Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Témy ŠVOČ pre akademický rok 2022/2023

 

Názov témy / Topic:

1. Účinok ionizujúceho žiarenia na metabolické a histologické zmeny mozgu v experimentálnom modeli.

   The effect of ionizing radiation on metabolic and histological changes in the brain in an experimental model.

2. Ionizujúcim žiarením vyvolaná apoptóza v mozgu a pečeni za experimentálnych podmienok.

    Ionizing radiation-induced apoptosis in brain and liver under experimental conditions.

3. Vyšší vek ako neuroprotektívny faktor ovplyvňujúci experimentálne vyvolané radiačné zmeny v mozgu.

    Advanced age as a neuroprotective factor affecting experimentally induced radiation changes in the brain.

Školiteľ / Tutor:        doc. MVDr. Soňa Bálentová, PhD.

           

Názov témy / Topic:

1. Hyperhomocysteinémia a jej vplyv na vaskulárny systém vybraných orgánov. (Obsadená)

    Hyperhomocysteinemia and its effect on the vascular system of selected organs. (Engaged)

2. Vplyv metionínovej diéty na os črevo-mozog. (Obsadená)

    Effect of methionine diet on the gut-brain axis. (Engaged)

3. Môže viesť hyperhomocysteinémia k rozvoju cerebelárnej neurodegenerácie?

    Can hyperhomocysteinemia lead to the development of cerebellar neurodegeneration?

Školiteľ / Tutor:        RNDr. Mária Kovalská, PhD.

 

Názov témy / Topic: 

1. Progresia lézií krčka maternice z pohľadu vybraných markerov bunkového cytoskeletu (obsadená)

    Progression of cervical lesions from the point of view of cellular cytoskeleton proteins (engaged)

2. Úloha Wnt signálnej dráhy v cervikálnych intraepiteliálnych neopláziách (obsadená)

    Role of Wnt signaling in cervical intraepithelial neoplasia (engaged)

3. Analýza nadobúdania mezenchymálneho fenotypu v bunkách lézií krčka maternice (obsadená)

    Analysis of mesenchymal phenotype acquisition in cervical lesions cells (engaged)

Školiteľ / Tutor:        RNDr. Veronika Mešťanová, PhD.

 

Obr.: Basal cell carcinoma, survivin