Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

 

MODELOVÉ LABORATÓRUIM - PROGRAM

<output>Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu budú aktuálne informácie o prípadných zmenách v organizácii výučby prednášok, praktických cvičení, priebežných testov a záverečných skúšok na ÚMI JLF UK poskytované študentom priebežne počas semestra. Všetky zmeny v organizácii výučby na ÚMI JLF UK v Martine budú priebežne aktualizované na webovej stránke ústavu.   </output>

 

LETNÝ SEMESTER

Príprava a publikovanie študijných materiálov pre dištančnú výučbu predmetu MIKROBIOLÓGIA 1 a IMUNOLÓGIA - podporené projektami KEGA:

032UK-4/2019
Modelové laboratórium pre výučbu mikrobiológie

038UK-4/2019
Tvorba učebných materiálov na praktickú výučbu imunológie pre študentov študujúcich v anglickom jazyku

12., 13., 14. TÝŽDEŇ OTÁZKY NA VYPRACOVANIE - SAMOŠTÚDIUM MIKROBIOLÓGIE A IMUNOLÓGIE

OTÁZKY IMUNOLÓGIA

Imunológia 12. prednáška

1. Ako sa označuje imunitná odpoveď na autoantigén?

2. Ako sa označuje proces, pri ktorom infekcia určitým spôsobom súvisí s následným vývojom

    autoimunitného ochorenia?

3. Ktoré miesta sa označujú ako imunologicky privilegované miesta?

4. Čo sú neoantigény?

5. Vysvetlite pojem rozšírenie epitopu.

 

Imunológia 13. prednáška

1. Na základe vzťahu medzi darcom a príjemcom: ako sa označuje antigén, pochádzajúci od darcu geneticky identického s príjemcom?

2. Ako sa označuje transplantát pochádzajúci od darcu rovnakého druhu, ale geneticky neidentického

    s príjemcom?

3. Ako sa označuje transplantát od jedinca iného druhu (napr. zvieraťa)?

4. Vysvetlite pojem hyperakútna rejekcia.

5. Aký je rozdiel medzi ortotopickými a heterotopickými štepmi?

 

Imunológia 12. praktické cvičenie

1. Čo sú autoprotilátky?

2. Existujú aj fyziologicky prítomné autoprotilátky?

3. Ako sa delia autoimunitné choroby podľa orgánov a tkanív, ktoré postihujú?

4. Uveďte príklady autoimunitných ochorení patriacich medzi systémové:

5. Uveďte príklady autoimunitných ochorení patriacich medzi orgánovo-špecifické:

 

Imunológia 13. praktické cvičenie

1. Čo je príčinou primárnych imunodeficitov?

2. Čo je príčinou sekundárnych imunodeficitov?

3. Vymenujte niektoré z typických varovných príznakov, ktoré môžu poukazovať na prítomnosť

     primárneho imunodeficitu.

4. Ktorý primárny imunodeficit B buniek je najznámejší?

5. Ktorý imunodeficit predstavuje najzávažnejší primárny imunodeficit?

 

OTÁZKY MIKROBIOLÓGIA

Mikrobiológia 12. prednáška

1. Obalené vírusy získavajú obal ................................................................................................

2. Vírusové proteíny zodpovedné za prichytenie rozpoznávajú....................................................

3.Ako sa uvoľňujú vírusové častice z buniek?

4. Aký je mechanizmus účinku acikloviru?

5. Aké sú charakteristické vlastnosti obalených vírusov?

 

Mikrobiológia 13. prednáška

1. Ako sa líšia bičíkovce od améb?

2. Aký vývojový cyklus majú sporozoa?

3. Motolice(trematoda) sú klasifikované ako .....................................................................

4. Mebendazol a albendazol sa používajú hlavne na liečbu.................................................

5. Pásomnice (cestoda) patria medzi .................................. červy.

 

Mikrobiológia 14. prednáška

1. „Tieto huby sú jednobunkové, reprodukujú sa asexuálne tvorbou blastokonídií (pučanie), alebo delením. Dcérske bunky sa môžu predlžovať a vytvárať pseudohýfy“. Táto charakteristika je typická pre ....................................

 

2. Vysvetlite pojem „teplotný dimorfizmus“ u húb.

 

3. „Preparáty sú syntetické, obmedzujú syntézu ergosterolu priamou väzbou na cytochróm P450. Spektrum účinku zahŕňa kvasinky, dermatofyty, endemické dimorfné huby a niektoré vláknité non-dermatofyty a sú určené  na lokálnu aplikáciu. „ Táto charakteristika je typická pre ..............................

 

4. Ako sa volá selektívna pôda pre kultiváciu kvasiniek, ktorá obsahuje dextrózu a vysokú koncentráciu cukru?

 

5. Čo je to mycetóm?

 

 

Praktické cvičenie z mikrobiológie 12

Anaeróbna kultivácia

1. Rozdeľte a definujte anaeróbne baktérie na základe ich vzťahu ku kyslíku?

2. Ktoré anaeróbne baktérie sú schopné tvoriť spóry?

3.  Ako sa volá špeciálna tekutá kultivačná pôda (bujón) a tuhá kultivačná pôda (agar) používaná na kultiváciu anaeróbnych baktérií?

