Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

Výučba predmetu:  Molekulová biológia

Zodpovedný učiteľ: Doc. RNDr.Zora Lasabová, PhD

Učitelia: Doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD; Mgr. Tatiana Burjanivová, PhD

Zaradenie predmetu: 3. ročník, 6.semester

Formy výučby: prednášky, semináre a praktické ukážky metód

Priebežná kontrola štúdia: Príprava projektu na troch cvičeniach,  hodnotenie výsledkov na troch cvičeniach, hodnotenie projektu , hodnotenie testu

Ukončenie výučby: zápočet

Počet kreditov: 2

Výučba v jazyku: slovenskom a anglickom

 

 

 

Predmet Molekulová biológia 3. ročník študijný odbor všeobecné lekárstvo, letný semester 2020/21 

Popis predmetu:

Absolvent predmetu získa základný prehľad o lekárskej molekulovej biológii a molekulovej genetike človeka a pochopiť princípy metód molekulovej biológie využívaných v medicíne všeobecne, pochopiť základné princípy molekulovej diagnostiky,  precíznej personalizovanej  medicíny  a interpretácie výsledkov molekulovo-genetických vyšetrení

 

 

Povinná literatúra:

Lasabová: Molekulová biológia v medicíne a genetike, Asklepios 2011

Študijný materiál bude nahratý do MSTeams.

 

Odporučená doplňujúca literatúra

 

T. Strachan et al.: Genetics and Genomics in Medicine, 2015 by Garland Science, Taylor and Francis Group, NewYork and London (selected chapters) ISBN 978-0-8153-4480-3

www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/ - Online Medelian Inheritance in Man

Prerekvizita: Poznanie základných princípov molekulovej biológie (replikácie, transkripcia, translácia, opravy DNA, rekombinácie) a princípy klasickej genetiky (Mendelovské zákony dedičnosti, základné pojmy cytogenetiky).

 

Prednášky –   v závislosti od epidemiologickej situácie

 

1.

 Základy molekulovej biológie a molekulová podstata ľudského.

2.

Metódy molekulovej biológie I  

3.

Molekulová biológia génov a kauzálne patologické varianty.  

4.

Klinické aplikácie molekulovej biológie.

5.

TEST

PREDNÁŠKA Metódy molekulovej biológie II

6. 

PREDNÁŠKA Molekulová biológia nádorov

 

 

 Prakticá - v závislosti od epidemiologickej situácie

 

 

  (3.a 4.týždeň)

 

 Génová anotácia a PCR dizajn in silico, príprava prvej časti projektu

 (5. a 6. týždeň)

 

 Detekcia a interpretácia DNA variant in silico, prírpava druhej časti projektu.

  (7. a 8. týždeň)

  Dropletová digitálna PCR v diagnostike nádorov, PCR pri prenatápnom testovaní, rpírpava tretej časti projektu.

 

 

  (9. a 10. týždeň)

   Prezentácia a diskusia k rpojektom, príklady klinických aplikácii molekulovej biológie. 

 

 

Prítomnosť a aktívna účasť: Na hodnotenie predmetu je potrebná 100% účasť na cvičeniach, v odôvodnených prípadoch   je možné ospravedlniť 20%. 

 

Hodnotenie: celkové hodnotenie bude určené na základe 100% účasti na seminároch a praktikách  

 

 

Projekt

 Online test 

Výsledky praktík 1-3 každé 5%

 

40%

45%

 15%

 

 

A/1    =  91-100%, (91-100b.)

B/1,5 =  81-90% (81-90b.)

C/2    =  73-80% (73-80b.)

D/2,5 = 66-72% (66-72b-)

E/3    = 60-65% (60-65b.)

FX    = menej ako 60% (60b.)

Výučba predmetu:  Molekulová biológia

Zodpovedný učiteľ: Doc. RNDr.Zora Lasabová, PhD

Učitelia: Doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD; Mgr. Tatiana Burjanivová, PhD

Zaradenie predmetu: 3. ročník, 6.semester

Formy výučby: prednášky, semináre a praktické ukážky metód

Priebežná kontrola štúdia: Príprava projektu na troch cvičeniach,  hodnotenie výsledkov na troch cvičeniach, hodnotenie projektu , hodnotenie testu

Ukončenie výučby: zápočet

Počet kreditov: 2

Výučba v jazyku: slovenskom a anglickom

 

 

 

Predmet Molekulová biológia 3. ročník študijný odbor všeobecné lekárstvo, letný semester 2020/21 

Popis predmetu:

Absolvent predmetu získa základný prehľad o lekárskej molekulovej biológii a molekulovej genetike človeka a pochopiť princípy metód molekulovej biológie využívaných v medicíne všeobecne, pochopiť základné princípy molekulovej diagnostiky,  precíznej personalizovanej  medicíny  a interpretácie výsledkov molekulovo-genetických vyšetrení

 

 

Povinná literatúra:

Lasabová: Molekulová biológia v medicíne a genetike, Asklepios 2011

Študijný materiál bude nahratý do MSTeams.

 

Odporučená doplňujúca literatúra

 

T. Strachan et al.: Genetics and Genomics in Medicine, 2015 by Garland Science, Taylor and Francis Group, NewYork and London (selected chapters) ISBN 978-0-8153-4480-3

www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/ - Online Medelian Inheritance in Man

Prerekvizita: Poznanie základných princípov molekulovej biológie (replikácie, transkripcia, translácia, opravy DNA, rekombinácie) a princípy klasickej genetiky (Mendelovské zákony dedičnosti, základné pojmy cytogenetiky).

 

Prednášky –   v závislosti od epidemiologickej situácie

 

1.

 Základy molekulovej biológie a molekulová podstata ľudského.

2.

Metódy molekulovej biológie I  

3.

Molekulová biológia génov a kauzálne patologické varianty.  

4.

Klinické aplikácie molekulovej biológie.

5.

TEST

PREDNÁŠKA Metódy molekulovej biológie II

6. 

PREDNÁŠKA Molekulová biológia nádorov

 

 

 Prakticá - v závislosti od epidemiologickej situácie

 

 

  (3.a 4.týždeň)

 

 Génová anotácia a PCR dizajn in silico, príprava prvej časti projektu

 (5. a 6. týždeň)

 

 Detekcia a interpretácia DNA variant in silico, prírpava druhej časti projektu.

  (7. a 8. týždeň)

  Dropletová digitálna PCR v diagnostike nádorov, PCR pri prenatápnom testovaní, rpírpava tretej časti projektu.

 

 

  (9. a 10. týždeň)

   Prezentácia a diskusia k rpojektom, príklady klinických aplikácii molekulovej biológie. 

 

 

Prítomnosť a aktívna účasť: Na hodnotenie predmetu je potrebná 100% účasť na cvičeniach, v odôvodnených prípadoch   je možné ospravedlniť 20%. 

 

Hodnotenie: celkové hodnotenie bude určené na základe 100% účasti na seminároch a praktikách  

 

 

Projekt

 Online test 

Výsledky praktík 1-3 každé 5%

 

40%

45%

 15%

 

 

A/1    =  91-100%, (91-100b.)

B/1,5 =  81-90% (81-90b.)

C/2    =  73-80% (73-80b.)

D/2,5 = 66-72% (66-72b-)

E/3    = 60-65% (60-65b.)

FX    = menej ako 60% (60b.)