Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Termíny promócií

Akademický rok 2019/2020

Termín promócií študijného programu všeobecné lekárstvo a študijného programu zubné lekárstvo je v súlade s harmonogramom predštátnicovej praxe a štátnych skúšok stanovený na 3. júla 2020.

Podrobný časový harmonogram všetkých študijných programov bude zverejnený po schválení vo Vedení JLF UK.