 

4. Doplňte:

Na kultiváciu anaeróbnych baktérií sa používajú špeciálne tekuté a tuhé kultivačné médiá, do ktorých sa pridávajú rôzne látky, ktoré znižujú oxidačno-redukčný potenciál pôdy, tieto látky sa nazývajú ........

Kultivácia anaeróbnych baktérii v porovnaní s kultiváciou aeróbnych baktérií je ........ (predĺžená/skrátená?) tzn. doba kultivácie anaeróbnych baktérií je cca ....... hodín.

Nádoba používaná na vytvorenie anaeróbneho prostredia sa volá ........

Serratia marcescens je fakultatívne anaeróbna gramnegatívna baktéria tyčinkovitího tvaru, ktorá sa používa na .................... pri ................ metóde.

5. Napíšte, ktoré štyri metódy sa používajú na vytvorenie anaeróbneho prostredia pre kultiváciu anaeróbnych baktérií?

 

Praktické cvičenie z mikrobiológie 13

Testovanie citlivosti na antibiotiká

1. Napíšte, ktoré 3 základné metódy sa používajú na testovanie citlivosti na antibiotiká?

2.  Ako sa volá špeciálna tekutá a tuhá kultivačná pôda používaná na testovanie citlivosti na antibiotiká?

3. Ktorá/ktoré z metód používaná/é na testovanie citlivosti na antibiotiká umožňuje/ú stanoviť MIC (minimálnu inhibičnú koncentráciu)?

4. Ktorá/ktoré z metód používaná/é na testovanie citlivosti na antibiotiká je/sú založená/é na meraní priemeru inhibičnej zóny?

5. Doplňte metódu/test.

Antibiotické disky sa používajú pri .......... (metóde/teste).

Plastické prúžky/stripy sa používajú pri ....... (metóde/teste).

Mikrotitračná platnička sa používa pri ..........(metóde/teste).

Symetrická inhibičná zóna v tvare kruhu môže byť viditeľná pri ............. (metóde/teste).

Symetrická inhibičná zóna v tvare elipsy môže byť viditeľná pri .............. (metóde/teste).

 

 

 

14. TÝŽDEŇ - SAMOŠTÚDIUM MIKROBIOLÓGIE A IMUNOLÓGIE

Mikrobiológia

prednáška 14. týždeň

Huby - charakteristika, liečba

Huby - text13. TÝŽDEŇ SAMOŠTÚDIUM MIKROBIOLÓGIE A IMUNOLÓGIE

Imunológia 

prednáška 13. týždeň

<output>Regulácia imunitnej odpovede, cytokíny.</output>

Transplantačná imunita

praktické cvičenie 13. týždeň

Imunodeficity

 

Mikrobiológia

prednáška 13. týždeň

Parazity - charakteristika, liečba

praktické cvičenie 13. týždeň

Testovanie citlivosti na antibiotiká

12. TÝŽDEŇ - SAMOŠTÚDIUM MIKROBIOLÓGIAÉ A IMUNOLÓGIE

Imunológia 

prednáška a praktické cvičenie 12. týždeň

<output>Regulácia imunitnej odpovede, cytokíny.</output>

Autoimunita

 

Mikrobiológia

prednáška 12. týždeň

Vírusy - charakteristika, liečba

Vírusy - text

praktické cvičenie 12. týždeň

Anaeróbne baktérie - laboratórna diagnostika

11.TÝŽDEŇ- SAMOŠTÚDIUM MIKROBIOLÓGIE A IMUNOLÓGIE

Imunológia 

prednáška 11. týždeň

<output>Regulácia imunitnej odpovede, cytokíny.</output>

Možnosti ovplyvnenia imunity

praktické cvičenie 11. týždeň

Vakcinačná imunológia

 

Mikrobiológia

prednáška 11. týždeň

Vakcíny a očkovanie

praktické cvičenie 10. týždeň

Biochemické vlastnosti mikroorganizmov 2. časť - enzýmy a toxíny

11. TÝŽDEŇ OTÁZKY NA VYPRACOVANIE - SAMOŠTÚDIUM MIKROBIOLÓGIE A IMUNOLÓGIE

Prednáška imunológia 11. týždeň

1. Čo je imunizácia?

2. Ako môže byť navodená špecifická ochrana?

3. Čo znamená pasívna imunizácia?

4. Čo znamená aktívna imunizácia?

5. Aké sú výhody a nevýhody aktívnej a pasívnej imunizácie?

 

Praktické cvičenie imunológia 11. týždeň

1. Aký je rozdiel medzi základným očkovaním a preočkovaním?

2. Čo obsahujú živé atenuované vakcíny?

3. Čo obsahujú inaktivované vakcíny?

