Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Všeobecné lekárstvo

Štátna skúška obhajoba DP pre študentov študujúcich v SJ a AJ

Termín odovzdania diplomovej práce pre študentov 5. ročníka v AR 2023/2024 najneskôr  05. 08. 2024 (najskôr 90 dní pred termínom obhajoby práce podľa vnútorného predpisu č. 32/2023 - Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.

Odovzdanie diplomovej práce vrátane podpisu licenčnej zmluvy sa realizuje len elektronicky. Elektronickú verziu školského diela (súbor vo formáte PDF s možnosťou prevodu na čistý text) odovzdáva autor prostredníctvom akademického informačného systému (AIS). Študent je povinný bezodkladne informovať e-mailom svoju študijnú referentku ako aj administrátora príslušnej komisie pre obhajobu o nahratí práce. Aktuálny zoznam administrátorov bude zverejnený v tejto časti webovej stránky. 

Elektronickú verziu školského diela (súbor vo formáte PDF s možnosťou prevodu na čistý text) odovzdáva autor prostredníctvom akademického informačného systému (AIS).

V prípade, že autor žiada o odkladnú lehotu na zverejnenie práce, je potrebné o odkladnú lehotu (dlhšiu ako 12 mesiacov) požiadať ešte pred vložením práce do systému AIS. V takomto prípade, pre správnosť postupu, kontaktujte študijnú referentku Katarínu Kuzmovú (katarina.kuzmovauniba.sk). 

Zoznam dokumentov, ktoré bezprostredne súvisia s odovzdávaním záverečnej práce a sú nevyhnutné na kontrolu spisu študenta pred vydaním diplomu – študent ich odovzdá predsedovi resp. administrátorovi komisie v deň obhajoby diplomovej práce:

- jeden vytlačený titulný list.

Upozornenie: Pred vložením práce do systému AIS, si prosím, skontrolujete názov práce na titulnom liste  a v zadaní diplomovej práce. Tieto názvy musia byť identické. Zadanie diplomovej práce sa vkladá bez podpisov.

Zoznam administrátorov ŠS Obhajoba diplomovej práce v AR 2023/2024 (PDF, 96 KB)

Rozpis obhajob (PDF, 394 KB)

Komisie ŠS obhajoba diplomovej práce pre AR 2023/2024 (PDF, 117KB)