Pregraduálne štúdium

 Podmienky absolvovania predmetov na Ústave mikrobiológie a imunológie JLF UK 

 

Ročník

Štúdijný odbor

-          Predmet

Podmienky absolvovania predmetu

Podmienky ukončenia predmetu

 

Všeobecné lekárstvo

 

 

2VL/LS

-          Mikrobiológia 1

- účasť na praktikách (1absencia)

- priebežný test (60% úspešnosť)

- prednesenie seminárnej práce

H: Záverečný test

2VL/LS

-          Imunológia

- účasť na praktikách (1absencia)

- priebežný test (60% úspešnosť)

- prednesenie seminárnej práce

S: Záverečný  test   1)

3VL/ZS

-          Mikrobiológia 2

- účasť na praktikách (1absencia)

- priebežný test

   (9 týždeň)

- prednesenie seminárnej práce

S:

Predtermín 3)

-Test 1)

Riadny termín: test 1) alebo ústna skúška 2)

 

Všeobecné lekárstvo v AJ

 

 

2VLS/LS

-          Mikrobiológia 1

- účasť na praktikách (1absencia)

- priebežný test

- prednesenie seminárnej práce

H: Záverečný test 1)

2VLS/LS

-          Imunológia

- účasť na praktikách (1absencia)

- priebežný test

- prednesenie seminárnej práce

S: Záverečný test 1)

3VLS/ZS

-          Mikrobiológia 2

- účasť na praktikách (1absencia)

- priebežný test         (9. týždeň)

- prednesenie 2 seminárnych prác

S: Záverečný test 1) alebo ústna skúška 2)

 

Zubné lekárstvo

 

 

2ZUL/ZS

-          Mikrobiológia 1

- účasť na praktikách (1absencia)

- priebežný test

- prednesenie seminárnej práce

H: Záverečný test

2ZUL/LS

-          Imunológia

- účasť na praktikách (1absencia)

- priebežný test

 - prednesenie seminárnej práce

S: Záverečný test

2ZUL/LS

-          Mikrobiológia 2

- účasť na praktikách (1absencia)

- priebežný test

- prednesenie seminárnej práce

S: Záverečný test

 

 

 

Ošetrovateľstvo

 

 

1OSE/ZS

-          Mikrobiológia 1

- účasť na praktikách (1absencia)

- priebežný test (60% úspešnosť)

S: Záverečný test

 

Pôrodná asistencia

 

 

 

1PA/ZS

-          Mikrobiológia1

- účasť na praktikách (1absencia)

- priebežný test (60% úspešnosť)

S: Záverečný test

 

Voliteľné predmety

 

 

5VL/ZS

-          Klinická mikrobiológia

- účasť na praktikách (1absencia)

- prednesenie seminárnej práce

H: záverečné hodnotenie

5VLA/ZS

-          Klinická mikrobiológia

- účasť na praktikách (1absencia)

- prednesenie seminárnej práce

H: záverečné hodnotenie

 

1) Účasť na 2 prednáškach sa hodnotí jedným bodom. Takto je možné získať body, ktoré sa pripočítavajú k bodovému hodnoteniu testu, v prípade dosiahnutia minimálneho limitu 60%.

2) Ústna skúška pozostáva zo 4 otázok, každá otázka je hodnotená samostatne. Na úspešné absolvovanie ústnej skúšky nesmie byť ani jedna otázka ohodnotená Fx.

3) Študent, ktorý dosiahne predpísanú účasť na praktických cvičeniach a v priebežnom teste dosiahne 75 % má možnosť absolvovať záverečnú skúšku formou písomného testu v predtermíne.

 

V Martine 5.9.2017

Doc.MUDr. Elena Nováková, PhD.,

Vedúca Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK