Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Záverečné práce

Organizácia, zadávanie, evidencie a hodnotenia záverečných prác na JLF UK sa riadi:

Vnútorným predpisom UK č. 12/2013 - Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave.

Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 12/2013 platný od 28. marca 2017

Dodatok č. 2 k Vnútornému predpisu č. 12/2013 platný od 20. marca 2018

Vnútorným predpisom č. 43/2013 - Rozhodnutie dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine - Vykonávací predpis týkajúci sa záverečných prác študentov JLF UK

Aktuálne skriptá týkajúce sa záverečných prác na Univerzite Komenského

Termíny odovzdania záverečných prác

Študijný program všeobecné lekárstvo:

23.04-29.04.2019

Študijný program zubné lekárstvo:

23.04-29.04.2019

Študijný program ošetrovateľstvo (Bc.):

-

Študijný program pôrodná asistencia (Bc.):

-

Študijný program verejné zdravotníctvo (Bc.):

-

Študijný program verejné zdravotníctvo (Mgr.):

 03.04.2019

 

Upozornenie pre študentov končiacich ročníkov všetkých študijných programov o termíne nahratia  záverečnej práce do systému AIS – najskôr 90 dní pred termínom obhajoby práce podľa smernice rektora 12/2013.

Zároveň upozorňujeme študentov, že v zmysle dodatku č. 1 smernice rektora 12/2013 (platného od 28. marca 2017) sa na titulnom liste záverečnej práce číslo študijného odboru neuvádza.

Podľa  Čl. 2 Vnútorného predpisu 43/2013 v súlade s časovým členením AR 2018/2019 odovzdajú študenti:

- 2 exempláre záverečnej práce v pevnej väzbe na študijnom oddelení fakulty,

- spolu s prácou  je potrebné odovzdať fotokópiu zadania záverečnej práce, ktorá je identická so zadaním zviazaným v práci, titulný list práce a dva rovnopisy licenčnej zmluvy medzi autorom a Slovenskou republikou a medzi autorom a vysokou školou.

Viac informácií a príručky pre študentov aj pedagógov nájdete tu

Časový harmonogram obhajob diplomových prác pre študijný program všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom v AR 2018/2019 v abecednom poradí.

Komisie štátnej skúšky pre predmet obhajoba diplomových prác:

Študijný program všeobecné lekárstvo

- komisia pre teoretické disciplíny v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom

- komisia pre predklinické disciplíny v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom

- komisia pre internistické disciplíny I. a II. v jazyku slovenskom

- komisia pre internistické disciplíny I. a II. v jazyku anglickom

- komisia pre chirurgické disciplíny I. a II. v jazyku slovenskom

- komisia pre chirurgické disciplíny I. a II. v jazyku anglickom

Študijný program zubné lekárstvo

zloženie komisie predmetu ŠS Obhajoba diplomovej práce

Študijný program verejné zdravotníctvo - mgr. štúdium

zloženie komisie predmetu ŠS Obhajoba diplomovej práce