Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

Krajinská nemocnica Martin:

Oddelenie pre choroby nervov a duše

 

OÚNZ Martin:

Neurologické oddelenie

 

Lekárska fakulta a Martinská fakultná nemocnica

Jesseniova lekárska fakulta a Univerzitná nemocnica v Martine:

Neurologická klinika

 

Prednostovia kliniky:

doc. MUDr. Štefan Klima                       1945 - 1950

doc. MUDr. Karol Trávnik, CSc.              1950 - 1958

prim. MUDr. Ladislav Bevilaqua             1959 - 1962

prof. MUDr. Marek Böhm                      1962 - 1968

prof. MUDr. Václav Piťha, DrSc.            1968 - 1974

prof. MUDr. Karol Matulay                    1974 - 1976

prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.         1976 - 2002

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.              2002 - doteraz

 

 

 

Autor textu: prof. Drobný

Neurologické pracovisko má v Martine 70-ročnú tradíciu. V roku 1949 vzniklo ako prvé samostatné neurologické oddelenie na Slovensku so 60 posteľami pod vedením doc. MUDr. Zoltána Klimu. V roku 1951 sa začalo v Martine v spolupráci s rádiodiagnostickým oddelením zavádzať angiografické vyšetrenie karotických artérií. Úroveň martinskej klinickej neurológie bola jednou z najvyšších na Slovensku, a preto vznikla v Martine Katedra neurológie Slovenského ústavu pre doškoľovanie lekárov, ktorú viedol doc. MUDr. Karol Trávnik, CSc. až do doby jej presťahovania do Trenčína a následne do Bratislavy.

V roku 1955 sa k rutinnej cerebrálnej angiografii pridružilo laboratórium EEG vybavené 8-kanálovým Keiserovým EEG-prístrojom a využíval sa chronaximeter na meranie reobáz a chronaxií. V roku 1958 sa k neurologickému oddeleniu pričlenila rehabilitácia a balneológia. Pre pokles počtu metaluetických ochorení a pre relatívne nízky počet cievnych mozgových príhod (CMP) sa v roku 1959 pri reprofilizácii martinskej nemocnice

zredukoval posteľový fond neurologického oddelenia na 45 postelí. V tom čase bolo oddelenie konziliárnym strediskom pre stredoslovenský kraj a malo silné personálne obsadenie. Prednostom oddelenia bol primár MUDr. Ladislav Bevilaqua. Na oddelení pôsobili lekári MUDr. Karol Zuska, CSc., MUDr. Dušan Droppa, MUDr. Eva Strelková, MUDr. Zuzana Mináriková a MUDr. Michal Drobný. V tom období to bol neštandardne veľký tím neurológov, ktorého kvalita bola jedným z podnetov pre vznik detašovaného pracoviska LF UK v Martine, ktoré začalo fungovať v roku 1962. Praktickej výučbe sa venovali odborní asistenti MUDr. M. Drobný a MUDr. T. Krištofová. Prednášky zabezpečoval pôvodne martinský neurológ MUDr. Ferdinand Balek a neskôr doc. MUDr.

