Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Záverečné práce

Vnútorné predpisy upravujúce zadávanie, evidenciu a hodnotenia záverečných prác na JLF UK

Vnútorný predpis UK č. 32/2023 - Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK. (predpis je platný a účinný od 03. 10. 2023)

Aktuálne skriptá týkajúce sa záverečných prác na Univerzite Komenského

Upozornenie pre študentov končiacich ročníkov všetkých študijných programov o termíne nahratia  záverečnej práce do systému AIS – najskôr 90 dní pred termínom obhajoby práce podľa vnútorného predpis UK č. 32/2023 - Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.

Príručky a manuály

Informácie a príručky pre študentov a pedagógov

Stručný manuál pre školiteľov/oponentov

 

Študijné programy

všeobecné lekárstvo

zubné lekárstvo

- nelekárske študijné programy