Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

6. ročník VL

Harmonogram predštátnicovej praxe, štátnych skúšok a obhajoby diplomovej práce pre 6. ročník - AR 2023/2024

Štátnicové komisie 

Predsedovia:

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD., MBA

 

Členovia:

doc. MUDr. Ernest Lányi, CSc.

MUDr. Mgr. Kristína Biskupská Boďová, PhD.

MUDr. Róbert Dušenka, PhD., MBA

MUDr. Roman Fiolka, PhD.

MUDr. Silvester Galo, PhD.

MUDr. Miroslav Haško, PhD.

MUDr. Michaela Hrtánková, PhD.

MUDr. Ivana Chmúrna, PhD.

MUDr. Tomáš Jurko, PhD.

MUDr. Petra Kasajová, PhD.

MUDr. Marek Kozár, PhD.

MUDr. Štefan Krivuš, CSc.

MUDr. Zuzana Laučeková, PhD.

MUDr. Petra Móricová, PhD.

MUDr. Stanislava Richterová, PhD.

MUDr. Jana Siváková, PhD.

MUDr. Imrich Žigo, CSc.

MUDr. Erik Kozubík, PhD.

doc. MUDr. Lucia Časnocha Lúčanová, PhD.

 

Členovia zodpovední za praktickú časť štátnej skúšky:

doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD., MBA

MUDr. Michaela Hrtánková, PhD.

MUDr. Petra Kasajová, PhD.

MUDr. Štefan Krivuš, CSc.

MUDr. Zuzana Laučeková, PhD.

MUDr. Jana Siváková, PhD.

MUDr. Imrich Žigo, CSc.

MUDr. Petra Móricová, PhD.

MUDr. Erik Kozubík, PhD. 

 

Štátnicové otázky:

Teoretická časť

Praktická časť - klinické vyšetrenie a analýza pacienta, hodnotenie CTG

Odporúčaná literatúra

 • Danko, J. a kol.: Aktuálny stav diagnostiky hypoxie plodu, Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2014, 172 s., ISBN 978-80-223-3566-9
 • Hájek, Z., Čech, E., Maršál, K. a kol. Porodnictví. 3. zcela přepracované a doplněné vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 576 s. ISBN 978-80-247-4529-9
 • Roztočil A. a kol.: Moderní porodnictví. 2. vyd., Grada, 2017, 656 s., ISBN: 978-80-247-5753-7.
 • Dubová O., Zikán M.: Praktické repetitorium gynekologie a porodnictví. Maxdorf. 2. vyd., 2022, 866 s., ISBN: 978-80-7345-716-7.
 • Biringer K.: Gynekologická endokrinológia v adolescentnom veku. In: Dorastové lekárstvo. Martin: Osveta, 2014. ISBN 978-80-8063-419-3, s. 285-312.
 • Biringer K.: Gynekologická sonografia v adolescentnom veku. In: Dorastové lekárstvo. Martin: Osveta, 2014. ISBN 978-80-8063-419-3, s. 313-328.
 • Danko,J., Mlynček,M. Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva I. Bratislava: UK , l99l. 114 s. skriptá, ISBN 80-223-0376-3
 • Danko, J. a kol. Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva II. Bratislava: UK, l995. 207 s. skriptá, ISBN 80-2230-904-4
 • Danko, J. a kol. Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva III. Bratislava: UK , 1999.190 s. skriptá, ISBN 80-2231-358-0
 • Hájek, Z. a kol. Rizikové a patologické těhotenství. Praha: Grada, 2004. 443 s. ISBN 80-247-0418-8
 • Kučera, E. Endometrióza. Praha: Maxdorf, 2008. 176 s. ISBN 978-80-7345-144-8
 • Doležal, A. Porodnické operace. Praha: Grada, 2007. 376 s. ISBN 978-80-247-0881-2
 • Pilka R.: Gynekologie. Maxdorf, 2017, 332 s., ISBN: 9788073455309.
 • Kolařik D. a kol.: Repetitorium gynekologie. Maxdorf, 2012, 1070 s., ISBN: 9788073452674.
 • Cunningham, F. et al.: Williams Obstetrics. Williams Obstetrics 26e. McGraw Hill / Medical; 26th edition, 2022, 1328 s., ISBN-13:‎ 978-1260462739.
 • Hoffman, B. et al.: Williams Gynecology. McGraw-Hill / Medical; 4th ed., 2020, 1328 s., ISBN-13: 978-1260456868.