Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Záverečné práce

Organizácia, zadávanie, evidencie a hodnotenia záverečných prác na JLF UK sa riadi:

Vnútorným predpisom UK č. 12/2013 - Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave.

Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 12/2013 platný od 28. marca 2017

Dodatok č. 2 k Vnútornému predpisu č. 12/2013 platný od 20. marca 2018

Vnútorným predpisom č. 43/2013 - Rozhodnutie dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine - Vykonávací predpis týkajúci sa záverečných prác študentov JLF UK

Aktuálne skriptá týkajúce sa záverečných prác na Univerzite Komenského

Termíny odovzdania záverečných prác v AR 2019/2020

Študijný program všeobecné lekárstvo:

6. ročník:(obhajoba 1.-5.6.2020)

5. ročník:(obhajoba 7.-11.9.2020)

 

21.04.-27.04.2020

29.06.-03.07.2020

Študijný program zubné lekárstvo:

27.04.-30.04.2020

Študijný program ošetrovateľstvo (Bc.):

27.04.2020

Študijný program ošetrovateľstvo (Mgr.):

27.04.2020
Študijný program pôrodná asistencia (Bc.): 17.04.2020
Študijný program pôrodná asistencia (Mgr.): 17.04.2020

Študijný program verejné zdravotníctvo (Bc.):

06.04.2020

Študijný program verejné zdravotníctvo (Mgr.):

08.04.2020

 

Upozornenie pre študentov končiacich ročníkov všetkých študijných programov o termíne nahratia  záverečnej práce do systému AIS – najskôr 90 dní pred termínom obhajoby práce podľa smernice rektora 12/2013.

Zároveň upozorňujeme študentov, že v zmysle dodatku č. 1 smernice rektora 12/2013 (platného od 28. marca 2017) sa na titulnom liste záverečnej práce číslo študijného odboru neuvádza.

Podľa  Čl. 2 Vnútorného predpisu 43/2013 v súlade s časovým členením AR 2019/2020 odovzdajú študenti:

- 2 exempláre záverečnej práce v pevnej väzbe na študijnom oddelení fakulty,

- spolu s prácou  je potrebné odovzdať fotokópiu zadania záverečnej práce, ktorá je identická so zadaním zviazaným v práci, titulný list práce a dva rovnopisy licenčnej zmluvy medzi autorom a Slovenskou republikou a medzi autorom a vysokou školou.

Viac informácií a príručky pre študentov aj pedagógov nájdete tu