Skorá detekcia vzniku invazívneho karcinómu prsníka pomocou markerov bunkovej proliferácie, tkanivovej apoptózy a hypoxického poškodenia.

7)  Grant VEGA: 1/0243/12: „Analýza profilu génovej expresie karcinómu prsníka pre určenie rizika vzniku ochorenia a cielenej personalizovanej liečby.“

8) Grant VEGA: 1/0124/17 „Génová regulácia a klonálna evolúcia v predikcii funkčno-mutačnej zmeny primárneho a metastatického karcinómu prsníka ako skorý prediktor vzniku, progresie, disseminácie a chemoterapeutickej rezistencie ochorenia."

9) Grant APVV:16-0021 "Úloha mikroRNA v karcinóme prsníka: biologický význam, cielené molekuly a signálne dráhy"

<output>1/0124/17 „Génová regulácia a klonálna evolúcia v predikcii funkčno-mutačnej zmeny primárneho a metastatického karcinómu prsníka ako skorý prediktor vzniku, progresie, disseminácie a chemoterapeutickej rezistencie ochorenia."</output>

<output>1/0124/17 „Génová regulácia a klonálna evolúcia v predikcii funkčno-mutačnej zmeny primárneho a metastatického karcinómu prsníka ako skorý prediktor vzniku, progresie, disseminácie a chemoterapeutickej rezistencie ochorenia." </output>

<output>1/0124/17 „Génová regulácia a klonálna evolúcia v predikcii funkčno-mutačnej zmeny primárneho a metastatického karcinómu prsníka ako skorý prediktor vzniku, progresie, disseminácie a chemoterapeutickej rezistencie ochorenia." </output>

<output>1/0124/17 „Génová regulácia a klonálna evolúcia v predikcii funkčno-mutačnej zmeny primárneho a metastatického karcinómu prsníka ako skorý prediktor vzniku, progresie, disseminácie a chemoterapeutickej rezistencie ochorenia." </output>

<output></output>

<output>-1/0124/17 „Génová regulácia a klonálna evolúcia v predikcii funkčno-mutačnej zmeny primárneho a metastatického karcinómu prsníka ako skorý prediktor vzniku, progresie, disseminácie a chemoterapeutickej rezistencie ochorenia." </output>

<output>-1/0124/17 „Génová regulácia a klonálna evolúcia v predikcii funkčno-mutačnej zmeny primárneho a metastatického karcinómu prsníka ako skorý prediktor vzniku, progresie, disseminácie a chemoterapeutickej rezistencie ochorenia." </output>

–       prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.

1)  Grant VEGA: 1/1188/04: Kontraktilita hladkého svalu vajíčkovodu a možnosti jej farmakologického ovplyvnenia.

2)  Grant VEGA: 1/0271/12: „Detekcia amplifikácie génu TERC /3q26/ v cytologických vzorkách u prekanceróz a karcinómu krčka maternice.“

3)  Grant JLF UK: I-4/2002: Prínos elektrokardiografie pri hodnotení funkčného stavu plodu.

4)  Grant JLF UK: I-6/2002: Dopplersonografické vyšetrenie cirkulácie v I. trimestri gravidity.

–       doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.

1)  Grant UK 188/2003: Detekcia intrapartálnej hypoxie plodu: prínos intrapartálnej pulznej oxymetrie pre klinickú prax.

2)  Grant UK 47/2004: Detekcia intrapartálnej hypoxie plodu: jej súčasné možnosti.

3)  Grant APVT: 20-033104: Súčasné možnosti a optimalizácia postupov v detekcii ohrozenia plodu hypoxiou počas tehotnosti a pôrodu.

4) Grant APVV: APVV-14-0815 : Profilovanie cirkulujúcich nukleových kyselín v diagnostike, manažmente a prognostikovaní onkogynekologických ochorení

-        doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

1)  Grant VEGA: 1/0283/12: Genomika a genetický polymorfizmus v etiopatogenéze močovej inkontinencie a defektov panvového dna u žien.

2)  Grant APVV-0315-11: Nové metódy analýzy variability srdcovej frekvencie plodu.

–       MUDr. Imrich Žigo, CSc.

1)  Grant VEGA: 1/3384/06: Genetické polymorfizmy vazoaktívnych génov v etiopatogenéze preeklampsie a hypertenzie v tehotnosti.

–       MUDr. Mgr. Kristína Biskupská Boďová, PhD.

