Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Štruktúra pracoviska

Štruktúra pracoviska

Posteľová časť kliniky je základným článkom v systéme viacstupňovej starostlivosti o pacientov s neurologickými ochoreniami.

Počet lôžok: muži: 18
                     ženy: 15 

Na túto časť sa príjmajú pacienti:

 • plánovane prostredníctvom príjmovej ambulancie neurologickej kliniky
 • presunom z iných kliník UNM alebo iných zdravotníckych zariadení
 • urgentné príjmy počas pracovného dňa alebo ústavnej pohotovostnej služby spravidla cez oddelenie pohotovostného príjmu UNM

Funkčne a organizačne sa táto časť kliniky delí na:

a./ diagnosticko - liečebné oddelenie

Tvorí základnú jednotku pre poskytovanie ústavnej starostlivosti pacientom s neurologickými ochoreniami. Hospitalizovaní sú tu pacienti nevyžadujúci intenzívnu starostlivosť. Oddelenie má 38 postelí, z toho je funkčne 6 postelí vyčlenených pre poskytovanie intermediárnej starostlivosti.

b./ JIS - jednotka intenzívnej starostlivosti neurologickej kliniky

V súlade so zásadami poskytovania diferencovanej starostlivosti podľa návrhu hlavného odborníka SR zabezpečuje rýchlu diagnostiku, intenzívnu liečbu a ošetrovateľskú starostlivosť pacientom s akútnymi, život ohrozujúcimi stavmi, ktoré sú podmienené afekciou centrálneho alebo periférneho nervového systému. Ide hlavne o pacientov s cerebrovaskulárnymi, nádorovými, záchvatovými ochoreniami nervového systému. Diferencuje komatózne stavy s predpokladanou primárnou afekciou CNS. JIS má 4 postele.

 

Ambulantná časť kliniky

Neurologická ambulancia pre dospelých

Lekári: MUDr. Jana Zeleňáková

Zdravotná sestra: Mgr. Mária Kaštierová

Ordinačné hodiny:
Po - Pia: 7,00 - 9,00 hod. - odber materialu a aplikácia plánovanej ordinovanej terapie
9,00 - 15,00 hod. - vyšetrenie objednaných pacientov
Akútne stavy sa vyšetrujú prednostne.Po - Pia: 7,00 - 9,00 hod. - odber materialu a aplikácia plánovanej ordinovanej terapie
9,00 - 15,00 hod. - vyšetrenie objednaných pacientov
Akútne stavy sa vyšetrujú prednostne.

Ambulancia poskytuje:

 • špecializovanú neurologickú starostlivosť pacientom v prirodzenom spádovom území
 • pacienti sú spravidla odosielaní na konziliárne vyšetrenie neštátnym rajónnym neurológom
 • organizuje prijímanie akútych alebo plánovaných pacientov k hospitalizácii
 • konziliárne neurologické vyšetrenia pacientov hospitalizovaných na iných klinikách a oddeleniach UNM, na oddelení pohotovostného príjmu
 • vyšetrenia sa robia v neurologickej ambulancii alebo pri posteli chorého na príslušnej klinike alebo oddelení UNM
 • dispenzárnu starostlivosť chorých s vybranými ochoreniami
 • navrhuje alebo sa vyjadruje k návrhom na kúpelnú starostlivosť
 • navrhuje alebo predpisuje zdravotné pomôcky
 • v rozsahu svojho odboru vypracúva krátkodobé i dlhodobé posudkové závery (forenzné závery)

Konziliárna ambulancia neurologickej kliniky

Lekári: prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., prim. MUDr. Jozef Michalik, PhD.

Zdravotná sestra: Mgr. Mária Kaštierová

Ordinačné hodiny:

Po - Pia: 11,00 - 13,00 hod. - objednaní pacienti

 • poskytuje konziliárne a superkonziliárne služby pre komplikované chorobné stavy v rámci UNM, pre ambulantných pacientov v rámci prirodzeného rajónu
 • konziliárne a superkonziliárne služby pre komplikované chorobné stavy z iných zdravotníckych zariadení v rámci celého Slovenska

Ambulancia pre záchvatové ochorenia

Lekári: MUDr. Babeta Hofericová, prim. MUDr. Jozef Michalik, PhD., MUDr. Jana Zeleňáková

Zdravotná sestra: Mgr. Vlasta Grofiková

Ordinačné hodiny:

Po - Pia: 9,00 - 10, 00 hod. - objednaní pacienti

 • poskytuje vyšší stupeň liečebno - preventívnej, dispenzárnej, forenznej a poradenskej starostlivosti pacientom so záchvatovými stavmi s predpokladanou účasťou nervového systému v patogenéze ochorenia. Ide hlavne o stavy, ktoré sú diagnosticky, terapeuticky a posudkovo náročnejšie
 • epileptické a neepileptické záchvatové stavy
 • bolesti hlavy


Psychologická ambulancia

Psychológ: PhDr. Ján Grossmann 

Ordinačné hodiny:

