Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Záverečné práce

 

Organizácia, zadávanie, evidencie a hodnotenia záverečných prác na JLF UK sa riadi:

Vnútorným predpisom UK č. 12/2013 - Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave.

Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 12/2013 platný od 28. marca 2017

Dodatok č. 2 k Vnútornému predpisu č. 12/2013 platný od 20. marca 2018

Vnútorným predpisom č. 43/2013 - Rozhodnutie dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine - Vykonávací predpis týkajúci sa záverečných prác študentov JLF UK

Aktuálne skriptá týkajúce sa záverečných prác na Univerzite Komenského

Termíny odovzdania záverečných prác v AR 2019/2020

Študijný program všeobecné lekárstvo:

6. ročník:

5. ročník:

 

do 30.04.2020

do 10.08.2020

Študijný program zubné lekárstvo:

do 30.04.2020

Študijný program ošetrovateľstvo (Bc.):

do 06.05.2020

Študijný program ošetrovateľstvo (Mgr.):

do 06.05.2020
Študijný program pôrodná asistencia (Bc.): do 30.04.2020
Študijný program pôrodná asistencia (Mgr.): do 30.04.2020

Študijný program verejné zdravotníctvo (Bc.):

do 24.04.2020

Študijný program verejné zdravotníctvo (Mgr.):

do 30.04.2020

 

Upozornenie pre študentov končiacich ročníkov všetkých študijných programov o termíne nahratia  záverečnej práce do systému AIS – najskôr 90 dní pred termínom obhajoby práce podľa smernice rektora 12/2013.

Zároveň upozorňujeme študentov, že v zmysle dodatku č. 1 smernice rektora 12/2013 (platného od 28. marca 2017) sa na titulnom liste záverečnej práce číslo študijného odboru neuvádza.

Štátna skúška obhajoba DP pre študentov študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v SJ a AJ

- zloženie komisií

- predsedovia a administrátori komisií

- zoznam-komisie-študenti-školitelia-oponenti_6VL,6VLa

 

Aktuálne informácie k príprave, odovzdávaniu a obhajobe diplomových prác v študijných programoch všeobecné lekárstvo (SJ a AJ) a zubné lekárstvo

Aktuálne informácie k príprave, odovzdávaniu a obhajobe diplomových prác v nelekárskych študijných programoch

Doplnenie pokynov k odovzdávaniu záverečných prác pre študentov

 

Pokyny k dištančnej štátnej skúške - obhajoba záverečnej práce

 

Viac informácií a príručky pre študentov a pedagógov nájdete tu

Stručný manuál pre školiteľov/oponentov - tu

Ďalšie aktuálne informácie k organizácii štátnej skúšky obhajoba diplomovej práce budeme zverejňovať v časti webovej stránky Aktuálne informácie študijného oddelenia súvisiace s prerušením prezenčnej formy výučby.