Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekty Ministerstva školstva SR

 

Projekt rozvoja používania informačných technológií na Univerzite komenského za rok 2006

e-vzdelávanie vo výuke patologickej anatómie v študijnom programe všeobecné lekárstvo, II. etapa

Projekt riešený v oblasti "využívanie IT ako prostriedku pre e-vzdelávanie (e-learning)

Zodp. riešiteľ: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Spoluriešitelia: MUDr. Tomáš Balhárek, Ing. Peter Cingel

 

Projekt tématickej oblasti Zlepšenie podmienok pre používanie informačných technológií na vysokých školách za rok 2005

e-vzdelávanie vo výuke patologickej anatómie v študijnom programe všeobecné lekárstvo

Symbolické označenie projektu: JLF-05

E-vzdelávanie vo výuke patologickej anatómie v študijnom programe všeobecné lekárstvo (projekt riešený v r. 2005)

Zodp. riešiteľ: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

 

Projekt 3/5153/07

Tvorba učebných hypertextových prostriedkov na využitie nových technológií telemedicíny pre všetky formy vzdelávania na LF

Zodp.riešiteľ: prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc.

Spoluriešiteľ za ÚPA JLF UK: doc. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

 

MŠ SR, Projekt aplikovaného výskumu č. 4/0012/05

Hodnotenie stanovených laboratórnych parametrov periférnej venóznej krvi a viability intestinálnej sliznice pri akútnej mezenteriálnej ischémii v experimente a praxi

Zodp. riešiteľ: doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.

Spoluriešitelia za ÚPA JLF UK: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., h.doc. MUDr. Peter Szépe, CSc., MUDr. Karol Kajo, PhD.