Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Termíny štátnych skúšok

Termíny štátnych skúšok AR 2020/2021


Študijný program všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom

Podľa rozvrhu AR 2020/2021 pre jednotlivé predmety štátnej skúšky a študijné skupiny (zverejnené na webovej stránke v časti rozvrhy)

Študijný program zubné lekárstvo

Podľa rozvrhu AR 2020/2021 pre jednotlivé predmety štátnej skúšky  (zverejnené na webovej stránke v časti rozvrhy)

Študijný program ošetrovateľstvo (Bc.) – denná forma

17.-21.05.2021 – praktická ŠS, 31.05-04.06.2021 – Ošetrovateľstvo I. a Obhajoba bakalárskej práce

Študijný program ošetrovateľstvo (Mgr.) – externá forma

31.05.-04.06.2021 – ŠS Ošetrovateľstvo II., Obhajoba diplomovej práce

18.01.-22.01.2021 (voliteľný modul)

Študijný program pôrodná asistencia (Bc.) – denná forma

17.-21.05.2021 - praktická ŠS, 24.05. – 28.05.2021 – ŠS Pôrodná asistencia I. a obhajoba bakalárskej práce

Študijný program pôrodná asistencia (Mgr.) - externá forma

24.05. – 28.05.2021 – ŠS

Základný modul a obhajoba diplomovej práce

18.01.-22.01.2021 – voliteľný modul

Študijný program verejné zdravotníctvo (Bc.) – denná forma

17.05.2021 – praktická časť ŠS a obhajoba bakalárskej práce,

18.05.2021 – teoretická  časť ŠS