Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Témy ŠVOČ pre akademický rok 2023/2024

 

Školiteľ / Tutor:        doc. MVDr. Soňa Bálentová, PhD.

Názov témy / Topic:

1. Účinok ionizujúceho žiarenia na neurogenézu v mozgu v experimentálnom modeli.

Effect of ionizing radiation on neurogenesis in the brain in an experimental model.

2. Imunohistochemická detekcia markerov apoptózy v mozgu po expozícii ionizujúcim žiarením.

Immunohistochemical detection of apoptosis markers in the brain after exposure to ionizing radiation.

3. Imunohistochemická detekcia markerov apoptózy v pečeni po expozícii ionizujúcim žiarením.

Immunohistochemical detection of apoptosis markers in the liver after exposure to ionizing radiation.

4. Účinok ionizujúceho žiarenia na zmeny neurotransmiterov v mozgu v experimentálnom modeli.

Effect of ionizing radiation on changes in neurotransmitters in the brain in an experimental model.

Obsadená / Engaged


Školiteľ / Tutor:        RNDr. Mária Kovalská, PhD.

Názov témy / Topic:

1. Diéta s vysokým obsahom metionínu a jej vplyv na cerebellum laboratórnych zvierat.

High methionine diet and its effect on the cerebellum of laboratory animals.

Obsadená / Engaged

2. Mierna hyperhomocysteinémia vyvolaná diétou s vysokým obsahom metionínu pri rozvoji neurodegenerácie v entorinálnom kortexe za experimentálnych podmienok.

Mild hyperhomocysteinemia induced by a high methionine diet in the development of neurodegeneration in the entorhinal cortex under experimental conditions.

Obsadená / Engaged  

3. Mohla by mierna hyperhomocysteinémia viesť k rozvoju syndrómu priepustného čreva u potkanov?

Could lead mild hyperhomocysteinemia to the development of leaky-gut syndrome in rat?


Školiteľ / Tutor:        RNDr. Veronika Mešťanová, PhD.

Názov témy / Topic:

1. Vplyv chronického zápalu na progresiu cervikálnych lézií.

The influence of chronic inflammation on the progression of cervical lesions.

2. Twist ako potenciálny induktor pri karcinogenéze krčka maternice.

Twist as a potential inductor in cervical carcinogenesis.

 

Školiteľ / Tutor:        prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD.

Názov témy / Topic:

1. Chemoprevencia experimentálneho karcinómu prsníka rastlinnými nutraceutikami.

Chemoprevention of experimental breast carcinoma by plant nutraceuticals.

Obsadená / Engaged

 

Obr.: Basal cell carcinoma, survivin