Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Organizácia letnej praxe

Organizácia letnej praxe v AR 2022/2032

 

Zoznam nemocníc, s ktorými má JLF UK uzatvorenú zmluvu na vykonanie letnej praxe na dobu neurčitú

 

Študenti, ktorí nemajú záznamník klinickej praxe, si môžu potrebnú časť záznamníka na potvrdenie výkonov príslušnej praxe stiahnuť

- pre študijný program všeobecné lekárstvo tu 

- pre študijný program zubné lekárstvo tu

 

 

Pokyny k organizácii semestrálnych a letných praxí v NŠP sú zverejnené na webových stránkach jednotlivých pracovísk.

Zadeľovacie listy na prax si môžete stiahnuť podľa študijných programov:

ošetrovateľstvo

pôrodná asistencia

verejné zdravotníctvo