Marek Böhm. Pri praktickej výučbe ďalej vypomáhali MUDr. Ladislav Sobocký, CSc., MUDr. Jiří Jágr, MUDr. P. Varsik a MUDr. Daniel Bartko, CSc. Ďalším významným odchovancom martinskej neurológie je doc. MUDr. František Podivínsky, DrSc. V roku 1965 vybudoval nový prednosta kliniky prof. MUDr. Václav Piťha, DrSc. prístavbu pre ambulantné a výučbové priestory v priestoroch 8. nemocničného pavilónu. Pracovisko dovybavil 3-kanálovým EMG firmy Galileo a neskôr EMG firmy DISA s možnosťou vyšetrenia evokovaných potenciálov. Zástupcom prednostu kliniky bol prim. Bevilaqua. Túto techniku používal a rozvíjal MUDr. Michal Drobný, CSc. a ing. Jozef Fundárek v tzv. Novákovskom dome. V Martine vtedy vzniklo významné polygrafické pracovisko, ktoré vykonávalo vyšetrenia exteroceptívnych reflexov s využívaním pre klinickú diagnostiku a výskum. Po smrti prof. Piťhu v roku 1974 sa ujal vedenia neurologickej kliniky po obhajobe habilitačnej práce a vymenovaní za prednostu doc. MUDr. Michal Drobný, CSc., ktorý zaviedol inštitút spoločných neurologicko-rádiologických vizít a denných seminárov o priebehu nočnej služby, prijatých pacientoch a výsledkoch konziliárnych vyšetrení. Táto forma štúdia a udržiavania profesionálnej úrovne sa stala princípom výchovy mladých adeptov neurológie. V 70. a 80. rokoch sa klinika vyprofilovala na pracovisko zamerané na diagnostiku a liečbu akútnych stavov v neurológii a na výskum CMP a preto sa v roku 1970 zriadila JIS neurologickej kliniky so štyrmi akútnymi a šiestimi intermediárnymi posteľami. V roku 1974 sa otvorila ambulancia detskej neurológie na čele s MUDr. Máriou Sabovou a od r. 1982 s MUDr. Danicou Vladárovou. Ku koncu 80. rokov sa detskou neurológiou začala zaoberať MUDr. Katarína Druneková, ktorá poskytovala v nemocnici detské neurologické konziliárne služby. Ešte počas vedenia neurologickej kliniky prof. Piťhom posilnili tím neurologickej kliniky: MUDr. E. Kalašová, odborný asistent MUDr. Oskar Záhorský, odborná asistentka MUDr. Anna Laciová a MUDr. Eduard Gajdoš. Neskôr rozšírili rady pracovníkov MUDr. Pavel Sýkora, MUDr. Miloš Mlynček, MUDr. Karol Točík, MUDr. Jozef Adamkov, MUDr. Božena Piťhová, MUDr. Eva Wolfová, MUDr. Viliam Krajňák, MUDr. Antónia Švaleková, MUDr. Mária Adamková, MUDr. Aksiňa Oríšková-Krajňáková, MUDr. Milan Luliak, MUDr. Mária Luliaková, MUDr. Soňa Ševčíková, MUDr. Mária Chmelíková, MUDr. Eleonóra Hrončeková, MUDr. Jana Froncová a MUDr. Ľubica Kneslová.

V 70. a 80. rokoch mala neurologická klinika k dispozícii prístrojovú techniku na vysokej úrovni. Vykonávali sa polygrafické analýzy reflexov, polyelektromyograficko-kineziologické a elementárne EMG vyšetrenia, evokované potenciály a na strednom-malom počítači SM 3/20 sa vykonávala prvá digitalizácia EMG-signálu. Začala sa robiť aplikovaná štatistika a prvé epidemiologické štúdie CMP v rokoch 1983—1986, ďalej v roku 1988 a posledná v rokoch 1996-1997. Od roku 1969 sa klinika venuje sledovaniu spongioformných encefalopatií v klinickej praxi, diagnostike a klinickému vývoju ochorenia až k jeho letálnemu koncu. Prof. Drobný v spolupráci s MUDr. Evou Mitrovou, DrSc. a doc. MUDr. Vlastimilom Mayerom, DrSc. (za asistencie severoamerického profesora slovenského pôvodu D. C. Gajduseka) vytvorili celosvetovo unikátnu monografiu Mayer V., Drobný M., Mitrová E. „Pomalé vírusové neuroinfekcie“ (1983). Pod vedením prof. Drobného boli vypracované charakteristické vzorce odťahovacej reakcie typickej pre cerebrálne poškodenia a pre reakciu takmer alebo úplne izolovanej aborálnej miechy. Ďalším originálnym vyšetrením zavedeným v 80. rokoch do experimentálnej a klinickej praxe bola metóda vyvolávania napínacieho a skracovacieho reflexu pasívnymi sínusovými pohybmi predlaktia alebo predkolenia. Klinicky a elektrofyziologicky boli sledované súbory pacientov so sclerosis multiplex liečené alternatívne kortikoidmi, akupunktúrou a magnetoterapiou. Riešením uvedenej problematiky obhájil doc. Drobný vedeckú hodnosť DrSc. (1984) a získal titul univerzitného profesora v odbore Neurológia (1985). V tomto období obhájil MUDr. Jozef Adamkov riešením problematiky parkinsonizmu vyvolaného chronickou intoxikáciou mangánom vedeckú hodnosť CSc. a následne bol v roku 1989 vymenovaný za docenta v odbore Neurológia. V roku 1990 získala vedecko-pedagogickú hodnosť docent v odbore neurológia aj MUDr. Božena Piťhová, CSc. Vo funkcii zástupcu prednostu kliniky bol prim. Bevilaqua nahradený v roku 1985 prim. MUDr. Viliamom Krajňákom.

