Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekty

Projekty VEGA:

1. „Výskum vplyvu indukovanej hyperhomocysteinémie na progresiu neuropatologických zmien s črtami Alzheimerovej choroby v experimentálnom modeli“ VEGA 1/0171/18  - zodpovedný riešiteľ: RNDr. M. Kovalská, PhD. - ukončený

2.  „Ionizujúcim žiarením indukované metabolické, histologické a funkčné zmeny v mozgu a mieche za experimentálnych podmienok“ VEGA 1/243/18  - zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. S. Bálentová, PhD. - ukončený

3. „Reparačné proteíny (mismatch repair proteins) a survivin v patogenéze kolorektálneho karcinómu.“  VEGA 1/0129/16 – zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc. - ukončený

4. „Výskum asociácie indukovanej hyperhomocysteinémie s progresiou neurodegeneratívnych zmien za experimentálnych podmienok.“  VEGA 1/0229/15 – zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mária Kovalská, PhD. - ukončený

5. „Antiapoptotický proteín survivin: diagnostický a prognostický marker zhubných nádorov.“ VEGA 1/0050/11 – zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc. - ukončený