Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

 

Ústav molekulovej biológie (ÚMB) vznikol ako pracovisko Jesseniovej lekárskej fakulty a Martinskej fakultnej nemocnice na detašovanom pracovisku vo Vrútkach na základe uznesenia Aka­demického senátu JLF UK zo dňa 17. 10. 2001 ako spoločné výskumné pracovisko JLF UK a MFN. Prvou vedúcou ústavu bola doc. Ing. Viera Mézešová, CSc. V roku 2004 sa ÚMB zmenil na výučbovú základňu JLF UK a MFN  a na pracovisko nastúpila RNDr. Zora Lasabová, PhD. Úlohy pracoviska boli definované v oblasti pedagogickej, vedecko-­výskumnej a liečebno-preventívnej v spolupráci s klinikami a ústavmi MFN.

Od akademického roku 2006/2007 je vedúcou ÚMB doc. RNDr. Z. Lasabová, PhD. V  roku 2006 nastúpila na pracovisko Andrea Vaňochová ako samostatná laborantka. V roku 2007 vedenie JLF UK vyslovilo súhlas so zriadením spoločného pracoviska laboratórnych zložiek Ústavu molekulovej biológie a Ústavu patologickej anató­mie na pracovisku vo Vrútkach pod názvom  Laboratórium molekulovej biológie. Po odchode doc. Ing. V Mézešovej, CSc, nastúpila v akademickom roku 2008/2009 na miesto odbornej asistentky Mgr. Tatiana Burjanivová, PhD. Na pracovisku realizovali svoje dizertačné práce pod vedením svojich školiteľov z Ústavu molekulovej biológie alebo školiteľov pôsobiacich na  klinikách a ústavoch  JLF UK a UNM : RNDr. Petra Tilandyová, PhD., Mgr. Veronika Holubeková (rod. Janušicová), PhD., Mgr. Andrea Hornáková (rod. Mendelová), PhD., Mgr. Karin Jašek (rod. Gemzová) PhD.,  Mgr. Eva Ježková, PhD., RNDr. Martin Vážan, PhD., RNDr. Dušan Loderer, PhD., RNDr. Z. Kolková (rod. Sňahničanová), PhD., RNDr. B. Malicherová, PhD., RNDr. B Váňová, PhD. V roku 2013 k nám nastúpila ako postdoktorandka Mgr. Veronika Holubeková, PhD., v roku 2014 postdoktorandka Mgr. Andrea Hornáková, PhD., v roku 2015 obidve prestúpili do Divízie Onkológia Biomedu. Mgr. E. Lukáčová je doktorandkou od roku 2020.

Od roku 2009 je pracovisko  súčasťou Centra excelentného výskumu v perinatológií. Podieľali sme sa tiež intenzívne na riešení projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Molekulová diagnostika rakoviny krčka maternice. Vďaka týmto projektom sa pracovisko vybavilo špičkovými prístrojmi pre molekulovo-biologické a genomické analýzy.   

Zamestnanci pracoviska sa intenzívne podieľali na tvorbe  koncepcie  Divízie onkológia a Laboratória genomiky, ktoré vznikli v rámci Martinského centra pre biomedicínu. V roku 2015 sa pracovisko presťahovalo z Vrútok do nových priestorov. V roku 2016 sa pracovisko zaradilo medzi predklinické ústavy na JLF UK s dôrazom na úzku spoluprácu vo výskumnej a  liečebno-preventívnej oblasti s Laboratóriom genomiky a prenatálnej diagnostiky Biomedu, Ústavom patologickej anatómie a Chirurgickou klinikou a transplantačným centrom. Mnohí bývali doktorandi Ústavu molekulovej biológie našli uplatnenie v Martinskom centre pre biomedicínu Biomed. V roku 2018 bolo pracovisko premenované na Ústav molekulovej biológie a genomiky. V súčasnosti je pracovisko zamerané hlavne  výuku predmetu Molekulová biológia pre študentov všeobecného lekárstva (v slovenskom a anglickom jazyku) a výskum molekulovej biológie a genomiky nádorov.