Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Správa MAN

Administrácia metropolitnej akademickej siete (MAN)

Správcom siete SANET v Martine je Ing. Miroslav Bórik.

Úlohy správcu, najmä

° Zabezpečiť 24/7/365 bezporuchovú prevádzku uzla SANET a nepretržitý dohľad nad funkčnosťou liniek a zariadení uzla
° Zabezpečiť neodkladné vyrozumenie príslušných správcov v uzle v prípade poruchy alebo plánovaného výpadku
° Zabezpečiť okamžité odstránenie prípadnej poruchy podľa aktuálnej topológie najneskôr však do 24 hodín
° Zabezpečiť prevádzku, konfiguráciu, základnú bezpečnosť a potrebný upgrade zariadení a služieb uzla
° Vykonávať administratívnu agendu týkajúcu sa používateľov uzla vo vzťahu k SANET-u
° Podľa potreby zvolávať porady správcov používateľov uzla, koordinovať a riešiť ich oprávnené požiadavky a pripomienky

Kontaktné informácie

Budova novej knižnice Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského,
ul. Novomeského 7, Ústav informačných technológií, II.poschodie

° e-mail: miro.borik@jfmed.uniba.sk, borik@mt.sanet.sk
° tel.: +421 43 2633323 - office, +421 43 2633800 - serverovňa;
° VoIP: 41323@uniba.sk; mobil: 0917765378

Technická skupina

Pracovníci, správcovia, administrátori a technici zodpovedajúci za prevádzku sietí používateľov uzla sú členmi technickej skupiny. Pre vzájomnú komunikáciu v prípade potreby slúži mailing list masterop@martinet.sk