Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

Výučba predmetu:  Molekulová biológia

Zodpovedný učiteľ: Doc. RNDr.Zora Lasabová, PhD

Učitelia: Doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD; Doc. Mgr. Tatiana Burjanivová, PhD

Zaradenie predmetu: 3. ročník, 6.semester

Formy výučby: prednášky, semináre a praktické ukážky metód

Priebežná kontrola štúdia:  Priebežný test z teoretickej časti, hodnotenie výsledkov splnenia  troch úloh na troch cvičeniach, hodnotenie projektu  

Ukončenie výučby: zápočet

Počet kreditov: 2

Výučba v jazyku: slovenskom a anglickom

Predmet Molekulová biológia 3. ročník študijný odbor všeobecné lekárstvo, letný semester 2022/23 

Popis predmetu:

Absolvent predmetu získa základný prehľad o lekárskej molekulovej biológii a molekulovej genetike človeka a pochopiť princípy metód molekulovej biológie využívaných v medicíne všeobecne, pochopiť základné princípy molekulovej diagnostiky,  precíznej  medicíny založenej na genomike,  a interpretácie výsledkov molekulovo-genetických vyšetrení

Povinná literatúra:

Študijný materiál bude nahratý do MSTeams.

Odporučená doplňujúca literatúra

 Zora Lasabová: Molekulová biológia v medicíne a genetike, Asklepios 2011, ISBN 978-80-7167-164-0

T. Strachan et al.: Genetics and Genomics in Medicine, 2015 by Garland Science, Taylor and Francis Group, NewYork and London (selected chapters) ISBN 978-0-8153-4480-3

www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/ - Online Medelian Inheritance in Man

Prerekvizita: Poznanie základných princípov molekulovej biológie (replikácie, transkripcia, translácia, opravy DNA, rekombinácie) a princípy klasickej genetiky (Mendelovské zákony dedičnosti, základné pojmy cytogenetiky).

Prednášky

 • 13.2. 2023 Molekulová biológia a ľudský genóm – základy (doc. RNDr. Z. Lasabová, PhD.)
 • 17.2.2023 Molekulová biológia génov a význam patogénnych variantov (doc. RNDr. Z. Lasabová, PhD.)
 • 13.3.2023 Metódy molekulovej biológie 1 a  ich  aplikácie  (doc. Mgr. T. Burjanivová, PhD.)
 • 27.3. 2023 Klinické aplikácia molekulovej biológie v onkológii  (doc. Mgr. T.Burjanivová, PhD.)
 • 10.4.2023 Štátny sviatok
 • 24.4.2023 Klinické aplikácie molekulovej biológie (doc. RNDr. Z. Lasabová, PhD.)

Praktické cvičenia a semináre - v závislosti od epidemiologickej situácie a odporučení vedenia JLF UK

Semináre a praktické cvičenia sa budú konať na Ústave molekulovej biológie a genomiky, Biomed, hlavný vchod , 4.p, číslo dverí 5.51

 • (týždne 1 a 2 – od 13.2. do 23.2.2023)

Základy molekulovej biológie v medicíne – podklady na prípravu na cvičenie budú nahraté na platforme MSTeams  TB

 • (týždne 3 a 4 – 27.2.2023 do 9.3.2023)

Význam patogénnych variantov – podklady na prípravu na cvičeniu budú nahraté na platforme MS Teams. Praktické cvičenie  –   určenie patogenity variantu v danom géne, odovzdanie pracovného hárku ZL

 • (týždne 5 a 6 -  13.3.-23.3.2023)

Test  z prednášok 1 a 2. Praktické cvičenie  - dropletová digitálna PCR na  dôkaz infekcie SARS-CoV2 a  patogénnych variantov v onkogénoch, odovzdanie pracovného hárku TB

 • (týždne 7 a 8 – 27.3. – 5.4. 2023)

Praktické cvičenie detekcia a interpretácia patogénnych variantov, odovzdanie pracovného hárku, inštrukcie k projektom. ZL

 • (týždne 9 a 10 -   10.4.-20.4. 2023)

Princípy fragmentovej analýzy, postup pri diagnostike monogénne dedičného ochorenia na príklade, odovzdanie pracovného hárku, inštrukcie k projektom.  TB

 • (týždne 11 a 12 – 24.4.-3.5.2023)

Prezentácia projektov ZL 

Prítomnosť a aktívna účasť: Na hodnotenie predmetu je potrebná 80% účasť na cvičeniach,  neúčasť je potrebné riadne ospravedlniť.   

 

Hodnotenie: celkové hodnotenie bude určené na základe 80% účasti na seminároch a praktikách  

 

 

Projekt

 Online test 

Výsledky praktík 1-3 každé 5%

 

40%

45%

 15%

 

 

A/1    =  91-100%, (91-100b.)

B/1,5 =  81-90% (81-90b.)

C/2    =  73-80% (73-80b.)

D/2,5 = 66-72% (66-72b-)

E/3    = 60-65% (60-65b.)

FX    = menej ako 60% (60b.)