1)  Grant UK 446/2008: Zmeny hladín solubilného trombomodulínu a PA I-1 a dopplersonografických parametrov u žien s preeklampsiou a ich využitie pri skorej predikcii vzniku preeklampsie.

2)  Grant UK 34/2009: Zmeny hladín solubilného trombomodulínu a PA I-1 a dopplersonografických parametrov u žien s preeklampsiou a ich využitie pri skorej predikcii vzniku preeklampsie - pokr.

–       MUDr. Roman Fiolka, PhD.

1)  Grant UK 61/2009: Hypermetylácia tumor supresorických génov ako marker skorej diagnostiky endometriálneho karcinómu.

2)  Grant UK:576/2010: Hypermetylácia tumor supresorických génov ako marker skorej diagnostiky endometriálneho karcinómu - pokr.

-       MUDr. Ivana Kapustová, PhD.

1)  Grant UK:172/2010: Analýza pro-apoptotických genetických zmien ako marker biologického profilu a rizika vzniku karcinómu prsníka.

2)  Grant UK:450/2011: Analýza pro-apoptotických genetických zmien ako marker biologického profilu a rizika vzniku karcinómu prsníka (pokr.)

3)  Grant UK:559/2012: Analýza pro-apoptotických genetických zmien ako marker biologického profilu a rizika vzniku karcinómu prsníka (pokr.)

-       MUDr. Petra Móricová, PhD.

1)  Grant UK:243/2012: Predikcia vzniku nádorov prsníka hodnotením expresie apoptotických a rast- stimulujúcich génov v tkanive prsníka

-       MUDr. Marcela Ňachajová

1)  GUK/310/2014: Génová charakteristika karcinómu endometria

2)  GUK/57/2016: Génová charakteristika endometriálneho karcinómu

-       MUDr. Petra Šumichrastová, PhD.

1)  Grant UK:468/2011: Vplyv fajčenia na ženský organizmus z pohľadu karcinogenézy prsníka

2)  Grant UK:372/2012: Vplyv fajčenia na ženský organizmus z pohľadu karcinogenézy prsníka (pokr.)

3)  GUK/116/2013: Vplyv fajčenia na ženský organizmus z pohľadu karcinogenézy prsníka

4)  GUK/12/2016: Fajčenie ako potenciálny rizikový faktor karcinómu prsníka v súvislosti s génovými polymorfizmami

-       MUDr. Jana Siváková, PhD.

1)  Grant UK:406/2011: Diagnostika vrodených vývinových chýb pomocou ultrasonografie v prvom trimestri

2)  Grant UK:306/2012: Diagnostika vrodených vývinových chýb pomocou ultrasonografie v prvom trimestri (pokr.)

-       MUDr. Erik Kúdela, PhD.

1)  Grant UK:242/2012: Detekcia amplifikácie génu TERC pomocou FISH ako nová diagnostická metodika dysplastických zmien a rakoviny krčka maternice

2)  GUK/77/2013, Detekcia amplifikácie génu TERC pomocou FISH ako nová diagnostická metodika dysplastických zmien a rakoviny krčka maternice.

3)  GUK/287/2015, Prognostický význam genetických zmien u rakoviny krčka maternice

–       doc. MUDr. Stanislav Tomáš, PhD.

1)  Grant JLF UK: Vplyv EDA na oxygenáciu a metabolický stav plodu a novorodenca.

2)  Grant JLF UK: I-5/2002: Význam biosenzorov pri posudzovaní aktuálneho stavu plodu počas pôrodu.

–       MUDr. Silvester Galo, PhD.

1)  Grant UK: Endometrióza – včasná diagnostika, efekt  medikamentóznej a chirurgickej liečby.

–       MUDr. Terézia Paštéková, PhD.

1)  Grant UK 195/2003: Dopplersonografické vyšetrenie cirkulácie vo včasnej gravidite.

–       MUDr. Marianna Grúberová, PhD.

1)  Grant UK 40/2004: Význam laktátu pri hodnotení aktuálneho stavu plodu počas pôrodu.

–       MUDr. František Janíček, PhD.

1)  Grant UK 80/2007: Ovplyvnenie kontraktility tehotného myometria prostredníctvom inhibítorov PDE4 a PDE5 bez a za pôsobenia B2-agonistu.

–       MUDr. Zuzana Martinková, PhD.