4. Popíšte spôsoby navodenia aktívnej imunity.

5. Popíšte spôsoby navodenia pasívnej imunity.

 

Prednáška mikrobiológia 11. týždeň

1. Aké je miesto aplikácie očkovacej látky proti tuberkulóze?

2. Čo znamená skratka BCG?

3. Čo je toxoid? Vymenujte príklady, kde sa toxoid používa.

4. Ktoré preventabilné ochorenie má nasledovnú charakteristiku (napíšte pomenovanie ochorenia aj názov mikroorganizmu)?

 „Ochorenie spôsobujú toxíny anaeróbnej baktérie ,ktorá je prirodzeným komenzálom tráviaceho traktu zvierat, ale aj človeka. Baktéria sa dostáva do prostredia s výlučkami rôznych zvierat (kone, ošípané, ovce, hovädzí dobytok). Zostáva v pôde niekoľko rokov. Do organizmu sa dostáva po poranení kože. Ochorenie sa prejavuje sťahujúcimi kŕčmi žuvacieho svalstva , šijového svalstva a neskôr celého trupu. V ďalšom priebehu u chorého dochádza ku generalizácii kŕčov po rôznych vonkajších podnetoch. Ochorenia prebiehajú ťažko a približne 50% chorých umiera“.

5. Aké sú možnosti očkovania proti detskej obrne?

 

Praktické cvičenie z mikrobiológie 11

1. Dôkaz katalázovej aktivity mikroorganizmov (baktérií)

Doplňte:

Katalázový test sa používa na dôkaz mikroorganizmov produkujúcich enzým .......... Tento enzým detoxikuje ........ na ........ a ........

Katalázový test sa používaný v diagnostike na odlíšenie ............  a ............

Pozitívny výsledok (dôkaz) katalázového testu sa prejaví .........

Všetky streptokoky (a enterokoky) sú kataláza- ............ (pozitívne alebo negatívne?)

Streptococcus pyogenes je kataláza-............(pozitívny alebo negatívny?)

Staphylococcus aureus je kataláza-...............(pozitívny alebo negatívny?)

Staphylococcus epidermidis je kataláza-.................(pozitívny alebo negatívny?)

 

2. Dôkaz koagulázovej aktivity mikroorganizmov (baktérií)

Doplňte:

Koagulázový test sa používa na dôkaz mikroorganizmov produkujúcich enzým ..............Tento enzým premieňa ............ na ...........

Koagulázový test sa používa v diagnostike na odlíšenie ............  a ............

Na dôkaz produkcie viazanej koagulázy sa používa ............ metóda.

Pozitívny výsledok (dôkaz) viazanej koagulázy sa prejaví .......

Na dôkaz produkcie voľnej koagulázy sa používa ..........metóda.

Pozitívny výsledok (dôkaz) voľnej koagulázy sa prejaví........

Staphylococcus aureus je koaguláza-.............(pozitívny alebo negatívny?)

Staphylococcus epidermidis je koaguláza-.................(pozitívny alebo negatívny?)

 

3. Dôkaz oxidázovej aktivity mikroorganizmov (baktérií).

Doplňte:

Oxidázový (cytochrómoxidázový) test sa používa na dôkaz mikroorganizmov obsahujúcich enzým .........., ktorý prenáša .............

Oxidázový test sa používa v diagnostike na odlíšenie ................ od ..................

Pozitívny výsledok (dôkaz) oxidázového testu sa prejaví ................. (prúžok filtračného papiera) alebo ................(Kovacsovo činidlo na kultivačnej platni).

Neisseria spp. majú ......... (pozitívnu alebo negatívnu?) oxidázovú aktivitu.

Moraxella catarrhalis má ............... (pozitívnu alebo negatívnu?) oxidázovú aktivitu.

Pseudomonas aeruginosa má ............. (pozitívnu alebo negatívnu?) oxidázovú aktivitu.

Enterobaktérie (Enterobacteriaceae) majú ............... (pozitívnu alebo negatívnu?) oxidázovú aktivitu.

 

4. Dôkaz proteolytických vlastností mikroorganizmov (baktérií)

Doplňte:

Stanovenie proteolytickej aktivity sa používa na dôkaz niektorých baktérií produkujúcich ................ (enzýmy), ktoré rozkladajú ........ na ..........

Na dôkaz proteolytických vlastností baktérií môžeme použiť rôzne metódy. Napíšte aké:

1.                                            2.                                           3.

E. coli má ............... (pozitívnu alebo negatívnu?) proteázovú aktivitu.

Pseudomonas aeruginosa má ............. (pozitívnu alebo negatívnu?) proteázovu aktivitu.

 

5. Dôkaz produkcie toxínov mikroorganizmov (baktérií)

Doplňte:

Elekova metóda (test) je ....................., ktorá sa používa na dôkaz produkcie ............toxínu u toxigénneho kmeňa .................... (baktéria?) v podmienkach  ....... (in vivo alebo in vitro?).

Pozitívny dôkaz produkcie toxínu toxigénnym kmeňom baktérie sa v Elekovom teste prejaví ..................

