Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Poskytované služby

Poskytované služby

 • základná a špecializovaná liečebno - preventívna starostlivosť pacientom s ochoreniami periférneho a centrálneho nervového systému, ochoreniami svalov a ochoreniami osového orgánu v prirodzenom spádovom území
 • diagnostická a liečebná starostlivosť pri komplikovaných chorobných stavoch, ktorých diagnostika a liečba nebola úspešná v nemocniciach a poliklinických zariadeniach nižšieho typu
 • vysoko špecializovaná odborná diagnostická a liečebno - preventívna starostlivosť pre celú Slovenskú republiku pre vybrané skupiny ochorení, v starostlivosti o ktoré dosiahla Neurologická klinika JLF UK a UNM mimoriadnu úroveň a skúsenosť
 • zabezpečuje a vykonáva teoretickú a praktickú klinickú odbornú prípravu študentov Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine
 • vykonáva akreditované špecializačné štúdium v špecializačnom odbore neurológia
 • vykonáva denné aj externé doktorandské štúdium (3. stupeň vysokoškolského štúdia) v odbore 7.1.11. neurológia 
 • zabezpečuje a vykonáva vedecko - výskumnú a posudkovú činnosť v odbore neurológia

Nadštandardné diagnostické a terapeutické postupy

 • Priónové ochorenia (najväčší počet diagnostikovaných pacientov v SR, EEG, MR, proteín 14-3-3, E200K, kodón129)
 • Epilepsie (neinvazívne video-EEG monitorovanie, indikácie k epileptochirurgickej konzultácii NUSA Brno)
 • Cievne ochorenia mozgu (UZ, CTA, MRA, superselektívna 3D DSA, HMPAO SPECT)
 • Neuromuskulárne ochorenia (kvantitatívna EMG, single fibre EMG)
 • Sclerosis multiplex (MR, EP ascendentné aj descendentné, komplexné vyšetrenie likvoru, neuropsychológia, OCT, vybraná genetika a imunológia)
 • Systémová intravenózna a lokálna intraarteriálna trombolýza rt-PA, sonotrombotrypsia, mechanické trombektómie
 • Perkutánna transluminálna angioplastika so založením stentu extrakraniálne aj intrakraniálne
 • Embolizácia aneuryziem, A-V malformácii a nádorov
 • Nadštandardné elektrofyziologické laboratórium (EEG, EP, EMG)
 • Jednorázová, párová a repetitívna magnetická stimulácia
 • Parkinsonova choroba (DATSCAN)
 • VNG (videonystagmografické) vyšetrenie a vestibulárna analýza
 • Testovanie nových diagnostických a terapeutických postupov (grantové úlohy a klinické štúdie)

Celoštátna liečebná starostlivosť

Centrum pre diagnostiku a liečbu Sclerosis multiplex

NCMP pracovisko a MTE pracovisko - systémová vnútrožilová trombolýza a endovaskulárne mechanické trombektómie

Centrum pre autoimunitné a degeneratívne neuromuskulárne ochorenia

Centrum pre extrapyramídové ochorenia

Imunologická liečba neuroimunologických chorôb
Zodpovedný lekár: prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., MUDr. Jozef Michalik, PhD., doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD., MUDr. Natália Jankovičová, MUDr. Marek Tarčák, MUDr. Milan Grofik, PhD., MUDr. Monika Turčanová Koprušáková, PhD.

Neurointervenčné intravaskulárne výkony
Zodpovedný lekár: doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., FCIRSE, prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO - spolupráca s Rádiologickou klinikou JLF UK a UNM

Liečba hyperakútnych náhlych cievnych mozgových príhod
Zodpovedný lekár: Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO, MUDr. Jozef Michalik, PhD., doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO

Liečebná aplikácia botulotoxínu
Zodpovedný lekár: MUDr. Monika Turčanová Koprušáková, PhD., prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., MUDr. Jozef Michalik, PhD.

Liečba refraktérnych epilepsií

Zodpovedný lekár: MUDr. Babeta Hofericová, MUDr. Jozef Michalik, PhD., MUDr. Jana Zeleňáková, MUDr. Klaudia Kalmárová, PhD.

Liečba refraktérnych vertebrogénnych syndrómov
Zodpovedný lekár: MUDr. Jozef Michalik, PhD., prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., MUDr. Patrik Kašovič

Indikovanie a realizácia DBS (hlbokej mozgovej stimulácie) a trvalej duodenálnej alebo apomorfínovej pumpy u pacientov s Parkinsonovou chorobou

Zodpovedný lekár: prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., MUDr. Milan Grofik, PhD., MUDr. Ján Necpál, MUDr. Patrik Kašovič - spolupráca s prof. MUDr. Miroslavom Galandom, CSc. a MUDr. Tomášom Galandom, Neurochirurgická klinika SZU a FNFDR Banská Bystrica

Videonystagmografické vyšetrenie (VNG) a vestibulárna ambulancia

Zodpovedný lekár: doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD., prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.