Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Štruktúra pracoviska

Štruktúra pracoviska

Lôžková časť kliniky je základným článkom v systéme viacstupňovej starostlivosti o pacientov s neurologickými ochoreniami.

Počet lôžok: 33 

Na túto časť sa príjmajú pacienti:

 • plánovane prostredníctvom príjmovej ambulancie neurologickej kliniky
 • presunom z iných kliník UNM alebo iných zdravotníckych zariadení
 • urgentné príjmy počas pracovného dňa alebo ústavnej pohotovostnej služby spravidla cez oddelenie pohotovostného príjmu UNM

Funkčne a organizačne sa táto časť kliniky delí na:

a./ diagnosticko - liečebné oddelenie (pavilón 8/1)

Vedúci lekár:

MUDr. Babeta Hofericová

Lekári: MUDr. Jana Olekšáková PhD., MUDr. Marek Tarčák, MUDr. Kristián Šveda, MUDr. Pavol Skáčik, MUDr. Natália Jankovičová, MUDr. Patrik Kašovič

Tvorí základnú jednotku pre poskytovanie ústavnej starostlivosti pacientom s neurologickými ochoreniami. Hospitalizovaní sú tu pacienti nevyžadujúci intenzívnu starostlivosť. Oddelenie má 23 lôžok, z toho sú funkčne 4 lôžka vyčlenené pre poskytovanie intermediárnej starostlivosti.

b./ JIS - jednotka intenzívnej starostlivosti neurologickej kliniky (pavilón 6/3)

Vedúci lekár:

doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO

Lekári: MUDr. Jana Dluhá, PhD., MUDr. Klaudia Kalmárová, PhD., MUDr. Lucia Babálová, MUDr. Róbert Ružinák, PhD.

V súlade so zásadami poskytovania diferencovanej starostlivosti podľa návrhu hlavného odborníka SR zabezpečuje rýchlu diagnostiku, intenzívnu liečbu a ošetrovateľskú starostlivosť pacientom s akútnymi, život ohrozujúcimi stavmi, ktoré sú podmienené afekciou centrálneho alebo periférneho nervového systému. Ide hlavne o pacientov s cerebrovaskulárnymi, nádorovými, záchvatovými ochoreniami nervového systému. Diferencuje komatózne stavy s predpokladanou primárnou afekciou CNS. JIS má 10 lôžok.

 

Ambulantná časť kliniky

Neurologická ambulancia pre dospelých

Lekár: MUDr. Jana Zeleňáková

Zdravotná sestra: Bc. Renáta Labudová

Ordinačné hodiny:
Po - Pia: 7,00 - 9,00 hod. - odber materialu a aplikácia plánovanej ordinovanej terapie
9,00 - 15,00 hod. - vyšetrenie objednaných pacientov
Akútne stavy sa vyšetrujú prednostne.Po - Pia: 7,00 - 9,00 hod. - odber materialu a aplikácia plánovanej ordinovanej terapie
9,00 - 15,00 hod. - vyšetrenie objednaných pacientov
Akútne stavy sa vyšetrujú prednostne.

Ambulancia poskytuje:

 • špecializovanú neurologickú starostlivosť pacientom v prirodzenom spádovom území
 • pacienti sú spravidla odosielaní na konziliárne vyšetrenie neštátnym rajónnym neurológom
 • organizuje prijímanie akútnych alebo plánovaných pacientov k hospitalizácii
 • konziliárne neurologické vyšetrenia pacientov hospitalizovaných na iných klinikách a oddeleniach UNM, na oddelení pohotovostného príjmu
 • vyšetrenia sa robia v neurologickej ambulancii alebo pri posteli chorého na príslušnej klinike alebo oddelení UNM
 • dispenzárnu starostlivosť chorých s vybranými ochoreniami
 • navrhuje alebo sa vyjadruje k návrhom na kúpelnú starostlivosť
 • navrhuje alebo predpisuje zdravotné pomôcky
 • v rozsahu svojho odboru vypracúva krátkodobé i dlhodobé posudkové závery (forenzné závery)

Konziliárna ambulancia neurologickej kliniky

Lekári: prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD.