Pokus na zvierati na dôkaz toxigenicity u niektorých baktérií je dôkazom v podmienkach .......(in vivo alebo in vitro?) Tento test sa označuje ako ...............

Pozitívny dôkaz produkcie toxínu baktériou sa v pokuse na zvierati prejaví tak, že testované zviera .......... a kontrolné zviera s aplikáciou antitoxínu .........

10.TÝŽDEŇ- SAMOŠTÚDIUM MIKROBIOLÓGIE A IMUNOLÓGIE

Imunológia 

prednáška 10. týždeň

<output>Regulácia imunitnej odpovede, cytokíny.</output>

Hypersenzitivita

praktické cvičenie 10. týždeň

Tuberkulínový kožný test, IGRA

 

Mikrobiológia

prednáška 10. týždeň

Dezinfekcia, sterilizácia

praktické cvičenie 10. týždeň

Biochemické vlastnosti baktérií. 1.časť

10. TÝŽDEŇ OTÁZKY NA VYPRACOVANIE - SAMOŠTÚDIUM MIKROBIOLÓGIE A IMUNOLÓGIE

Imunológia 10. prednáška

1. Hypersenzitívne reakcie spojené s tvorbou protilátok IgE, degranuláciou mastocytov a bazofilov patria podľa Coombsa a Gella k:

2. Ku ktorému typu hypersenzitívnych reakcií patrí mechanizmus zodpovedný za kontaktnú dermatitídu?

3. Uveďte aspoň tri príklady ochorení spojených s cytotoxicitou:

4. Čím sú charakteristické hypersenzitívne reakcie III. typu? 

5. Uveďte príklad hypersenzitivity I.typu  lokálne prebiehajúcej reakcie a systémovej reakcie:

 

Imunológia 10. praktické cvičenie

1. Ktoré metódy sú určené na dôkaz špecifickej bunkovej imunity in vivo?

2. Ktoré metódy sú určené na dôkaz špecifickej bunkovej imunity in vitro?

3. Čo je turberkulín?

4. V akom časovom intervale od aplikácie tuberkulínu pri kožnom teste sa odčítava výsledok a čo sa meria?

5. Čo sa meria pri IGRA testoch a aké má výhody táto metóda oproti kožným testom?

 

Mikrobiológia 10. prednáška

Definujte nasledujúce pojmy:

1. Asepsa:

 

2. Antisepsa:

 

3. Dekontaminácia:

 

4. Sterilizácia:

 

5. Akým pojmom označujeme ničenie hmyzu?

 

6. Akým pojmom označujeme ničenie hlodavcov?

 

 Praktické cvičenie z mikrobiológie 10

1.Na Endovej pôde sa biochemická vlastnosť niektorých baktérií ........... (napíšte, ktorých baktérií – skupinu) - fermentácia laktózy prejaví viditeľnými zmenami ich kolónií.

Doplňte: Na Endovej pôde baktérie fermentujúce laktózu rastú v ....... kolóniách (napíšte farbu kolónií) a baktérie nefermentujúce laktózu rastú v ....... kolóniách (napíšte farbu kolónií). 

 

2. Na Deoxycholát-citrátovom (DC) agare sa biochemické vlastnosti niektorých baktérií ............(napíšte, ktorých baktérií – skupinu) – fermentácia laktózy a tvorba sirovodíka prejavia viditeľnými zmenami ich kolónií.

Doplňte: Na DC agare baktérie fermentujúce laktózu rastú v ....... kolóniách (napíšte farbu kolónií) a baktérie nefermentujúce laktózu rastú v ......... kolóniách (napíšte farbu kolónií).               

Doplňte:  Na DC agare sa tvorba sirovodíka niektorými baktériami prejaví ...............(napíšte farbu kolónií).

 

3. Na Hajnovej pôde (TSI agare) sa biochemické vlastnosti niektorých baktérií ................ (napíšte, ktorých baktérií – skupinu) – fermentácia sacharidov, tvorba plynu a tvorba sirovodíka prejavia viditeľnými zmenami v pôde.

Doplňte: Na TSI agare baktérie fermentujúce sacharidy spôsobia zmenu farby pôdy z ........ na .........

Doplňte: Na TSI agare sa tvorba plynu niektorými baktériami prejaví .........

Doplňte: Na TSI agare sa tvorba sirovodíka niektorými baktériami prejaví ............

 

4. Doplňte:

Manit-slaný agar (MSA) sa používa na.............

Pozitívny výsledok (dôkaz) na MSA sa prejaví ................(napíšte zmenu farby pôdy)

 

5. Doplňte:

Simmons-citrátový agar sa používa na .......................

Pozitívny výsledok (dôkaz) na Simmons-citrátovom agare sa prejaví ................... (napíšte zmenu farby pôdy)

 

6. Doplňte:

Christensenov agar sa používa na .............................

Pozitívny výsledok (dôkaz) na Christensenovom agare sa prejaví ................... (napíšte zmenu farby pôdy)

 

7. Čo sú to Mikro-La-Testy (kity)?

