Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Témy ŠVOČ pre akademický rok 2021/2022

 

Názov témy / Topic:

1. Účinok ionizujúceho žiarenia na metabolické a histologické zmeny v mozgu v experimentálnom modeli.

   The effect of ionizing radiation on metabolic and histological changes in the brain in an experimental model.

 Školiteľ / Tutor:        doc. MVDr. Soňa Bálentová, PhD.

           

Názov témy / Topic:

1. Vplyv miernej hyperhomocysteinémie na rozvoj neurodegeneratívnych zmien v modeli globálnej mozgovej ischémie. 

   Effect of mild hyperhomocysteinemia on the progression of neurodegenerative changes in the model of global brain ischemia.

2. Vplyv rôznych foriem indukovanej hyperhomocyysteinémie na CNS.

    Influence of various forms of induced hyperhomocyysteinemia on the CNS.

Školiteľ / Tutor:        RNDr. Mária Kovalská, PhD.

 

Názov témy / Topic: 

1. Progresia cervikálnych lézií z pohľadu proteínov bunkového cytoskeletu.

    Progression of cervical lesions from the point of view of cellular cytoskeleton proteins.

2. Úloha Wnt signálnej dráhy v HPV-asociovaných cervikálnych intraepiteliálnych neopláziách.

    Role of Wnt signaling in HPV-associated cervical intraepithelial neoplasia.

3. Prognostický a klinický význam vybraných markerov v léziách krčka maternice.

    Prognostic and clinical significance of given markers in cervical lesions.

Školiteľ / Tutor:        RNDr. Veronika Mešťanová, PhD.

 

Obr.: Basal cell carcinoma, survivin