Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Záverečné práce

 

Vnútorné predpisy upravujúce zadávanie, evidenciu a hodnotenia záverečných prác na JLF UK

Vnútorný predpis UK č. 12/2013 - Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave.

Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 12/2013 platný od 28. marca 2017

Dodatok č. 2 k Vnútornému predpisu č. 12/2013 platný od 20. marca 2018

Dodatok č. 3 k Vnútornému predpisu č. 12/2013 platný od 18. mája 2020

Vnútorný predpis č. 13/2022 - Vykonávací predpis týkajúci sa záverečných prác študentov JLF UK

Aktuálne skriptá týkajúce sa záverečných prác na Univerzite Komenského

Upozornenie pre študentov končiacich ročníkov všetkých študijných programov o termíne nahratia  záverečnej práce do systému AIS – najskôr 90 dní pred termínom obhajoby práce podľa smernice rektora 12/2013.

Zároveň upozorňujeme študentov, že v zmysle dodatku č. 1 smernice rektora 12/2013 (platného od 28. marca 2017) sa na titulnom liste záverečnej práce číslo študijného odboru neuvádza.

 

Študijný program všeobecné lekárstvo - štátna skúška obhajoba DP pre študentov študujúcich v SJ a AJ

Termín odovzdania diplomovej práce pre študentov 5. ročníka v AR 2021/2022 - 08. 08. 2022  (najskôr 90 dní pred termínom obhajoby práce podľa smernice rektora 12/2013).

 

Odovzdanie diplomovej práce vrátane podpisu licenčnej zmluvy sa realizuje len elektronicky. Elektronickú verziu školského diela (súbor vo formáte PDF s možnosťou prevodu na čistý text) odovzdáva autor prostredníctvom akademického informačného systému (AIS). Študent je povinný bezodkladne informovať e-mailom svoju študijnú referentku ako aj administrátora príslušnej komisie pre obhajobu o nahratí práce (zoznam administrátorov).

Elektronickú verziu školského diela (súbor vo formáte PDF s možnosťou prevodu na čistý text) odovzdáva autor prostredníctvom akademického informačného systému (AIS).

V prípade, že autor žiada o odkladnú lehotu na zverejnenie práce, je potrebné o odkladnú lehotu (dlhšiu ako 12 mesiacov) požiadať ešte pred vložením práce do systému AIS. V takomto prípade, pre správnosť postupu, kontaktujte študijné oddelene (katarina.kuzmovauniba.sk). 

Zoznam dokumentov, ktoré bezprostredne súvisia s odovzdávaním záverečnej práce a sú nevyhnutné na kontrolu spisu študenta pred vydaním diplomu – študent ich odovzdá predsedovi resp. administrátorovi komisie v deň obhajoby diplomovej práce:

- jeden exemplár zadania záverečnej práce podpísaný študentom,

- jeden vytlačený titulný list.

Upozornenie: Pred vložením práce do systému AIS, si prosím, skontrolujete názov práce na titulnom liste  a v zadaní diplomovej práce. Tieto názvy musia byť identické. Zadanie diplomovej práce sa vkladá bez podpisov.

Komisie ŠS obhajoba diplomovej práce pre AR 2022/2023

Rozpis obhajob diplomových prác v AR 2022/2023, ktoré sa budú konať v termíne od 05. 09. 2002 do 14. 09. 2022

 

Študijný program zubné lekárstvo

Termín odovzdania diplomovej práce v AR 20222/2023: 21. 04. 2023

 

Nelekárske študijné programy 

Termíny odovzdania záverečných prác podľa študijných programov v AR 2022/2023:

Študijný program ošetrovateľstvo (Bc.) – denná forma

24. 04. 2023

Študijný program ošetrovateľstvo (Mgr.) – denná forma

24. 04. 2023

Študijný program pôrodná asistencia (Bc.) – denná forma

17. 04. 2023

Študijný program pôrodná asistencia (Mgr.) – externá forma

17. 04. 2023

Študijný program verejné zdravotníctvo (Bc. a Mgr.) – denná forma

03. 04. 2023

 

Príručky a manuály

Informácie a príručky pre študentov a pedagógov nájdete tu

Stručný manuál pre školiteľov/oponentov