8. TÝŽDEŇ- SAMOŠTÚDIUM MIKROBIOLÓGIE A IMUNOLÓGIE

Imunológia 

prednáška 8. týždeň

<output>Regulácia imunitnej odpovede, cytokíny.</output>

 Regulácia imunitnej odpovede. Cytokíny.

 

 

7. TÝŽĎEŇ - SAMOŠTÚDIUM MIKROBIOLÓGIE A IMUNOLÓGIE

IMUNOLÓGIA

prednáška 7. týždeň:

Lymfocyty - diferenciácia, aktivácia. APC

<output>Lymfocyty – diferenciácia, aktivácia, APC.</output>

praktické cvičenie 7. týždeň:

Nové metódy v imunológii

ELISA, Western blot - text


MIKROBIOLÓGIA:

prednáška 7 a 8 . týždeň:

Antibiotiká

praktické cvičenie 7. týždeň:

Kultivácia


 

 

 

7. TÝŽDEŇ OTÁZKY NA VYPRACOVANIE - SAMOŠTÚDIUM MIKROBIOLÓGIE A IMUNOLÓGIE

Imunológia

7.prednáška

Čo sa označuje pojmom imunologická synapsa?

Ktoré bunky rozpoznávajú komplexy pMHC I. triedy a ktoré bunky rozpoznávajú pMHC II. triedy?

Charakterizujte T-nezávislé antigény:

Charakterizujte T-závislé antigény:

Čo znamená anatoxín?

 

7. praktiká

Uveďte príklady imunoanalytických metód:

Ktorá zložka reakcie musí byť naviazaná na stene mikrotitračnej doštičky pri ELISE, ak sa ide použiť na dôkaz protilátok?

Prečo je Western blot konfirmačný test?

Metóda na vyšetrenie zložiek bunkovej imunity, ktorou sa merajú aktivované lymfocyty a uvoľnené cytokíny, sa nazýva:

Metóda, ktorá umožňuje amplifikáciu špecifického úseku nukleovej kyseliny in vitro, sa nazýva:

 

Mikrobiológia

Prednáška 7 -8 : Antibiotiká

1. Antibiotiká, ktoré zastavujú rast a množenie mikrobiálnych buniek sa označujú ako .....................................................

2. Opíšte mechanizmus účinku betalaktámových antibiotík.

3. Antibiotiká, ktoré narúšajú hlavne bariérovú funkciu cytoplazmatickej membrány účinkom podobným detergentom a pre pomerne vysokú nefrotoxicitu sa používajú len lokálne v liečbe infekcií ucha, oka a kože sú ...........................................

4. Aký je mechanizmus účinku aminoglykozidov?

5. Aký je mechanizmus účinku tetracyklínu?

6. Ktorá skupina antibiotík je charakterizovaná nasledovne: majú bakteriostatický účinok, účinkujú väzbou na 50S ribozomálne subjednotky, čím bránia úspešnej proteosyntéze. Ich výhodou je výborná distribúcia do tkanív a buniek. Spektrum účinku zahrňuje mykoplazmy, chlamýdie, legionely, kampylobaktery. Sú praktickou náhradou penicilínových preparátov u alergických pacientov.

..............................................................................

7. Aký je mechanizmus účinku chinolónov?

8. Definujte pojem primárna rezistencia na antibiotiká.

9. Aký he typický mechanizmus vzniku rezistencie na betalaktámové antibiotiká?

10. Ako sa prejaví synergický účinok antibiotík?

 

Praktické cvičenie z mikrobiológie 7.

1. Doplňte:

Najčastejšie používanou tuhou kultivačnou pôdou vhodnou pre rast väčšiny baktérií je ............

Selektívna tuhá pôda používaná na kultiváciu kvasiniek a plesní je .....................

2. Aký je rozdiel medzi krvným agarom a čokoládovým agarom?

3. Doplňte:        

Na Endovej pôde hodnotíme: 1.........................

Na Deoxycholát-citrátovom (DC) agare hodnotíme: 1.................. a 2.....................

Na Hajnovej pôde (TSI agare) hodnotíme: 1.................., 2.................. a 3......................

4. Doplňte:

Čokoládový agar sa používa na kultiváciu ..........

Manit-slaný (MSA) sa používa na kultiváciu..........

Endova pôda sa používa na kultiváciu........

Deoxycholát-citrátový (DC) agar sa používa na kultiváciu.........

Hajnova pôda (TSI agar) sa používa na kultiváciu ...........

5. Vypíšte a opíšte aké typy hemolýz je možné hodnotiť na krvnom agare?

6. Napíšte rozdiel medzi čistou mikrobiálnou kultúrou a zmiešanou mikrobiálnou kultúrou?

7. Aký je rozdiel medzi selektívnou kultivačnou pôdou a diagnostickou kultivačnou pôdou?

8. Čo je to Raussov fenomén a pre baktérie, ktorého rodu je typický?

9. Niektoré mikroorganizmy sa vyznačujú aj charakteristickou vônou resp. zápachom. Aká vôňa resp. zápach je typická pre Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa a Candida albicans? 

