Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum excelentnosti

Zaradenie projektov:

OP Výskum a vývoj
2 Podpora výskumu a vývoja
2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

Riešené projekty:

1) CENTRUM EXCELENTNOSTI PRE PERINATOLOGICKÝ VÝSKUM (05/2009-04/2011)

2) DOBUD. CENTRA EXCELENTNOSTI PRE PERINATOLOGICKÝ VÝSKUM (CEPV II) (01/2010-06/2012)

3) MOLEKULOVÁ DIAGNOSTIKA RAKOVINY KRČKA MATERNICE (10/2010-09/2013)

Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ján Danko, CSc.,
Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

Cieľ projektu:

Modernizácia existujúceho perinatologického centra prístrojmi a softvérmi využitelnými v perinatologickom výskume. Štúdium príčin intrauterinnej asfyxie, vytvorenie labaratória prietokovej cytometrie  zameraného na  perinatológiu, vytvorenie endoskopickej jednotky, dobudovanie pracoviska experimentálnej perinatálnej fyziológie a molekulovo - biologickej diagnostiky s možnosťou prezentácie výsledkov pomocou videokonferenčného systému.

Anotácia projektu

Po dobudovaní centra budú vytvorené spoločné národné a nadnárodné projekty, ktoré zjednotia všetky doterajšie  dielčie výskumné úlohy v oblasti perinatológie.

  1. Diagnostika  chorobných stavov matky a plodu a monitorovanie stavu plodu v rámci experimentálnych  a klinických štúdii.
  2. Štúdium prietokov krvi mozgov v rámci experimentálnych a klinických štúdií.
  3. Zavedenie  prietokovej cytometrie v rámci molekulovej diagnostiky porúch zrážania vo včasnej diagnostike preeclampsie.
  4. Vytvorenie diagnostického  komplexu, ktorý bude slúžiť  na diagnostiku a výskum  vzťahu matky a plodu, respektívne novorodenca z pohľadu histomorfológie, antigénovej výbavy tkaniv a geneticko - molekulových vzťahov zahŕňajúcich posúdenie stavu vývoja placenty a plodu, jeho orgánov, pripravenosti na popôrodnu adaptáciu a identifikáciu vrodených vývojových chýb.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES.