Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekty

Pracovisko sa podieľa na výskumných projektoch spolufinancovaných zo zdrojov EÚ v rokoch 2009-2013

  • Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum (CEPV I)
  • Dobudovanie Centra excelentnosti pre perinatologický výskum (CEPV II)
  • Molekulová diagnostika rakoviny krčka maternice

Granty riešené  na ÚMB  v rokoch  2005-2009

 

VEGA

Prospektívna identifikácia príjemcov obličkového aloštepu so sklonom k intenzívnej imunitnej odpovedi metódami molekulovej diagnostiky a modernej serológie, využitie pre preventívnu intervenciu (2005-2007).

Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Ľudovít Laca,CSc., mimoriadny profesor, II.chirurgická klinika JLF UK a MFN

Identifikácia vybraných imunofenotypových a genotypových  parametrov bioptického vyšetrenia pre prognosticky významné rozdelenie prípadov B-CLL (2007-2009)

Zodpovedný riešiteľ: Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN

Expresia miRNA v tkanivách placenty a karcinómu mliečnej žľazy (2012-2014)

Zodpovedná riešiteľka: doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.

Granty  MZSR

Chronická lymfocytová leukémia B-pôvodu : identifikácia diagnostických, prognostických a prediktívnych faktorov ochorenia metódami morfologickej, fenotypovej a genotypovej analýzy. (2006-2008)

Zodpovedný riešiteľ: Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN

Vytvorenie a realizácia optimálneho diagnostického modelu včasného zachytenia vývoja malígnych ochorení prsníka, tela a krčku maternice.(2006-2008)

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Pavol Žúbor,PhD , Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a MFN

Štúdium metylácie promótorových oblastí tumor supresorových génov v nádorových tkanivách a telesných tekutinách ako potenciálneho markera malígneho ochorenia (2006-2008).

Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zora Lasabová,PhD , Ústav molekulovej biológie JLF UK

Granty UK

UK/89/2013 „Mutačné zmeny PI3K signálnej dráhy pri karcinóme mliečnej žľazy.“

Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Andrea Mendelová, Ústav molekulovej biológie

UK/90/2013 „Analýza expresie génov pomocou miRNA u pacientov s CLL.“

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martin Vážan, Ústav molekulovej biológie

UK/489/2014 „Využitie citlivých molekulárnych metód pri detekcii mutácií vo wild-type gastrointestinálnych stromálnych nádoroch.“

Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Karina Gemzová, Ústav molekulovej biológie

UK/209/2014 "Analýza mutačného stavu IGVH a následná korelácia s expresiou vybraných druhov miRNA u pacientov s CLL.“

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martin Vážan, Ústav molekulovej biológie

UK/579/2014 „Funkčná analýza genetických zmien metódou alelovo špecifickej expresie.“

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pavol Lukáč, Ústav molekulovej biológie