10. Doplňte:

Tekuté kultivačné pôdy sa používajú na .....

Polotuhé kultivačné pôdy sa používajú na ......

Tuhé kultivačné pôdy sa používajú na......

                              

 

 

 

5. - 6. TÝŽĎEŇ - SAMOŠTÚDIUM MIKROBIOLÓGIE A IMUNOLÓGIE

IMUNOLÓGIA

prednáška 5. týždeň:

Špecifická imunita – MHC molekuly, imunoglobulíny

praktické cvičenie 5. týždeň:

Stanovenie zložiek komplementu

CH 50 - Stanovenie celkovej aktivity komplementovej kaskády

 

prednáška 6. týždeň:

Špecifická imunita – orgány a bunky

praktické cvičenie 6. týždeň:

Sérologické reakcie

 

 

MIKROBIOLÓGIA:

prednáška 5. týždeň:

Biofilm

praktické cvičenie 5. týždeň:

Farbenie bakteriálnych púzdier - Burriho tušová metóda

 

prednáška 6. týždeň:

Patogenéza mikrobiálnych ochorení

praktické cvičenie 6. týždeň:

Farbenie bakteriálnych spór. Metachromatické granulá.

 

 

5.-6. TÝŽDEŇ OTÁZKY NA VYPRACOVANIE - SAMOŠTÚDIUM MIKROBIOLÓGIE A IMUNOLÓGIE

Imunológia

5. prednáška

Popíšte základnú štruktúru imunoglobulínu.

Ktoré imunoglobulíny prechádzajú cez placentu?

Ktorý imunoglobulín má najvyššie množstvo väzbových miest pre antigén a definujte aké má funkcie tento imunoglobulín.

Ktoré molekuly MHC sú dôležité pri prezentácii vírusov a ktoré pri prezentácii exogénnych antigénov?

Čo je základnou funkciou molekúl MHC?

 

6.prednáška

Čím sú charakterizované dvojito pozitívne T-lymfocyty?

Aký je rozdiel medzi negatívnou a pozitívnou selekciou thymocytov?

Čo je charakteristické pre zrelé B-lymfocyty?

Ktoré typy somaticky generovaných receptorov sa nachádzajú na T a ktoré na B-lymfocytoch?

Ktoré izotypy protilátok dominujú v primárnej a ktoré v sekundárnej odpovedi?

 

5. praktiká

Akými cestami sa môže aktivovať komplement?

Čo je konečným výsledkom kaskádovej aktivácie komplementu?

Ktoré zložky komplementu sa v praxi zvyčajne stanovujúň?

Ktorá metóda je určená na stanovenie koncentrácie najčastejšie stanovovaných zložiek komplementu?

Čo je to hemolytická jednotka v súvislosti s komplementom?

 

6. praktiká

Ako sa delia sérologické reakcie podľa použitého antigénu?

Aký nález svedčí o dôkaze akútneho ochorenia?

Čo znamená priama aglutinácia, uveďte príklad?

Čo je charakteristické pre zónu ekvivalencie?

Kedy sa využíva jednoduchá radiálna imunodifúzia a kedy dvojitá radiálna imunodifúzia? 

 

MIKROBIOLÓGIA

prednáška 5

1. Vymenujte aspoň tri miesta v ľudskom tele, ktoré sú za fyziologických okolností sterilné:

............................................................................

............................................................................

............................................................................

2. Vymenujte aspoň tri baktérie, ktoré sú súčasťou fyziologickej mikroflóry človeka:

..............................................................................

................................................................................

................................................................................

3. Doplňte: Množstvo baktérií v 1 ml moču, ktoré je signifikantné pre infekciu močových ciest (105

    baktérií v 1 ml moču) sa označuje pojmom ............................................................................... .

4.  Doplňte: Ak sa mikroorganizmus z určitej fyziologickej mikroflóry dostane na iné miesto v tele, kde

    je odlišná mikroflóra, alebo sa dostane na miesto fyziologicky sterilné, kde vyvolá ochorenie –

   takýto mikroorganizmus sa stáva ................................................... .

   Príklad: Escherichia coli - fyziologická  flóra v čreve, ale ................................................. v močových

   cestách.

5. Doplňte: Zmena v zložení fyziologickej mikroflóry (napríklad po liečbe širokospektrálnymi

    antibiotikami) sa označuje pojmom:  ..................................................................................... .

 

prednáška 6

1. Schopnosť mikroorganizmov vyvolať ochorenie u hostiteľa sa označuje pojmom ..........................

2. Miera patogenity, kvantitatívna , určená infekčnou dávkou sa označuje pojmom...........................

3. Mikroorganizmy geneticky neprispôsobené na vyvolanie ochorenia u daného druhu sú pre daný

    druh    ...................................................

4. Mikroorganizmy, ktoré u osôb s neporušenou imunitou vyvolajú ochorenie len veľmi zriedkavo,

      bývajú súčasťou fyziologickej mikroflóry a sú obvykle nízkovirulentné , označujeme ako

      ............................................................................................

