Projekty

 

1. „Reparačné proteíny (mismatch repair proteins) a survivin v patogenéze kolorektálneho karcinómu.“  VEGA 1/0129/16 – zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc.

2. „Výskum asociácie indukovanej hyperhomocysteinémie s progresiou neurodegeneratívnych zmien za experimentálnych podmienok.“  VEGA 1/0229/15 – zodpovedná riešiteľka: RNDr. Mária Kovalská, PhD.

3. „Antiapoptotický proteín survivin: diagnostický a prognostický marker zhubných nádorov.“ VEGA 1/0050/11 – zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc. - ukončený