Na prelome 80. a 90. rokov získala Neurologická klinika špičkové prístroje Nicolet Pathfinder na vyšetrovanie všetkých modalít evokovaných potenciálov a elektromyograf Nicolet Viking II E vrátane magnetického stimulátora Cadwell. S touto vyspelou technikou pracoval MUDr. Jozef Michalik a MUDr. Egon Kurča. V roku 1994 sa stal novým zástupcom prednostu kliniky prim. MUDr. Jozef Michalik. V druhej polovici 90. rokov prišiel na kliniku ďalší talentovaný lekár — MUDr. Milan R. Voško. Prof. Drobný spolupracoval s prof. MUDr. Danielom Bartkom, DrSc. na rozšírení a obnovenom vydaní úspešnej celoštátnej učebnice neurológie z roku 1985, a tak vznikla publikácia Bartko D., Drobný M. Neurológia (1990). Prof. Drobný spolu s lektorkou anglického jazyka Annamarie vypracoval aj prvé a druhé vydanie učebných textov neurológie v anglickom jazyku Drobný M., Annamarie: Lectures of Neurology (1996) a Drobný M., Annamarie: Neurology Lectures (1997).

V roku 1989 sa stal prof. Drobný prvým dekanom Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, ktorý bol demokraticky zvolený akademickým senátom fakulty a túto funkciu zastával do roku 1991. Prof. Drobný bol predsedom Spoločnej odborovej komisie pre vedný odbor Neurológia 51-12-9 pri MŠ Slovenskej republiky a v 90. rokoch bol aj členom Akreditačnej komisie vlády Slovenskej republiky. Práca prof. Drobného bola v roku 1998 ocenená Radom Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadny prínos v oblasti vedy a výskumu Slovenskej republiky. Niekoľko desiatok rokov vykonával prof. Drobný aj bohatú expertíznu a posudkovú činnosť.

Autor textu: prof. Kurča

V roku 2000 obhájil MUDr. Egon Kurča, PhD., habilitačnú prácu s názvom Kvantitatívna elektromyografia a získal vedecko-pedagogickú hodnosť docenta. Počas jedného roka vykonával v čase neprítomnosti prim. MUDr. Jozefa Michalika (zahraničný pracovný pobyt) funkciu zástupcu prednostu kliniky. V roku 2002 bol doc. Kurča vymenovaný dekanom JLF UK do funkcie prednostu Neurologickej kliniky.

V období rokov 2002-2019 získala Neurologická klinika kompletné bezpapierové digitálne zariadenie pre vyšetrenie EEG vrátane dlhotrvajúceho video-EEG-monitoringu s použitím 2 kamerových systémov (jedná kamera detailne sníma tvár pacienta a druhá kamera zaberá celého pacienta na vyšetrovacom lôžku alebo v sediacej polohe v kresle).

Systém pre vyšetrovanie evokovaných potenciálov (EP) je z roku 2018 od výrobcu Medtronic Keypoint. Elektromyografický (EMG) prístroj špičkovej kvality je z roku 2016 opäť značky Medtronic Keypoint spolu s novým magnetickým stimulátorom z roku 2018 značky Magventure Magpro, ktorý umožňuje nízkofrekvenčné aj vysokofrekvenčné repetitívne stimulácie vrátane párových stimulácií. Je vybavený špeciálnym kreslom pre pacienta s možnosťou fixácie hlavy, ako aj stimulačnej cievky. Stimulačná cievka je vybavená chladiacim systémom s prietokom vody. EMG-prístroj umožňuje všetky potrebné typy kvantitatívnej EMG, ako aj SFEMG, ktoré sa štandardne využívajú v rutinnej klinickej praxi. Klinika má vlastný ultrazvukový (UZ) prístroj najvyššej triedy Esaote z roku 2020, ktorý umožňuje vyšetrovanie extrakraniálnych aj intrakraniálnych ciev priamo pri lôžku pacienta. Na prístroji sa vykonáva aj bubble-test pre detekciu pravoľavých srdcových skratov. K prístroju je aj 18 MHz sonda umožňujúca vyšetrovanie periférnych nervov, ako aj ďalšie použitie v tzv.muskuloskeletálnom ultrazvuku. Pod kontrolou UZ, sa vykonávajú napr. hlboké derivácie SI-kĺbov. Klinika disponuje aj systémom pre detekciu intrakraniálneho cievneho embolizmu Rimed z roku 2014.