5. Uveďte aspoň jeden príklad na:

     Exotoxín AB: ...............................................................................................................................

     Exotoxín enzýmovej povahy.......................................................................................................

6.  Ako označujeme (z hľadiska toxicity) lipopolysachrid bunkovej steny G-negatívnych baktérií,

     ktorého účinok sa klinicky sa prejaví po rozbití bunkovej steny G-baktérie?

..............................................................................

 

Praktické cvičenie z mikrobiológie 5

1. Charakterizujte bakteriálne puzdro z hľadiska jeho zloženia a funkcie.

2. Doplňte: Metóda používaná na znázornenie bakteriálnych puzdier sa volá .....

3. Doplňte: Puzdra väčšiny opuzdrených baktérií sú ......, s výnimkou Bacillus spp., ktorých puzdra sú .....

4. Doplňte: Pri farbení opuzdrených mikroorganizmov – baktérií, metódou používanou na znázornenie bakteriálnych puzdier, sa puzdra baktérií zobrazia vo svetelnom mikroskope ako ......

5. Opíšte Klebsielu pneumoniae vo fixovanom preparáte zafarbenom metódou používanou na znázornenie bakteriálnych puzdier vo svetelnom mikroskope.

 

Praktické cvičenie z mikrobiológie 6

1. Charakterizujte bakteriálne spóry z hľadiska štruktúry a funkcie/významu.

2. Napíšte, ktoré baktérie z hľadiska lekárskej mikrobiológie sú schopné tvoriť spóry (uveďte príklady).

3. Doplňte:

Proces zmeny vegetatívnej bakteriálnej bunky na spóru sa označuje .....

Proces zmeny spóry na vegetatívnu bakteriálnu bunku sa označuje ......

4. Doplňte: Pri farbení sporoformných mikroorganizmov – baktérií, farbením podľa Grama, sa spóry zobrazia vo svetelnom mikroskope ako .....

5. Doplňte: Pri farbení sporoformných mikroorganizmov – baktérií, farbením podľa Wirtz-Conklina, sa telá sporoformných baktérií zafarbia ...... vo svetelnom mikroskope a spóry sa zafarbia ...... vo svetelnom mikroskope.

6. Doplňte: Metóda používaná na znázornenie metachromatických granúl sa volá .....

7. Charakterizujte bakteriálne granulá z hľadiska štruktúry a funkcie/významu.

8. Opíšte Corynebacterium diphteriae vo fixovanom preparáte, zafarbenom metódou používanou na znázornenie metachromatických granúl vo svetelnom mikroskope.

 

 

 

1. - 4. týždeň OTÁZKY NA VYPRACOVANIE - SAMOŠTÚDIUM MIKROBIOLÓGIE A IMUNOLÓGIE

 

IMUNOLÓGIA

 

1.prednáška

Aké sú hlavné funkcie imunitného systému?

Vymenujte druhy imunitných mechanizmov.

Čo znamená CD znak?

Z akej línie sa vyvíjajú NK bunky a na ktorých imunitných mechanizmoch sa podieľajú?

V ktorom orgáne prebieha ďalší vývoj T-lymfocytov?

 

2.prednáška

Vymenujte primárne lymfoidné orgány.

Vymenujte sekundárne lymfoidné orgány.

Čo znamenajú pojmy eumikróbia a dysmikróbia?

Prítomnosť ktorých mikroorganizmov sa nepovažuje za fyziologickú mikroflóru?

Ktoré bariéry sú významné v prvej obrannej línii?

 

3.prednáška

Ako môžu pôsobiť cytokíny na ostatné bunky?

Ktoré proteíny akútnej fázy patria medzi najčastejšie vyšetrované?

Kde prebieha syntéza jednotlivých zložiek komplementu?

Ktorým mechanizmom začína klasická cesta aktivácie komplementu?

Akým termínom sa označuje proces, pri ktorom neutrofily prestupujú pomedzi endotelové bunky ciev do extravaskulárneho priestoru?

 

4. prednáška

Čo je epitop?

Ktoré receptory sú súčasťou vrodenej imunity – definujte a vymenujte?

Čo sú somaticky generované receptory a ktoré receptory sa medzi ne zaraďujú?

Aký je rozdiel medzi väzbovou afinitou a aviditou?

Ktoré receptory využívajú NK bunky pri rozpoznávaní cieľových buniek?

 

2.praktiká

Aký je rozdiel medzi mononukleárnymi a polymorfonukleárnymi leukocytmi?

Aký je rozdiel medzi monocytmi a makrofágmi?

Pri akých reakciách zohrávajú dôležitú úlohu mastocyty a prečo?

Čo sa považuje za rozetu pri rozetových testoch?

Ktoré bunky patria medzi polymorfonukleárne leukocyty?

 

3.praktiká

Ktoré bunky patria medzi profesionálne fagocyty?

Čo je hlavnou úlohou neutrofilov?

Čo je fagocytárna aktivita?

Čo znamená fagocytárny index?

