Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Témy ŠVOČ pre akademický rok 2020/2021

 

Názov témy / Topic:

1. Vplyv klinicky relevantnej dávky ionizujúceho žiarenia na histologické a metabolické zmeny v mozgu a mieche v experimentálnom modeli.

   Effect of clinically relevant dose of ionizing radiation on histological and metabolic changes in the brain and spinal cord in an experimental model.

Školiteľ / Tutor:        doc. MVDr. Soňa Bálentová, PhD.

           

Názov témy / Topic:

1. Vplyv miernej hyperhomocysteinémie na rozvoj neurodegeneratívnych zmien v modeli globálnej mozgovej ischémie. 

   Effect of mild hyperhomocysteinemia on the progression of neurodegenerative changes in the model of global brain ischemia. 

2. Diéta bohatá na metionín ovplyvňuje metyláciu DNA laboratórnych zvierat. 

    A methionine-rich diet affects the DNA methylation of laboratory animals.

Školiteľ / Tutor:        RNDr. Mária Kovalská, PhD.

 

Názov témy / Topic: 

1. Progresia cervikálnych lézií z pohľadu proteínov bunkového cytoskeletu.

    Progression of cervical lesions from the point of view of cellular cytoskeleton proteins.

2. Úloha Wnt signálnej dráhy v HPV-asociovaných cervikálnych intraepiteliálnych neopláziách.

    Role of Wnt signaling in HPV-associated cervical intraepithelial neoplasia.

3. Prognostický a klinický význam vybraných biomarkerov v léziách krčka maternice.

    Prognostic and clinical significance of given biomarkers in cervical lesions.

Školiteľ / Tutor:        RNDr. Veronika Mešťanová, PhD.

 

Obr.: Basal cell carcinoma, survivin