Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Ústav bol v minulosti zameraný na výskum zdravého a experimentálne poškodeného periférneho nervu, hlavne na periférne myelinizované nervové vlákna. Sledovali sa zmeny štruktúry a ultraštruktúry týchto vlákien po mechanickom poškodení, po ischémii a po experimentálne vyvolanom diabetes mellitus. Na zdravom nerve bol výskum zameraný na vekové zmeny a výskyt rôznych atypií. Ústav histológie a embryológie dlhodobo spolupracoval s Neurobiologickým ústavom SAV v Košiciach.

V súčasnosti je vedeckovýskumná činnosť zameraná na štúdium apoptotických proteínov tak v malígnych ako aj non-malígnych léziách pomocou imunohistochemických metód. Jedným z najznámejších proteínov z tejto rodiny je survivin, ktorý sa odlišuje viacerými charakteristikami od ostatných antiapoptotických proteínov. Napr. survivin je lokalizovaný na subcelulárnej úrovni v rôznych častiach bunky, je vysoko exprimovaný v malígnych nádoroch, ale len veľmi zriedka je detekovaný v normálnych diferencovaných tkanivách dospelého človeka. Preto je survivin v centre medicínskeho výskumu z pohľadu terapie nádorových ochorení, pričom sa javí aj ako dôležitý marker pri diagnostike, prognóze a prevencii širokého spektra nádorov.

Na základe týchto faktov je laboratórium histológie a embryológie zamerané na survivin ako diagnostický biomarker v normálnych tkanivách, premalígnych léziách a v malígnych nádoroch.

Ďalšou sférou záujmu laboratória je štúdium neurotoxických a cytotoxických zmien v mozgu laboratórnych zvierat po expozícii ionizujúcim žiarením.