Zdravotná sestra: Bc. Renáta Labudová

Ordinačné hodiny:

Po - Pia: - objednaní pacienti

 • poskytuje konziliárne a superkonziliárne služby pre komplikované chorobné stavy v rámci UNM, pre ambulantných pacientov v rámci prirodzeného rajónu
 • konziliárne a superkonziliárne služby pre komplikované chorobné stavy z iných zdravotníckych zariadení v rámci celého Slovenska

Ambulancia pre záchvatové ochorenia

Vedúci lekár: MUDr. Babeta Hofericová

Lekári: MUDr. Jana Zeleňáková, MUDr. Klaudia Kalmárová, PhD., MUDr. Jana Dluhá, PhD.

Zdravotná sestra: Mgr. Vlasta Grofiková

Ordinačné hodiny:

Po - Pia: - objednaní pacienti

 • poskytuje vyšší stupeň liečebno - preventívnej, dispenzárnej, forenznej a poradenskej starostlivosti pacientom so záchvatovými stavmi s predpokladanou účasťou nervového systému v patogenéze ochorenia. Ide hlavne o stavy, ktoré sú diagnosticky, terapeuticky a posudkovo náročnejšie
 • epileptické a neepileptické záchvatové stavy
 • bolesti hlavy


Psychologická ambulancia

Psychológ: PhDr. Ján Grossmann 

Ordinačné hodiny:

Štv - Pia: - objednaní pacienti

 • vedie psychologickú ambulanciu pri neurologickej klinike UNM
 • klinicko - diagnostická činnosť v neuropsychológii pre deti od troch rokov a dospelých
 • zaoberá sa chorobnými procesmi, ktoré sa prejavujú súčasne nervovými a psychickými príznakmi. Ide hlavne o pacientov s organickými léziami nervového systému s poruchami symbolických funkcií. Pracuje hlavne s pacientami, ktorí sú hospitalizovaní na neurologickej klinike, ale aj iných klinikách a oddeleniach UNM. Diagnostikuje tiež funkčné psychické poruchy.
 • psychoterapeutická činnosť pre deti od troch rokov a dospelých
 • neuropsychologické poradenstvo
 • ambulantní pacienti zo širšieho spádového územia
 • pacienti hospitalizovaní v UNM


Laboratórium EMG ( elektromyografia )

Vedúci lekár: MUDr. Monika Turčanová Koprušáková, PhD.

Lekári: prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., MUDr. Milan Grofik, PhD., MUDr. Kristián Šveda

Zdravotná sestra: Mgr. Vlasta Grofiková

Ordinačné hodiny:

Po - Pia: - objednaní pacienti

 • elektromyografická a polyelektromyografická diagnostika ochorení nervového systému u ambulantných i hospitalizovaných pacientov
 • ide hlavne o ochorenia periférneho nervového systému, ochorenia svalov, nerovosvalového prevodu, niektoré poruchy centrálneho nervového systému

 

 

Ambulancia pre extrapyramídové ochorenia

<output>

Lekári: prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., MUDr. Milan Grofik, PhD., MUDr. Monika Turčanová Koprušáková, PhD., MUDr. Kristián Šveda

Zdravotná sestra: Mgr. Vlasta Grofiková

Ordinačné hodiny:

Po - Pia: 10,00 - 14,00 hod. - objednaní pacienti

 • elektromyografická a polyelektromyografická diagnostika ochorení nervového systému u ambulantných i hospitalizovaných pacientov
 • ide hlavne o ochorenia periférneho nervového systému, ochorenia svalov, nerovosvalového prevodu, niektoré poruchy centrálneho nervového systému
</output>

Vedúci lekár: MUDr. Milan Grofik, PhD.

Lekári: prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., MUDr. Patrik Kašovič, MUDr. Jana Olekšáková, PhD., MUDr. Monika Turčanová Koprušáková, PhD.

