Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zubné lekárstvo

Termín odovzdania diplomovej práce v AR 2023/2024 najneskôr do 26. 04. 2024 (najskôr 90 dní pred termínom obhajoby práce) podľa vnútorného predpisu č.32/2023 - Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK. Odovzdanie diplomovej práce vrátane podpisu licenčnej zmluvy sa realizuje len elektronicky. Elektronickú verziu školského diela (súbor vo formáte PDF s možnosťou prevodu na čistý text) odovzdáva autor prostredníctvom akademického informačného systému (AIS). V prípade, že autor žiada o odkladnú lehotu na zverejnenie práce, je potrebné o odkladnú lehotu (dlhšiu ako 12 mesiacov) požiadať ešte pred vložením práce do systému AIS. V takomto prípade, pre správnosť postupu, kontaktujte študijnú referentku. 

Zoznam dokumentov, ktoré bezprostredne súvisia s odovzdávaním záverečnej práce a sú nevyhnutné na kontrolu spisu študenta pred vydaním diplomu – študent odovzdá predsedovi komisie v deň obhajoby diplomovej práce: - jeden vytlačený titulný list.

Upozornenie: Pred vložením práce do systému AIS, si prosím, skontrolujete názov práce na titulnom liste a v zadaní diplomovej práce. Tieto názvy musia byť identické. Zadanie diplomovej práce sa vkladá bez podpisov.