1)  Grant UK 42/2004: Význam fetálneho EKG pri monitorovaní funkčného stavu plodu počas pôrodu. 

–       MUDr. Jana Gabajová

1)  Grant UK 262/2006: Cytochróm P 450 1A1, 1B1, COMT a VEGF génový polymorfizmus a riziko vzniku endometriálneho karcinómu.

–       MUDr. Martina Cuľbová, PhD.

1)  Grant UK 420/2008: Hypermetylácia tumor supresorických génov ako nový marker včasnej diagnostiky ovariálneho karcinómu.

2)  Grant UK 60/2009: Hypermetylácia tumor supresorických génov ako nový marker včasnej diagnostiky ovariálneho karcinómu - pokr.

-       MUDr. Iveta Švecová, PhD.

1)  Grant UK:381/2010: Využitie fetálnej DNA v krvi matky v prenatálnej diagnostike patológie plodu.

-       Mgr. Veronika Janušicová, PhD.

1)  Grant UK:71/2010: Detekcia nukleových kyselín a expresia ľudského papilomavírusu v prevencii karcinómu krčka maternice.

2)  Grant UK:103/2011: Hodnotenie expresie papilomavírusov a markerov karcinogenézy v bunkách krčka maternice

-       Mgr. Eva Ježková, PhD.

1)  Grant UK:156/2010: Hypermetylácia génov PITX2 a RASSF1A v prevencii, diagnostike a prognóze u pacientok s karcinómom mliečnej žľazy.

-      Mgr. Mendelová Andrea, PhD.

1)  GUK/89/2013: Mutačné zmeny PI3K signálnej dráhy pri karcinóme mliečnej žľazy

-       MUDr. Miroslav Haško, PhD.

1)  Grant UK:230/2011: Včasná predikcia preeklampsie pomocou stanovenia vhodnej kombinácie biochemických, genetických a dopplersonografických markerov

-       MUDr. Hrtánková Michaela

1)  GUK/72/2013: Nové metódy analýzy variability srdcovej frekvencie plodu

2)  GUK/127/2016: Nové metódy diagnostiky fetálnej hypoxie

-      Mgr. Lukáč Pavol

1)  GUK/579/2014: Funkčná analáza genetických zmien metódou alelovo špecifickej expresie

-      MUDr. Ladiverová Katarína

1)  GUK/26/2015, Diagnostika intrauterinného stavu plodu pred termínom pôrodu

-      Mgr. Loderer Dušan

1)  GUK/347/2015: Optimalizácia prípravy knižníc pre analýzu voľnej fetálnej DNA

2)  GUK/113/2016: Optimalizačné kroky v prenatálnej diagnostike

-      Mgr. Meršáková Sandra

1)  GUK/121/2015: Detekcia metylácie promótorovej oblasti génov MAL a CADM1 pomocou pyrosekvenácie pri karcinóme krčka maternice

-      Mgr. Braný Dušan

1)  GUK/16/2016: Survivín a tumory hladkej svaloviny tela maternice

-       Mgr. Jagelková Marianna

1)  GUK/29/2016: Identifikácia genetických zmien na úrovni génov u pacientok s karcinómom prsníkov a ovárií

 

c)     Medzinárodná spolupráca:

Klinika t.č. je projektovo aktívne zapojená do medzinárodnej spolupráce s univerzitnými a klinickými zariadeniami.

Breast cancer research center, Universitätsklinikum Bonn, Nemecko

1st Department of Obstetrics and Gynecology, Semmelweis University, Budapest, Hungary.

Najvýznamnejšie výsledky:

- Pracovisko má národnú prioritu v liečbe postpartálnej anémie pomocou EPO.

- Pracovisko má národnú prioritu v diagnostike zmien hepatálnej cirkulácie v gravidite.

- Pracovisko má národnú prioritu v detekcii genetických zmien zvyšujúcich riziko karcinómu prsníka a maternice. 

Pracovníci kliniky získali za pedagogickú, vedeckú alebo medicínsku činnosť viaceré ocenenia.

Najvýznamnejšie:

– Cena slovenskej lekárskej spoločnosti

– Medzinárodná cena firmy Schering

– Rakúska cena prof. Slunského za najlepšiu publikáciu

– Cena Univerzity Zurich 

– Ambrova cena

– Guothova cena

– Krištáľové krídlo 2003

– Zlatá medaila UK

– Zlatá medaila SLS

– Bronzová medaila J.E. Purkyňe