Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vývoj a prevádzka aplikácií

Na vývoji a prevádzke aplikácií sa podieľajú:

Ing. Peter Cingel a Ing. Katarína Korenčiaková

Najdôležitejšie aplikácie

Prijímacie konanie

Aplikácia kompletne vyvinutá na ÚIT. Zahŕňa automatické generovanie testov s náhodným výberom otázok, OMR skenovanie odpoveďových hárkov, ich vyhodnotenie a publikáciu na webe.

Generovanie skúšobných testov

Zatiaľ pre Ústav fyziológie, Ústav patologickej fyziológie a Ústav lekárskej biochémie.

Informačné listy predmetov

On-line update a webová publikácia.

Automatizácia administratívy

Hromadný emailing s efektívnou politikou attachmentov, zoznamy študentov, dynamické kontaktné zoznamy apod. Významná je aj podpora používateľov centrálnych aplikácií z úrovne UK resp. MŠ SR.