Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Záverečné práce

 

Vnútorné predpisy upravujúce zadávanie, evidenciu a hodnotenia záverečných prác na JLF UK

Vnútorný predpis UK č. 2/2018 - Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernice rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality,uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1

Vnútorný predpis č. 6/2018 - Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 12/2013

Vnútorný predpis č. 5/2020 - Dodatok č 3 k vnútornému predpisu č. 12/2013

Vnútorný predpis dekanky JLF UK č. 13/2022 - Vykonávací predpis týkajúci sa záverečných prác študentov JLF UK

Aktuálne skriptá týkajúce sa záverečných prác na Univerzite Komenského

Upozornenie pre študentov končiacich ročníkov všetkých študijných programov o termíne nahratia  záverečnej práce do systému AIS – najskôr 90 dní pred termínom obhajoby práce podľa smernice rektora 12/2013.

Príručky a manuály

Informácie a príručky pre študentov a pedagógov nájdete tu

Stručný manuál pre školiteľov/oponentov

 

Študijné programy

všeobecné lekárstvo

zubné lekárstvo

- nelekárske študijné programy