Aký cudzorodý materiál  sa využíva pri vyšetrení fagocytujúcich buniek pomocou svetelnej mikroskopie?

 

4. praktiká

Aký má význam lyzozým v nešpecifickej imunite?

Ktoré mikroorganizmy sa používajú pri stanovení lyzozýmu?

Je rozdiel medzi pôsobením lyzozýmu na grampozitívne a gramnegatívne bunky? Ak áno tak vysvetlite aký.

Porovnajte baktericídnu aktivitu čerstvého a inaktivovaného séra. Ktoré má silnejšiu baktericídnu aktivitu?

Ako sa inaktivuje sérum?

 

 

 MIKROBIOLÓGIA

 

1. Úvod do mikrobiológie. Štruktúra bakteriálnej bunky

 

- Charakterizujte rozdiel medzi eukaryotickou a prokaryotickou bunkou.

- Aký je správny spôsob písania latinských názvov baktérií?

- Opíšte základné tvary baktérií a ich usporiadanie (viditeľné vo svetelnom mikroskope), uveďte príklady.

- Aké sú základné algoritmy identifikácie medicínsky významných baktérií

- Opíšte stavbu bakteriálnej bunkovej steny u grampozitívnych baktérií.

- Opíšte stavbu bakteriálnej bunkovej steny u gramnegatívnych baktérií.

- Opíšte štruktúru peptidoglykánu.

- Charakterizujte funkciu cytoplazmy  a cytoplazmatickej membrány v bakteriálnej bunke.

- Charakterizujte funkciu bičíkov, fimbrií a pillusov bakteriálnej bunky.

- Charakterizujte zloženie a funkciu bakteriálneho puzdra a S-vrstvy.

 

2. Fyziológia a metabolizmus baktérií

- Charakterizujte baktérie podľa náročnosti na prítomnosť kyslíka

- Charakterizujte baktérie podľa zdroja energie a uhlíka.

- Charakterizujte katabolické procesy baktérií.

- Charakterizujte anabolické procesy baktérií.

- Aké sú základné prinípy kultivácie baktérií?

- Vysvetlite jednotlivé fázy rastovej krivky baktérií.

 

3. Genetika baktérií

- Charakterizujte jednotlivé štruktúry, ktoré sú v bakteriálnej bunke nositeľmi genetických informácií.

- Vymenujte a vysvetlite princíp mutácií.

- Vysvetlite mechanizmy prenosu genetických informácií : konjugácia, transformácia, transdukcia.

- Popíšte lytický a lyzogénny cyklus bakteriofága.

- Čo sú transpozóny?

 

4. Patogénny potenciál baktérií

- Čo znamená pojem patogenita?

- Čo znamená pojem virulencia?

- Ktoré sú hlavné články procesu šírenia nákazy?

- Ako sa uskutočňuje priamy prenos nákazy?

- Ako sa uskutočňuje nepriamy prenos nákazy?

- Vymenujte faktory patogenity a virulencie mikroorganizmov.

 

Praktické cvičenie z mikrobiológie 2

1. Aké sú rozdiely medzi natívnym preparátom a fixovaným farbeným preparátom?

2. Jednoduché (monochromatické) farbenie je .......

3. Charakterizujte aktívny pohyb a pasívny pohyb.

4. Objektív akého zväčšenia sa používa pri prezeraní natívneho preparátu a fixovaného farbeného preparátu vo svetelnom

    mikroskope?

5. Opíšte E. coliCandidu albicans v natívnom preparáte a vo fixovanom preparáte zafarbenom metylénovou modrou vo

    svetelnom mikroskope.

 

Praktické cvičenie z mikrobiológie 3

1. Princíp farbenia podľa Grama, kedy sa baktérie zafarbia buď ako Gram-pozitívne alebo Gram-negatívne spočíva v ........

2. Pri farbení podľa Grama, Gram-pozitívne baktérie sa zobrazia ....... vo svetelnom mikroskope a Gram-negatívne baktérie sa

   zobrazia ....... vo svetelnom mikroskope.

3. Aké môžu byť príčiny Gram-reaktivity/variability baktérií pri farbení podľa Grama?

4. Vypíšte všetky farbivá a ich postupnosť používaných pri farbení podľa Grama?

5. Opíšte E. coli vo fixovanom preparáte zafarbenom podľa Grama vo svetelnom mikroskope.

 

Praktické cvičenie z mikrobiológie 4

1. Farbenie acidorezistentných mikroorganizmov sa nazýva.......

2. Aké sú základné zásady farbenia acidorezistentných mikroorganizmov?

3. Príčina acidorezistencie acidorezistentných mikroorganizmov spočíva v prítomnosti ........ v ich bunkovej stene.

4. Pri farbení acidorezistentných mikroorganizmov sa acidorezistentné mikroorganizmy zafarbia ...... vo svetelnom mikroskope

    a neacidorezistentné mikroorganizmy a pozadie (okolie) sa zafarbia ...... vo svetelnom mikroskope.

5. Napíšte príklad acidorezistentného mikroorganizma.