Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Témy ŠVOČ pre akademický rok 2018/2019

 

Názov témy / Topic: Štúdium postradiačných zmien v mozgu a mieche za experimentálnych podmienok

(Study of postradiational changes in the brain and spinal cord under experimental conditions)

Školiteľ / Tutor:        MVDr. Soňa Bálentová, PhD.

           

Názov témy / Topic: Vplyv indukovanej hyperhomocysteinemie na progresiu neuropatologických zmien s črtami Alzheimerovej choroby

(Effect of induced hyperhomocysteinemia to progression of neuropathological changes with features of Alzheimer´s disease)

Školiteľ / Tutor:        RNDr. Mária Kovalská, PhD.

 

Názov témy / Topic: Vplyv špecifického mikroprostredia týmusu na zachovanie homeostázy medzi proliferáciou a apoptózou vyvíjajúcich sa T-lymfocytov u pacientov s vrodenými chybami srdca

(Effect of thymic specific microenvironment on maintenance of proliferation and apoptosis homeostasis in patients with congenital heart defects)

Školiteľ / Tutor:        RNDr. Veronika Mešťanová, PhD.

 

Basal cell carcinoma, survivin