Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Témy ŠVOČ pre akad. Rok 2016/2017/ Topics for Students´ scientific conference in acad. year 2016/2017

Pracovisko / Institute: Ústav Molekulovej biológie JLF UK / Department of Molecular Biology JLF UK

1. Názov témy/Topic: Analýzy expresie miRNA a mutačného stavu prestavby IGVH pri chronickej lymfocytovej leukémii/Analysis of miRNA expression and mutation status of IGVH in chronic lymphocytic leukemia (rezervované/reserved)
Školiteľ/Tutor: Doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.

2. Názov témy / Topic: Sekvenovanie novej generácie a možnosti jeho využitia v onkologickej praxi/ Next Generation Sequencing – Application in Clinical Practice
Školiteľ / Tutor: Mgr. Tatiana Burjanivová, PhD.

 

Pracovisko / Institute: Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin), Divízia Onkológia

1. Názov témy/Topic: Analýzy expresie miRNA a mutačného stavu prestavby IGVH pri chronickej lymfocytovej leukémii/Analysis of miRNA expression and mutation status of IGVH in chronic lymphocytic leukemia (rezervované/reserved)
Školiteľ/Tutor: Doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.

2.Názov témy / Topic: Využitie cirkulujúcich nádorových buniek v klinickej praxi/ The exploitation of circulating tumor cells in clinical practice
Školiteľ / Tutor: Dr. Katarína Baluchová

3. Názov témy / Topic: Predikčný model rizika karcinómu prsníka podľa SNP genotypov / Breast cancer risk prediction model using SNP genotypes
Školiteľ / Tutor: RNDr. Zuzana Danková, PhD. 

4. Názov témy / Topic: Kritéria hodnotenia somatických a zárodočných mutácií z dát záskaných sekvenovaním druhej generácie so zameraním sa na onkogynekológiu  / The evaluation criteria for somatic and germline mutations from data obtained by next-generation sequencing with focus on oncogynaecology
Školiteľ / Tutor: Mgr. Katarína Chovancová 

5. Názov témy / Topic: Optimalizácia izolácie cirkulujúcej tumorovej DNA zo vzoriek krvnej plazmy od pacientiek s diagnostikovaným karcinómom prsníka a ovária / Optimalization of isolation of circulating tumor DNA from patients' plasma samples with diagnosed breast and ovarian cancer
Školitelia / Tutors: Mgr. Katarína Zelinová a Mgr. Marianna Jagelkovská

6. Názov témy / Topic: Konkordačná analýza KRAS mutačného stavu medzi primárnym tumorom, infiltrovanými lymfatickými uzlinami a metastázami u pacientov s diagnostikovaným mKRK využitím molekulárnych metód / Concordant analysis of KRAS mutational status between primary tumor, infiltrated lymph nodes and metastases in patients with diagnosed mCRC using molecular methods
Školiteľ / Tutor: Mgr. Barbora Váňová

7. Názov témy / Topic: Aplikácia digitálnej PCR na detekciu BRAF V600E z plazmy u onkologických pacientov s malígnym melanómom/The application of digital PCR to detect the BRAF V600E plasma in cancer patients with malignant melanoma.
Školiteľ / Tutor: Mgr. Bibiana Malicherová

8. Názov témy / Topic:  Epigenetika v gastrointestinálnych stromálnych nádoroch. Metylácie vybraných CpG ostrovčekov ako prognostický faktor/Epigenetics in Gastrointestinal Stromal Tumors. Methylation of selected CpG islands as a prognostic factor
Školiteľ / Tutor: Mgr. Karin Jašek, PhD.

Ocenenia

Téma: Vzťah medzi polymorfizmom IL-10 a biopticky verifikovanou akútnou rejekciou obličkového štepu.

Riešiteľka: Petra Boleková, 4.ročník VL

Školiteľky: RNDr. Zora Lasabová,PhD, MUDr. K.Macháleková (Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN), MUDr. B.Grandtnerová, PhD (Transplantačné centrum MFN) 

Práca  sa na fakultnej ŠVK v roku 2007 umiestnila na II. mieste vo svojej kategórii.

Téma: MPL mutations in myeloproliferative neoplasms

Riešiteľka: Marlen Fossan Aas , 3.ročník VL

Školiteľka: Mgr. Tatiana Burjanivová, Ph D.

Práca sa na fakultnej ŠVK v roku 2011 umiestnila na II. mieste vo svojej kategórii.