Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Ústav bol v minulosti zameraný na výskum zdravého a experimentálne poškodeného periférneho nervu, hlavne na periférne myelinizované nervové vlákna. Sledovali sa zmeny štruktúry a ultraštruktúry týchto vlákien po mechanickom poškodení, po ischémii a po experimentálne vyvolanom diabetes mellitus. Na zdravom nerve bol výskum zameraný na vekové zmeny a výskyt rôznych atypií. Ústav histológie a embryológie dlhodobo spolupracoval s Neurobiologickým ústavom SAV v Košiciach.

V súčasnosti je vedeckovýskumná činnosť zameraná na štúdium apoptotických proteínov tak v malígnych ako aj non-malígnych léziách pomocou imunohistochemických metód. Jedným z najznámejších proteínov z tejto rodiny je survivin, ktorý sa odlišuje viacerými charakteristikami od ostatných antiapoptotických proteínov. Napr. survivin je lokalizovaný na subcelulárnej úrovni v rôznych častiach bunky, je vysoko exprimovaný v malígnych nádoroch, ale len veľmi zriedka je detekovaný v normálnych diferencovaných tkanivách dospelého človeka. Preto je survivin v centre medicínskeho výskumu z pohľadu terapie nádorových ochorení, pričom sa javí aj ako dôležitý marker pri diagnostike, prognóze a prevencii širokého spektra nádorov.

Na základe týchto faktov je laboratórium histológie a embryológie zamerané na survivin ako diagnostický biomarker v normálnych tkanivách, premalígnych léziách a v malígnych nádoroch.

Ďalšou oblasťou štúdia sú experimentálne vyvolané patologické zmeny v mozgu a mieche po expozícií klinicky relevantným dávkam ionizujúceho žiarenia. Po kraniálnej expozícií experimentálnych potkanov frakcionovanými dávkami ionizujúceho žiarenia vyvoláme v tkanive mozgu a miechy subakútne až neskoré postradiačné zmeny. V tkanive mozgu sa zameriavame predovšetkým na neurogénne oblasti, ktoré sú z dôvodu perzistentnej proliferácie viac rádiosenzitívne ako iné oblasti. Iniciované histopatologické, biochemické a kognitívne zmeny v mozgu a mieche detekujeme pomocou širokej škály vyšetrovacích metód ako sú histochemické a imunofluorescenčné farbenia, in vivo protónová magnetická rezonančná spektroskopia a behaviorálne testovanie. Výsledky našich štúdií publikujeme hlavne v zahraničných karentovaných časopisoch.

Náš ústav sa ďalej venuje modulácii experimentálne navodenej hyperhomocysteinémií  a odpovedi nervového tkaniva na ischemicko-reperfúzne poškodenie mozgu u laboratórnych zvierat. Ide o model mozgovej ischémie v tkanivách predtým vystavených toxickému pôsobeniu homocysteínu. Zvolenými experimentami napodobňujeme klinicky častý výskyt mozgovej ischémie v asociácii so zvýšenou hladinou homocysteínu v plazme. V našich štúdiách sledujeme zmeny nervového tkaniva na histomorfologickej, imunohistochemickej a molekulovej úrovni. Zameriavame sa aj na mieru poškodenia kognitívnych funkcií, ako aj na sledovanie hladiny metabolitov a objemu citlivých oblastí mozgu zvierat. Výsledky našich štúdii pravidelne publikujeme v karentovaných časopisoch.