Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zmluvná vedecká spolupráca (domáca alebo zahraničná)

Projekt detekcie stavu HER2 v novodiagnostikovaných karcinómoch mliečnej žľazy

ÚPA JLF UK je koordinátorom projektu (súčasťou projektu je aj podprojekt CISH Slovakia 2005)

Vedúci projektu: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

 

Projekt „INTUIT“ – Národný program diagnostiky nádorov typu GIST a NET

ÚPA JLF UK je koordinátorom projektu

Vedúci projektu: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

 

Projekt diagnostiky a registrácie malígnych lymfómov v SR

ÚPA je spoluriešiteľom projektu

 

Projekt CAMELIA (česko-slovenský projekt diagnostiky CML)

ÚPA je spoluriešiteľom projektu