Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Granty APVT

Selektívne modulátory estrogénového receptora a inhibítory aromatázy v prevencii experimentálnej rakoviny prsníka

Zodp. riešiteľ: prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.

Spoluriešitelia: prof. MUDr. L. Plank, CSc., MUDr. K. Kajo, PhD., MUDr. V. Bartoš, Ing. Z. Kviatkovská

Testovanie chemorezistencie nádorových buniek na cytostatiká v  in vitro podmienkach u onkologických pacientov a jej vzťah  k zvýšenej expresii proteínov asociovaných s „multidrug“ rezistenciou

Zodp. riešiteľ: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

Spoluriešitelia: prof. MUDr. L. Plank, CSc., MUDr. K. Kajo, PhD., MUDr. P. Szépe, CSc.