Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Granty VEGA

Projekt VEGA 1/4285/07

Identifikácia vybraných imunofenotypových a genotypových parametrov bioptického vyšetrenia pre prognosticky významné rozdelenie prípadov B-CLL.

Zodp. riešiteľ: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Projekt VEGA 1/4242/07

Morfologické prejavy systémovo liečených chronických dermatóz – histologické,  TEM, imunohistochemické a cytometrické zmeny epidermy – pokračovanie projektu

Zodp. riešiteľ: doc. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.