Po - Pia: 9,00 - 15,00 hod. - objednaní pacienti

 • vedie psychologickú ambulanciu pri neurologickej klinike UNM
 • klinicko - diagnostická činnosť v neuropsychológii pre deti od troch rokov a dospelých
 • zaoberá sa chorobnými procesmi, ktoré sa prejavujú súčasne nervovými a psychickými príznakmi. Ide hlavne o pacientov s organickými léziami nervového systému s poruchami symbolických funkcií. Pracuje hlavne s pacientami, ktorí sú hospitalizovaní na neurologickej klinike, ale aj iných klinikách a oddeleniach UNM. Diagnostikuje tiež funkčné psychické poruchy.
 • psychoterapeutická činnosť pre deti od troch rokov a dospelých
 • neuropsychologické poradenstvo
 • ambulantní pacienti zo širšieho spádového územia
 • pacienti hospitalizovaní v UNM


Laboratórium EMG ( elektromyografia )

Lekári: prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., MUDr. Milan Grofik, PhD., MUDr. Monika Turčanová Koprušáková, PhD.

Zdravotná sestra: Mgr. Vlasta Grofiková

Ordinačné hodiny:

Po - Pia: 10,00 - 14,00 hod. - objednaní pacienti

 • elektromyografická a polyelektromyografická diagnostika ochorení nervového systému u ambulantných i hospitalizovaných pacientov
 • ide hlavne o ochorenia periférneho nervového systému, ochorenia svalov, nerovosvalového prevodu, niektoré poruchy centrálneho nervového systému

 

 

Ambulancia pre extrapyramídové ochorenia 


Ambulancia pre nervovosvalové ochorenia

Lekár: prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., MUDr. Milan Grofik, PhD., MUDr. Monika Turčanová Koprušáková, PhD.

Zdravotná sestra: Mgr. Vlasta Grofiková

Ordinačné hodiny:

Po - Pia: 11,00 - 13,00 hod. - objednaní pacienti

 • diferenciálna diagnostika, terapia, konziliárna činnosť pre vybrané nervosvalové ochorenia
 • suspektné alebo definované poruchy nervosvalového prevodu (myastenické a myastenia-like syndrómy)
 • suspektné alebo definované primárne svalové ochorenia (hereditárne svalové dystrofie, myozitídy, endokrinné myopathie a pod.)
 • suspektné alebo definované ochorenia neurónov predných rohov miechy (ALS syndrómy, spinálne svalové atrofie, polio-like syndrómy)
 • suspektné alebo definované ochorenia charakterizované abnormálnou svalovou aktivitou (myotónie, periodické svalové obrny, tetanie, tremory, dystonické syndrómy a pod.)
 • niektoré suspektné alebo definované ochorenia periférneho nervového systému
 • polyneuropathie, úžinové syndrómy, vybrané plexopathie a radikulopathie 

Ambulancia pohotovostnej služby

 • poskytuje základnú a špecializovanú neurologickú starostlivosť pre ambulantných pacientov a konziliárne služby počas lekárskej pohotovostnej služby (LPS)
 • LPS trvá v pracovný deň od 15.00 hod. do 7.00 hod. v deň pracovného voľna od 7.00 hod. do 7.00 hod. nasledujúceho dňa 

Laboratórium evokovaných potenciálov

Lekár: prim. MUDr. J. Michalik, PhD., doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD., MUDr. Natália Jankovičová

Zdravotná sestra: Katarína Hrnčiarová

Ordinačné hodiny:

Po - Pia: 7,00 - 15,00 hod. - objednaní pacienti

 • diagnostika neurologických ochorení pomocou evokovaných potenciálov (elektrofyziologické funkčné testy nervového systému)
 • diagnostiku porúch vedenia somatosenzitívnymi dráhami
  - SSEP pri stimulácii n.medianus, ulnaris, tibialis posterior, fibularis, pudendalis, trigeminus
 • funkčné testy zrakovej a sluchovej dráhy

Laboratórium EEG

Lekár: MUDr. Babeta Hofericová, doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD., MUDr. Jana Zeleňáková, prim. MUDr. Jozef Michalik, PhD.

Zdravotná sestra: Mirka Thomková, Ľubica Hrončová

Ordinačné hodiny:

Po - Pia: 7,00 - 15,00 hod. - objednaní pacienti

 • elektroencefalografická diagnostika ochorení nervového systému u hospitalizovaných i ambulantných pacientov, dospelých i detí
 • ide hlavne o záchvatové ochorenia nerového systému
 • iné ložiskové a difúzne poruchy mozgu
 • zhodnocuje a popisuje elektorencefalografické záznamy
 • záznamy pri natívnej registrácii, po provokáciách, hlavne po spánkovej deprivácii

Neurosonologická ambulancia

Lekár: doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO, MUDr. Jana Zeleňáková, doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD., MUDr. Jana Dluhá, PhD., MUDr. Patrik Kašovič

 

Videonystagmografická ambulancia (VNG) 

Lekár:  doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.