Zdravotná sestra: Mgr. Vlasta Grofiková

Ordinačné hodiny:

Po - Pia: objednaní pacienti

 • diferenciálna diagnostika, terapia, konziliárna činnosť pre vybrané extrapyramídové ochorenia
 • jejunálne pumpové systémy - Duodopa, Lecigon
 • podkožné pumpové systémy - Dacepton
 • hlboká mozgová stimulácia (DBS - deep brain stimulation)

Ambulancia pre nervovosvalové ochorenia

Vedúci lekár: MUDr. Monika Turčanová Koprušáková, PhD.

Lekári: prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., MUDr. Milan Grofik, PhD., MUDr. Kristián Šveda

Zdravotná sestra: Mgr. Vlasta Grofiková

Ordinačné hodiny:

Po - Pia: - objednaní pacienti

 • diferenciálna diagnostika, terapia, konziliárna činnosť pre vybrané nervosvalové ochorenia
 • denný stacionár pre podávanie IVIG

Cerebrovaskulárna ambulancia

Vedúci lekár: doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD.

Lekári: MUDr. Jana Dluhá, PhD., MUDr. Klaudia Kalmárová PhD., MUDr. Lucia Babálová

Ordinačné hodiny:

Štvrtok: - objednaní pacienti

 • diferenciálna diagnostika, terapia a konziliárna činnosť pre vybrané cerebrovaskulárne ochorenia
 • dispenzár pacientov

 

 

Ambulancia pre sclerosis multiplex

Vedúci lekár: prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

Lekári: doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD., MUDr. Jozef Michalik, PhD., MUDr. Natália Jankovičová, MUDr. Marek Tarčák

Zdravotná sestra: Olga Komárová, Bc. Alexandra Turanová, Jozefína Králiková, Věnceslava Šimšíková

Ordinačné hodiny:

Po - Pia: - objednaní pacienti

 • diagnostika sclerosis multiplex a príbuzných nozologických jednotiek
 • dispenzarizácia pacientov
 • denný stacionár s podávaním biologickej liečby

Ambulancia pohotovostnej služby

 • poskytuje základnú a špecializovanú neurologickú starostlivosť pre ambulantných pacientov a konziliárne služby počas lekárskej pohotovostnej služby (LPS)
 • LPS trvá v pracovný deň od 15.00 hod. do 7.00 hod. v deň pracovného voľna od 7.00 hod. do 7.00 hod. nasledujúceho dňa

Laboratórium evokovaných potenciálov

Vedúci lekár: MUDr. Natália Jankovičová

Lekári: MUDr. Jozef Michalik, PhD., doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD., prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

Zdravotná sestra: Viera Czasteková

Ordinačné hodiny:

Po - Pia: - objednaní pacienti

 • diagnostika neurologických ochorení pomocou evokovaných potenciálov (elektrofyziologické funkčné testy nervového systému)
 • diagnostiku porúch vedenia somatosenzitívnymi dráhami
  - SSEP pri stimulácii n.medianus, ulnaris, tibialis posterior, fibularis, pudendalis, trigeminus
 • funkčné testy zrakovej a sluchovej dráhy

Laboratórium EEG

Vedúci lekár: MUDr. Babeta Hofericová

Lekári: MUDr. Jana Zeleňáková, MUDr. Klaudia Kalmárová, PhD., MUDr. Jana Dluhá, PhD., doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.

Zdravotná sestra: Mirka Thomková, Ľubica Hrončová

Ordinačné hodiny:

Po - Pia: - objednaní pacienti

 • elektroencefalografická diagnostika ochorení nervového systému u hospitalizovaných i ambulantných pacientov, dospelých i detí
 • ide hlavne o záchvatové ochorenia nerového systému
 • iné ložiskové a difúzne poruchy mozgu
 • zhodnocuje a popisuje elektorencefalografické záznamy
 • záznamy pri natívnej registrácii, po provokáciách, hlavne po spánkovej deprivácii

Neurosonologická ambulancia

Vedúci lekár: doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD.

Lekári: MUDr. Jana Dluhá, PhD., MUDr. Lucia Babálová, MUDr. Patrik Kašovič

Ordinačné hodiny:

Po - Pia: - objednaní pacienti

 

Videonystagmografická ambulancia (VNG) 

Vedúci lekár:  doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

Ordinačné hodiny:

Streda: - objednaní pacienti