Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Uzol SANET v Martine

SANET - Slovenská akademická dátová sieť

Je nezisková organizácia, podporovaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a jej členmi prostredníctvom pravidelných ročných členských príspevkov. Vznikla z iniciatívy vysokých škôl, akadémie vied a výskumných ústavov v roku 1991. Základom bolo vytvorenie združenia SANET, s cieľom vybudovať a prevádzkovať počítačovú sieť spájajúcu akademické a vedecko-výskumné pracoviská na Slovensku s prepojením do hlavných svetových počítačových sietí. SANET ako neverejná sieť poskytuje svojim členom štandardné služby Internetu, ale aj prístup do rôznych informačných zdrojov, vlastných databáz a knižníc. SANET je členom a umožňuje svojim členom prístup do transeurópskej vzdelávacej a vedecko-výskumnej siete GÉANT2 spolufinancovanou Európskou komisiou, ako aj do ostatných akademických sietí vo svete.

Základné informácie

Súčasná sieť SANET spája 26 uzlov. Sieť je realizovaná na báze prenajatých optických vlákien, ktoré sú ukončené v uzlových prepínačoch, pričom vo väčších mestách ako aj v Martine sú vybudované vlastné akademické metropolitné siete. Do uzla Martin zo Žilinskej univerzity je konektivita so šírkou pásma 200 Gbit/s a smerom do uzla v Ružomberku 200 Gbit/s. Dokument, ktorým sa riadia členovia pri používaní siete, popisujú Pravidlá používania siete SANET.