V posledných rokoch postupne odišli do dôchodku viacerí dlhoroční a zaslúžilí pracovníci kliniky (MUDr. Ľubica Kneslová, PhDr., Daniela Šútorová, MUDr.Katarína Druneková, MUDr. Mária Adamková, MUDr. Milan Krátky, doc. MUDr. Božena Piťhová CSc., sekretárka Ľubica Hořínková). Rovnako na klinike ukončila pracovný pomer MUDr. Mária Cuninková, ktorá mala aj špecializáciu v odbore detská neurológia a osobitne sa venovala problematike EEG a epileptických záchvatov v detskom aj dospelom veku. V roku 2016 bola zrušená Detská neurologická ambulancia na klinike a novozriadená Detská neurologická ambulancia v rámci Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine.

V roku 2009 bol prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.,vymenovaný prezidentom Václavom Klausom v pražskom Karolíne za riadneho profesora v odbore Neurológia. Odvtedy sa vedecký a výskumný výkon pracoviska rádovo zvýšil. Aktuálne pôsobí na klinike ako zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD., ktorý sa osobitne venuje problematike vestibulárnych a nevestibulárnych závratov, videonystagmografii, funkčnej MR aj MR-spektroskopii, problematike demencií, ako aj ľahkých úrazov mozgu. V pozícii zástupcu prednostu pre liečebno-preventívnu činnosť je po odchode prim. MUDr. Jozefa Michalika, PhD. do dôchodku doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., ktorý sa hĺbkovo venuje najmä problematike cievnych ochorení mozgu a miechy. Pozíciu zástupcu prednostu pre vedu a výskum zastáva doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD., ktorá je renomovaným odborníkom najmä na sclerosis multiplex a príbuzné nozologické jednotky. Medzi školských pracovníkov patrí aj odborná asistentka MUDr. Monika Turčanová Koprušáková, PhD., a čiastočný pedagogický úväzok má aj MUDr. Milan Grofik, PhD. Na pedagogickej činnosti sa však podieľajú aj ďalší lekári kliniky, ktorí sú zamestnancami Univerzitnej nemocnice (MUDr. Babeta Hofericová, MUDr. Jana Dluhá, PhD., MUDr. Klaudia Kalmárová, PhD., MUDr. Jana Olekšáková, PhD., MUDr. Róbert Ružinák, PhD.). Napriek veku 85 rokov stále pôsobí na klinike bývalý prednosta prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc., ktorý vykonáva pedagogickú aj liečebno-preventívnu činnosť. Klinika má v súčasnosti aj dvoch lekárov - študentov denného doktorandského štúdia (MUDr. Lucia Babálová, MUDr. Pavol Skáčik).

Neurologická klinika je nadregionálnym pracoviskom pre diagnostiku a liečbu náhlych cievnych mozgových príhod s možnosťou vykonávať trombolytickú liečbu a v spolupráci s Rádiologickou klinikou aj mechanické trombektómie a mnoho ďalších vysoko špecializovaných endovaskulárnych výkonov. V roku 2021 bola uvedená do prevádzky nová Cerebrovaskulárna intenzívna jednotka s 10 lôžkami v priestoroch pavilónu č. 6, ktorá spĺňa najvyššie priestorové a materiálovo-technické štandardy z celosvetového hľadiska. Vedúcim lekárom novej jednotky je doc. Nosáľ.

Neurologická klinika získala štatút Centra pre extrapyramídové ochorenia. v ktorom okrem prof. Kurču a dr. Grofika pôsobia MUDr. Patrik Kašovič, MUDr. Jana Olekšáková, PhD. a MUDr. Ján Necpál (tento ako externý spolupracovník z Neurologického oddelenia vo Zvolene). V centre sa realizujú okrem špičkovej diagnostiky aj nadštandardné liečebné postupy. K týmto patrí používanie apomorfinovej subkutánnej pumpy a jejunálnej Duodopovej pumpy pri Parkinsonovej chorobe, v čom významne pomáha aj Mgr. Vlasta Grofiková.

Pracovisko využíva aj metódu hlbokej mozgovej stimulácie pri Parkinsonovej chorobe, rôznych tremoroch, ako aj dystonických poruchách. V tomto pracovisko s Neurochirurgickou klinikou SZU a FNsP FDR v Banskej Bystrici, kde sa vykonáva implantácia mozgových elektród spolu s implantáciou extracerebrálnych neurostimulátorov (vďaka patrí prof. MUDr. Miroslavovi Galandovi, CSc., MUDr. Tomášovi Galandovi, PhD., a prednostovi kliniky MUDr. Jánovi Šulajovi, PhD.). Aplikáciu botulotoxínu dystonickým pacientom má na klinike na starosti dr. Turčanová Koprušáková.

