Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Organizácia letnej praxe

Organizácia letnej praxe

Organizácia letnej praxe v AR 2023/2024

Zoznam nemocníc, s ktorými má JLF UK uzatvorenú zmluvu na vykonanie letnej praxe na dobu neurčitú.

Študenti, ktorí nemajú záznamník klinickej praxe, si môžu potrebnú časť záznamníka na potvrdenie výkonov príslušnej praxe stiahnuť.

- pre študijný program všeobecné lekárstvo (PDF, 522KB)

- pre študijný program zubné lekárstvo (PDF, 786KB)

Organizácia semestrálnych a letných praxí v NŠP

Informácie semestrálnych a letných praxí sú zverejnené na webových stránkach jednotlivých pracovísk.

Zadeľovacie listy na prax si môžete stiahnuť podľa študijných programov:

ošetrovateľstvo

pôrodná asistencia

verejné zdravotníctvo