Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

Ústav molekulovej biológie (ÚMB) vznikol ako spoločné pracovisko Jesseniovej lekárskej fakulty a Martinskej fakultnej nemocnice a bol zriadený na základe uznesenia Aka­demického senátu JLF UK zo dňa 17. 10. 2001 ako výskumné pracovisko JLF UK a MFN. Vedením ústavu bola poverená doc. Ing. Viera Mézešová, CSc. V roku 2004 sa ÚMB zmenil na výučbovú základňu JLF UK a MFN a došlo k navýšeniu o jedno pracovné miesto, na ktoré nastúpila RNDr. Zora Lasabová, PhD. Úlohy pracoviska boli definované v oblasti pedagogickej, vedecko­výskumnej a liečebno-preventívnej.

Od akademického roku 2006/2007 je vedúcou ÚMB doc. RNDr. Z. Lasabová, PhD.V roku 2006 nastúpila na pracovisko Andrea Vaňochová ako samostatná laborantka.V roku 2007 vedenie JLF UK vyslovilo súhlas so zriadením spoločného pracoviska laboratórnych zložiek ústavu molekulovej biológie a ústavu patologickej anató­mie na pracovisku vo Vrútkach ako laboratória molekulovej biológie. Po odchode doc. Ing. V Mézešovej, CSc, nastúpila v akademickom roku 2008/2009 na miesto odbornej asistentky Mgr. Tatiana Burjanivová, PhD. V roku 2013 k nám nastúpila ako postdoktorand Mgr. Veronika Holubeková, PhD., v roku 2014 postdoktorand Mgr. Andrea Mendelová, PhD.

Od roku 2009 je pracovisko súčasťou centra excelentného výskumu v perinatológií.