Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

Výučba predmetu:  Molekulová biológia

Zodpovedný učiteľ: Doc. RNDr.Zora Lasabová, PhD

Učitelia: Doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD; Doc. Mgr. Tatiana Burjanivová, PhD

Zaradenie predmetu: 3. ročník, 6.semester

Formy výučby: prednášky, semináre a praktické ukážky metód

Priebežná kontrola štúdia:  Priebežný test z teoretickej časti, hodnotenie projektu  

Ukončenie výučby: zápočet

Počet kreditov: 2

Výučba v jazyku: slovenskom a anglickom

Predmet Molekulová biológia 3. ročník študijný odbor všeobecné lekárstvo, letný semester 2023/24 

Popis predmetu:

Absolvent predmetu získa základný prehľad o lekárskej molekulovej biológii a molekulovej genetike človeka a pochopiť princípy metód molekulovej biológie využívaných v medicíne všeobecne, pochopiť základné princípy molekulovej diagnostiky,  precíznej  medicíny založenej na genomike,  a interpretácie výsledkov molekulovo-genetických vyšetrení

Povinná literatúra:

Študijný materiál bude k dispozícii online.

Odporučená doplňujúca literatúra

 Zora Lasabová: Molekulová biológia v medicíne a genetike, Asklepios 2011, ISBN 978-80-7167-164-0

T. Strachan et al.: Genetics and Genomics in Medicine, 2015 by Garland Science, Taylor and Francis Group, NewYork and London (selected chapters) ISBN 978-0-8153-4480-3

www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/ - Online Medelian Inheritance in Man

Prerekvizita: Poznanie základných princípov molekulovej biológie (replikácie, transkripcia, translácia, opravy DNA, rekombinácie) a princípy klasickej genetiky (Mendelovské zákony dedičnosti, základné pojmy cytogenetiky).

Prednášky

 • 19.2. 2024 Molekulová biológia a ľudský genóm – základy (doc. RNDr. Z. Lasabová, PhD.)
 • 4.3.2024 Metódy molekulovej biológie v medicíne (doc. Mgr. T. Burjanivová, PhD.)  
 • 18.3.2024 Molekulová biológia génov a význam patogénnych variantov (doc. RNDr. Z. Lasabová, PhD.)  
 • 1.4. 2024 Štátny sviatok , Týždeň 8 Test  9.4. 16:15 z prednášok 1 až 3  , v Aule na NOVOMESKEHO 7
 • 15.4.2024 Klinické aplikácie molekulovej biológie v onkológii  (doc. Mgr. T.Burjanivová, PhD.)  
 • 29.4.2024 Klinické aplikácie molekulovej biológie (doc. RNDr. Z. Lasabová, PhD.)

Praktické cvičenia a semináre  

Semináre a praktické cvičenia sa budú konať na Ústave molekulovej biológie a genomiky, Biomed, hlavný vchod , 4.p, číslo dverí 5.51

 • (týždne 1 a 2 – od 19.2. do 1.3.2024)

Základy molekulovej biológie v medicíne  

 • (týždne 3 a 4 – 18.3.2024 do 29.3.2024

Praktické cvičenie  - dropletová digitálna PCR na  dôkaz infekcie SARS-CoV2

 • (týždne 5 a 6 – 4.3.2024 do 15.3.2024
 •  Sangerova sekvenácia a interpretácia patogénnych variantov 
 • (týždne 7 a 8 – 1.4. – 12.4. 2023)

Test  z prednášok 1, 2 a 3. Princípy fragmentovej analýzy, postup pri diagnostike monogénne dedičného ochorenia na príklade, odovzdanie pracovného hárku, inštrukcie k projektom.  TB 

 • (týždne 9 a 10 -   15.4.-26.4. 2024)

Next-generation sequencing a interpretácia patogénnych variantov    

 • (týždne 11 a 12 – 29.4.-10.5.2024)

Prezentácia projektov 

Prítomnosť a aktívna účasť: Na hodnotenie predmetu je potrebná 100% účasť na cvičeniach,  neúčasť  na jednom cvičení je v prípade choroby alebo vážnej udalosti  možné ospravedlniť.   

 

Hodnotenie:  

 

 

Projekt

 Test 

Výsledky 2 praktík   každé 5%

 

45%

45%

 10%

 

 

A/1    =  91-100%, (91-100b.)

B/1,5 =  81-90% (81-90b.)

C/2    =  73-80% (73-80b.)

D/2,5 = 66-72% (66-72b-)

E/3    = 60-65% (60-65b.)

FX    = menej ako 60% (60b.)