Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav mikrobiológie a imunológie

 Predmety: Mikrobiológia a Imunológia

Obsah predmetu

Tento predmet zahŕňa získanie vedomostí o najdôležitejších mikroorganizmoch  (vírusy, baktérie, huby, parazity)  patogénnych pre ľudí, spôsoby diagnostiky, odberu materiálu, základov klinických prejavov a nástrojov patogenity a virulencie, spôsoby terapie a prevencie. Venuje sa základným imunitným reakciám organizmu proti mikroorganizmom na nešpecifickej a špecifickej úrovni, významu mikrobiálnej ekológie človeka a prístupom antiinfekčnej terapie a jej ovplyvňovaniu mikrobiálnej etiológie.

Výstupné štandardy vedomostí

Po absolvovaní predmetu je študent schopný sa orientovať v mikrobiologickej terminológii, pozná základné  postupy odberu a diagnostiky ochorení jednotlivých systémov  pri podozrení na  mikrobiálnu etiológiu. Vie urobiť a odčítať základné mikrobiologické farbenia preparátov. Pozná základné algoritmy antibiotickej terapie, základné metodiky pre vyšetrenie imunitného stavu a antiinfekčnej imunity.