Súčasťou kliniky je Centrum pre diagnostiku a liečbu sclerosis multiplex v rámci ktorého pacienti dostávajú aj najmodernejšiu biologickú liečbu (napr. natalizumab, alemtuzumab a ocrelizumab). V centre pracujú okrem prof. Kurču, prim. Michalika, doc. Kantorovej aj MUDr. Natália Jankovičová a MUDr. Marek Tarčák. Súčasťou kliniky je aj Psychologická ambulancia s PhDr. Jánom Grossmannom, ktorý sa osobitne diagnosticky, terapeuticky, ale aj výskumne venuje pacientom s diagnózou SM.

Klinika má ďalej štatút Centra pre degeneratívne a autoimunitné neuromuskulárne ochorenia. Lekármi centra sú prof. Kurča, dr. Turčanová-Koprušáková, dr. Grofik a novým členom tímu je MUDr. Kristián Šveda. Štandardnou súčasťou liečby je v indikovaných prípadoch podávanie polyklonálneho humánneho intravenózneho imunoglobulínu.

V rámci Slovenskej republiky je klinika významným centrom v diagnostike a liečbe epileptických a neepileptických záchvatových stavov s možnosťou indikovať epileptochirurgické riešenia v spolupráci so zahraničným pracoviskom vo Fakultnej nemocnici U sv. Anny v Brne. Vedúcim lekárom v tejto oblasti je dr. Hofericová a súčasťou tímu je aj MUDr. Jana Zeleňáková.

Dôležitou súčasťou kliniky sú jej laboratóriá. Vedúcou EEG-laboratória je dr. Hofericová s laborantkami Mirkou Thomkovou a Ľubicou Hrončovou, Vedúcou EP- je dr. Jankovičová, EMG-laboratórium vedie dr. Turčanová-Koprušáková a vedúcim UZ laboratória je doc. Nosáľ.

Nárast diagnostických, liečebných, pedagogických, ako aj vedeckovýskumných výkonov a aktivít je spojený s nárastom administratívnych výkonov. Preto sa personálne rozšíril aj sekretariát Neurologickej kliniky, kde v súčasnosti pracuje na pozícii JLF Petra Ilovská a na pozícii UNM Ing. Anna Ballová a Mgr. Michaela Veterníková. V roku 2018 nastala zmena aj na pozícii vrchnej sestry Neurologickej kliniky. Novou vrchnou sestrou sa stala Mgr. Mária Kurhajcová a od roku 2019 je staničnou sestrou Mgr. Helena Lizuchová.

Neurologická klinika JLF UK a UNM v Martine je akreditovaná pre špecializačné štúdium v odbore Neurológia. V súčasnosti je prihlásených v špecializačnom štúdiu približne 40 lekárov z celého Slovenska. Pracovisko má zároveň akreditáciu pre doktorandské štúdium v dennej aj externej forme v študijnom programe Neurológia. V súčasnosti študuje v obidvoch formách 6 doktorandov. Klinika má aj akreditáciu pre habilitácie a vymenovacie konania v odbore Neurológia pre získanie vedecko-pedagogických hodností docent a profesor.

Prof. Kurča má aktuálne Hirschov index 16 a má 751 citácií registrovaných v prestížnych medzinárodných citačných databázach. Je členom redakčnej rady časopisu Česká a slovenská neurológia a neurochirurgia a užšej redakčnej rady časopisu Neurologie pro praxi a zároveň je pozvaným reviewerom mnohých odborných zahraničných časopisov, doc. Sivák je členom redakčnej rady časopisu Česká a slovenská neurológia a neurochirurgia ako aj širšej redakčnej rady časopisu Neurologie pro praxi. Doc. Kantorová a doc. Nosáľ sú členmi redakčnej rady časopisu Neurológia. Prof. Kurča a doc. Nosáľ sú držiteľmi prestížneho členstva FESO (Fellow of European Stroke Organization). Prof. Kurča je členom výboru Slovenskej neurologickej spoločnosti a členom výborov jej cerebrovaskulárnej a neuromuskulárnej sekcie.

Doc. Nosáľ je členom výboru cerebrovaskulárnej sekcie a dr. Grofik extrapyramídovej sekcie, Prof. Kurča plní aj funkciu krajského odborníka pre neurológiu v Žilinskom samosprávnom kraji, Je zároveň členom Neurologickej oborovej rady LF UP v Olomouci, LF UM v Brne a LF UK v Bratislave.

Neurologická klinika JLF UK a UNM v Martine je v roku 2022 medzinárodne uznávaným pracoviskom s perspektívou rastu vo všetkých oblastiach.