Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Témy ŠVOČ pre akademický rok 2019/2020

 

Názov témy / Topic: Štúdium postradiačných zmien v mozgu a mieche za experimentálnych podmienok

(Study of postradiational changes in the brain and spinal cord under experimental conditions)

Školiteľ / Tutor:        MVDr. Soňa Bálentová, PhD.

           

Názov témy / Topic: Hyperhomocysteinémia a jej vplyv na progresiu neuropatologických zmien s črtami Alzheimerovej choroby v modeli globálnej mozgovej ischémie

(Hyperhomocysteinemia and its impact on progression of Alzheimer`s disease-like neuropathological changes in the model of global brain ischemia)

Školiteľ / Tutor:        RNDr. Mária Kovalská, PhD.

 

Názov témy / Topic: Prognostický a klinický význam vybraných biomarkerov v karcinóme krčka maternice

(Prognostic and clinical significance of given biomarkers in cervical carcinoma)

Školiteľ / Tutor:        RNDr. Veronika Mešťanová, PhD.

 

Basal cell carcinoma, survivin