Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Zameranie výskumu:

 

- vedeckí a pedagogickí pracovníci sú zapojení do systému EU IBIS – Európsky

 

  systém surveillance bakteriálnych meningitíd pri ECDC

 

- štúdia výskytu a diagnostiky Clostridium difficile ECDIS

 

- sledovanie imunitnej odpovede po očkovaní

 

- surveillance hemofilových a pneumokokových  inváznych ochorení

 

-sledovanie výskytu MRSA u zahraničných študentov pred odchodom na

 

 zahraničné pracoviská

 

- štúdia ORCHID – sledovanie výskytu Cl.difficile – európska štúdia

 

- sledovanie citlivosti na ATB – Cl.difiicile – odosielanie vzoriek do

 

  zahraničného pracoviska

 

- štúdia Cubist Pharmaceuticals Protocol No CXA-NP-11-04 - sledovanie

 

  citlivosti na ATB

 

- štúdia  Cubist Pharmaceuticals Protocol No TR701-132 sledovanie citlivosti na 

 

  ATB

 

- štúdia Paratek Pharmaceuticals Protocol No PTK0796-CABP-1200 sledovanie 

 

  citlivosti na ATB

 

JLF UK prebrala záštitu nad celoslovenskou kampaňou boja proti AIDS Červené stužky, ktorej odborným garantom je vedúca ústavu doc. MUDr. E. Nováková, PhD., ktorá pracuje ako vedúca Národného referenčného centra pre hemofilové infekcie, je garantkou pre klinickú mikrobiológiu a krajskou odborníčkou pre klinickú mikrobiológiu.