Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

 Podmienky absolvovania predmetov na Ústave mikrobiológie a imunológie JLF UK 

 

 

Všeobecné lekárstvo
2VL/LSMikrobiológia 1

- účasť na praktikách (1absencia)

- priebežný test (60% úspešnosť)                            

- prednesenie seminárnej práce

H: Záverečný test
2VL/LSImunológia

- účasť na praktikách (1absencia)

- priebežný test (60% úspešnosť)                            

- prednesenie seminárnej práce

S: Záverečný test 1)
3VL/ZSMikrobiológia 2

- účasť na praktikách (1absencia)

- priebežný test (8.týždeň)                            

- prednesenie seminárnej práce

S:

Predtermín 3) : test 1)

Riadny termín: test 1) alebo

ústna skúška 2)

OPRAVNÝ TERMÍN: ústna skúška

Všeobecné lekárstvo v AJ
2VL/LSMikrobiológia 1

- účasť na praktikách (1absencia)

- priebežný test (60% úspešnosť)                            

- prednesenie seminárnej práce

H: Záverečný test 1)
2VL/LSImunológia

- účasť na praktikách (1absencia)

- priebežný test (60% úspešnosť)                            

- prednesenie seminárnej práce

S: Záverečný test 1) alebo ústna skúška 2)
3VL/ZSMikrobiológia 2

- účasť na praktikách (1absencia)

- priebežný test (8.týždeň)                            

- prednesenie seminárnej práce

S:

Záverečný test 1) alebo ústna skúška 2)

 

1) Účasť na 2 prednáškach sa hodnotí jedným bodom. Takto je možné získať body, ktoré sa pripočítavajú k bodovému hodnoteniu testu, v prípade dosiahnutia minimálneho limitu 60%.

2) Ústna skúška pozostáva zo 4 otázok, každá otázka je hodnotená samostatne. Na úspešné absolvovanie ústnej skúšky nesmie byť ani jedna otázka ohodnotená Fx.

3) Študent, ktorý dosiahne predpísanú účasť na praktických cvičeniach a v priebežnom teste dosiahne 70 % má možnosť absolvovať záverečnú skúšku formou písomného testu v predtermíne.

 

Verejné zdravotníctvo
1VZ bc/LSMikrobiológia 1

- účasť na praktikách (1 absencia)

- priebežný test

- prednesenie seminárnej práce

S: Záverečný test
2VZ bc/LSMikrobiológia 2

- účasť na praktikách (1 absencia)

- priebežný test

- prednesenie seminárnej práce
S: Záverečný test
1VZ MgrImunológia a alergológia

- účasť na praktikách (1 absencia)

- priebežný test

- prednesenie seminárnej práce
S: Záverečný test
Ošetrovateľstvo a Pôrodná asistencia
1OSE/ZSMikrobiológia 1

- účasť na praktikách (1absencia)

- priebežný test (60% úspešnosť)

S: Záverečný test
1PA/ZSMikrobiológia 1

- účasť na praktikách (1absencia)

- priebežný test (60% úspešnosť)

S: Záverečný test
Voliteľné predmety
5VL/ZSKlinická mikrobiológia- účasť na praktikách (1 absencia)H: záverečné hodnotenie
5VLA/ZSKlinická mikrobiológia- účasť na praktikách (1 absencia)H: záverečné hodnotenie

 

V Martine 7.9.2018

Doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Vedúca Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK