Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

Výučba histológie a embryológie na Lekárskej fakulte v Martine začala v šk. roku 1966/67. Ústav sa budoval ako detašované pracovisko Katedry histológie a embryológie LF UK v Bratislave. Jeho vedením bol poverený akademik MUDr. Ivan Stanek. Výučbu  v tomto období kompletne zabezpečovali pedagógovia z Bratislavy a v praktickej výučbe im na polovičný úväzok pomáhali poslucháčky 5. ročníka martinskej fakulty.

V januári 1967 nastúpil na ústav doc. MUDr. Eliseo Richard Meitner, CSc., ktorý bol poverený jeho vedením. V školskom roku 1969/70 vznikla samostatná katedra histológie a embryológie. Vedúcim katedry bol naďalej doc. MUDr. E. R. Meitner, CSc. V tomto školskom roku bola katedra materiálne a technicky vybavená, personálne stabilizovaná a celý chod katedry už bol zabezpečovaný vlastnými pracovníkmi. Na pedagogickom procese sa v plnom rozsahu podieľali MUDr. Eva Prokšová, MUDr. Margita Baranová a RNDr. Ľudmila Bošelová a začalo sa tiež plnohodnotne vedecky pracovať. Sedemdesiate roky boli obdobím zásadných personálnych zmien. V roku 1972 nastúpila na katedru RNDr. Sylvia Magdolénová, ktorá tu pracovala do roku 1977. Medzitým v roku 1976 odišli MUDr. Prokšová a MUDr. Baranová, na ich miesto nastúpili MUDr. Yvetta Moravčíková a MUDr. Eva Ochodnická. V roku 1977 začala pracovať na katedre MUDr. Elena Fuseková. Od školského roku 1975/76 v rámci reorganizácie bola vytvorená katedra anatómie, histológie a embryológie, ktorej vedením bol poverený doc. MUDr. Juraj Minár, CSc. Oddelenie histológie a embryológie v rámci tejto katedry viedol až do 31.1.1979 doc. MUDr. E. R. Meitner, CSc. Po jeho odchode bol prednášaním a skúšaním poverený od letného semestra 1978/79 doc. MUDr. Jozef Zlatoš, CSc., pracovník Katedry anatómie LF UK v Bratislave. Organizáciou oddelenia bola poverená RNDr. Ľ. Bošelová. V letnom semestri 1981 sa stal vedúcim oddelenia histológie a embryológie doc. MUDr. Kamil Belej, CSc. Existencia spoločnej katedry trvala do septembra 1990. V tomto roku vznikol samostatný ústav histológie a embryológie, ktorý naďalej pracoval pod vedením doc. MUDr. K. Beleja, CSc. V júni 2006 nastúpil na ústav doc. MUDr. Marian Adamkov, CSc., ktorý po úspešnom absolvovaní konkurzu od 1. októbra 2007 prevzal jeho vedenie. V januári 2008 po konkurznom konaní získala miesto vedeckého pracovníka MVDr. Soňa Bálentová, PhD., ktorá v tom istom roku odišla na 6-mesačný študijný pobyt do USA.

Na Ústave histológie a embryológie sa na pedagogickej a vedecko-výskumnej práci postupne zúčastňovali: MUDr. A. Pišútová (1968 – 1969), MUDr. E. Strelková (1968 – 1976), MUDr. M. Baranová (1969 – 1976), doc. MUDr. Kamil Belej, CSc. (1981 – 2011), RNDr. Ľ. Bošelová, CSc. (1969 – 2017), RNDr. S. Magdolenová (1972 – 1977), MUDr. Y. Moravčíková-Mellová (1976 – 1983), MUDr. E. Ochodnická, CSc. (1976 – 2021), MUDr. E. Fuseková, CSc. (1977 – 2019), MUDr. V. Bartoš (2007), RNDr. E. Ježková, PhD. (2016 - 2022), MVDr. S. Bálentová, PhD. (2008 – doteraz), RNDr. M. Kovalská, PhD. (2012 - doteraz), RNDr. V. Mešťanová, PhD. (2018 - doteraz), Ing. V. Cígerová, PhD. (2019 - doteraz), RNDr. Lenka Lacková, PhD. (2023 - doteraz), prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD (2023 - doteraz). Značnou mierou sa v pedagogickom procese a vo vedecko-výskumnej činnosti aktívne angažovali aj technickí a ostatní pracovníci ústavu: M. Mičincová - Siráňová, E. Lauková,  H. Flochová, J. Bibzová, K. Meitnerová, J. Kapráliková, A. Hašková, M. Kondeková, J. Šupolová, M. Letrichová, A. Rešetárová, S. Drahošová, I. Brčíková, Ing. A. Hulejová, J. Višňovcová.

V súčasnosti na Ústave histológie a embryológie JLF UK pracujú: prof. MUDr. M. Adamkov, DrSc. - vedúci ústavu, doc. MVDr. S. Bálentová, PhD.; RNDr. M. Kovalská, PhD.;  RNDr. V. Mešťanová, PhD.; Ing. V. Cígerová, PhD.; RNDr. Lenka Lacková, PhD.; prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD.; M. Kondeková; A. Rešetárová; J. Višňovcová a S. Timková.