Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Nelekárske študijné programy

Termíny odovzdania záverečných prác podľa študijných programov v AR 2023/2024:

Študijný program ošetrovateľstvo (Bc.) – denná forma a externá forma

26. 04. 2024

Študijný program ošetrovateľstvo (Mgr.) – denná forma

26. 04. 2024

Študijný program pôrodná asistencia (Bc.) – denná forma

15. 04. 2024

Študijný program pôrodná asistencia (Mgr.) – externá forma

15. 04. 2024

Študijný program verejné zdravotníctvo (Bc. a Mgr.) – denná forma

15. 04. 2024

Najskôr je záverečnú prácu možné odovzdať 90 dní pred termínom obhajoby práce podľa vnútorného predpisu č.32/2023 - Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK. Odovzdanie záverečnej práce vrátane podpisu licenčnej zmluvy sa realizuje len elektronicky. Elektronickú verziu školského diela (súbor vo formáte PDF s možnosťou prevodu na čistý text) odovzdáva autor prostredníctvom akademického informačného systému (AIS). V prípade, že autor žiada o odkladnú lehotu na zverejnenie práce, je potrebné o odkladnú lehotu (dlhšiu ako 12 mesiacov) požiadať ešte pred vložením práce do systému AIS. V takomto prípade, pre správnosť postupu, kontaktujte študijnú referentku.

Zoznam dokumentov, ktoré bezprostredne súvisia s odovzdávaním záverečnej práce a sú nevyhnutné na kontrolu spisu študenta pred vydaním diplomu – študent ich odovzdá predsedovi v deň obhajoby záverečnej práce: - jeden vytlačený titulný list.

Upozornenie: Pred vložením práce do systému AIS, si prosím, skontrolujete názov práce na titulnom liste a v zadaní záverečnej práce. Tieto názvy musia byť identické. Zadanie záverečnej práce sa vkladá bez podpisov.