Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

Výučba predmetu:  Molekulová biológia

Zodpovedný učiteľ: Doc. RNDr.Zora Lasabová, PhD

Učitelia: Doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD; Doc. Mgr. Tatiana Burjanivová, PhD

Zaradenie predmetu: 3. ročník, 6.semester

Formy výučby: prednášky, semináre a praktické ukážky metód

Priebežná kontrola štúdia:  Priebežný test z teoretickej časti, hodnotenie výsledkov splnenia  troch úloh na troch cvičeniach, hodnotenie projektu  

Ukončenie výučby: zápočet

Počet kreditov: 2

Výučba v jazyku: slovenskom a anglickom

 

 

 

Predmet Molekulová biológia 3. ročník študijný odbor všeobecné lekárstvo, letný semester 2022/23 

Popis predmetu:

Absolvent predmetu získa základný prehľad o lekárskej molekulovej biológii a molekulovej genetike človeka a pochopiť princípy metód molekulovej biológie využívaných v medicíne všeobecne, pochopiť základné princípy molekulovej diagnostiky,  precíznej  medicíny založenej na genomike,  a interpretácie výsledkov molekulovo-genetických vyšetrení

Povinná literatúra:

Študijný materiál bude nahratý do MSTeams.

Odporučená doplňujúca literatúra

 Zora Lasabová: Molekulová biológia v medicíne a genetike, Asklepios 2011, ISBN 978-80-7167-164-0

T. Strachan et al.: Genetics and Genomics in Medicine, 2015 by Garland Science, Taylor and Francis Group, NewYork and London (selected chapters) ISBN 978-0-8153-4480-3

www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/ - Online Medelian Inheritance in Man

Prerekvizita: Poznanie základných princípov molekulovej biológie (replikácie, transkripcia, translácia, opravy DNA, rekombinácie) a princípy klasickej genetiky (Mendelovské zákony dedičnosti, základné pojmy cytogenetiky).

 

Prednášky –    V aplikácii MSTeams

 

1.

 Základy molekulovej biológie a molekulová podstata ľudského.

2.

Metódy molekulovej biológie I  

3.

Molekulová biológia génov a kauzálne patologické varianty.  

4.

Klinické aplikácie molekulovej biológie.

5.

TEST

PREDNÁŠKA Metódy molekulovej biológie II

6. 

PREDNÁŠKA Molekulová biológia nádorov

 

 

 Praktické cvičenia a semináre - v závislosti od epidemiologickej situácie a odporučení vedenia JLF UK.

 

  (3.a 4.týždeň)

Teoretické základy molekulovej biológie v medicíne  

  

 (5. a 6. týždeň)

 Práca s databázou génov, genetických ochorení a mutácii, príprava prvej časti projektu

  

  (7. a 8. týždeň)

  Dropletová digitálna PCR v diagnostike nádorov, PCR pri prenatálnom testovaní, názorný príklad projektu

 

 

  (9. a 10. týždeň)

 (11. a 12. týždeň)

 Detekcia a interpretácia DNA variantov, workflow molekulovej diagnostiky 

 Prezentácia a diskusia k projektom,  

 

Prítomnosť a aktívna účasť: Na hodnotenie predmetu je potrebná 80% účasť na cvičeniach,  neúčasť je potrebné riadne ospravedlniť.   

 

Hodnotenie: celkové hodnotenie bude určené na základe 80% účasti na seminároch a praktikách  

 

 

Projekt

 Online test 

Výsledky praktík 1-3 každé 5%

 

40%

45%

 15%

 

 

A/1    =  91-100%, (91-100b.)

B/1,5 =  81-90% (81-90b.)

C/2    =  73-80% (73-80b.)

D/2,5 = 66-72% (66-72b-)

E/3    = 60-65% (60-65b.)

FX    = menej ako 60% (60b.)

Výučba predmetu:  Molekulová biológia

Zodpovedný učiteľ: Doc. RNDr.Zora Lasabová, PhD

Učitelia: Doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD; Doc. Mgr. Tatiana Burjanivová, PhD

Zaradenie predmetu: 3. ročník, 6.semester

Formy výučby: prednášky, semináre a praktické ukážky metód

Priebežná kontrola štúdia:  Priebežný test z teoretickej časti, hodnotenie výsledkov splnenia  troch úloh na troch cvičeniach, hodnotenie projektu  

Ukončenie výučby: zápočet

Počet kreditov: 2

Výučba v jazyku: slovenskom a anglickom

 

 

 

Predmet Molekulová biológia 3. ročník študijný odbor všeobecné lekárstvo, letný semester 2022/23 

Popis predmetu:

Absolvent predmetu získa základný prehľad o lekárskej molekulovej biológii a molekulovej genetike človeka a pochopiť princípy metód molekulovej biológie využívaných v medicíne všeobecne, pochopiť základné princípy molekulovej diagnostiky,  precíznej  medicíny založenej na genomike,  a interpretácie výsledkov molekulovo-genetických vyšetrení

Povinná literatúra:

Študijný materiál bude nahratý do MSTeams.

Odporučená doplňujúca literatúra

 Zora Lasabová: Molekulová biológia v medicíne a genetike, Asklepios 2011, ISBN 978-80-7167-164-0

T. Strachan et al.: Genetics and Genomics in Medicine, 2015 by Garland Science, Taylor and Francis Group, NewYork and London (selected chapters) ISBN 978-0-8153-4480-3

www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/ - Online Medelian Inheritance in Man

Prerekvizita: Poznanie základných princípov molekulovej biológie (replikácie, transkripcia, translácia, opravy DNA, rekombinácie) a princípy klasickej genetiky (Mendelovské zákony dedičnosti, základné pojmy cytogenetiky).

 

Prednášky –    V aplikácii MSTeams

 

1.

 Základy molekulovej biológie a molekulová podstata ľudského.

2.

Metódy molekulovej biológie I  

3.

Molekulová biológia génov a kauzálne patologické varianty.  

4.

Klinické aplikácie molekulovej biológie.

5.

TEST

PREDNÁŠKA Metódy molekulovej biológie II

6. 

PREDNÁŠKA Molekulová biológia nádorov

 

 

 Praktické cvičenia a semináre - v závislosti od epidemiologickej situácie a odporučení vedenia JLF UK.

 

  (3.a 4.týždeň)

Teoretické základy molekulovej biológie v medicíne  

  

 (5. a 6. týždeň)

 Práca s databázou génov, genetických ochorení a mutácii, príprava prvej časti projektu

  

  (7. a 8. týždeň)

  Dropletová digitálna PCR v diagnostike nádorov, PCR pri prenatálnom testovaní, názorný príklad projektu

 

 

  (9. a 10. týždeň)

 (11. a 12. týždeň)

 Detekcia a interpretácia DNA variantov, workflow molekulovej diagnostiky 

 Prezentácia a diskusia k projektom,  

 

Prítomnosť a aktívna účasť: Na hodnotenie predmetu je potrebná 80% účasť na cvičeniach,  neúčasť je potrebné riadne ospravedlniť.   

 

Hodnotenie: celkové hodnotenie bude určené na základe 80% účasti na seminároch a praktikách  

 

 

Projekt

 Online test 

Výsledky praktík 1-3 každé 5%

 

40%

45%

 15%

 

 

A/1    =  91-100%, (91-100b.)

B/1,5 =  81-90% (81-90b.)

C/2    =  73-80% (73-80b.)

D/2,5 = 66-72% (66-72b-)

E/3    = 60-65% (60-65b.)

FX    = menej ako 60% (60b.)