Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Poskytované služby

Poskytované služby

 • základná a špecializovaná liečebno - preventívna starostlivosť pacientom s ochoreniami periférneho a centrálneho nervového systému, ochoreniami svalov a ochoreniami osového orgánu v prirodzenom spádovom území
 • diagnostická a liečebná starostlivosť pri komplikovaných chorobných stavoch, ktorých diagnostika a liečba nebola úspešná v nemocniciach a poliklinických zariadeniach nižšieho typu
 • vysoko špecializovaná odborná diagnostická a liečebno - preventívna starostlivosť pre celú Slovenskú republiku pre vybrané skupiny ochorení, v starostlivosti o ktoré dosiahla Neurologická klinika JLF UK a UNM mimoriadnu úroveň a skúsenosť
 • zabezpečuje a vykonáva teoretickú a praktickú klinickú odbornú prípravu študentov Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine
 • vykonáva akreditované špecializačné štúdium v špecializačnom odbore neurológia
 • vykonáva denné aj externé doktorandské štúdium (3. stupeň vysokoškolského štúdia) v odbore 7.1.11. neurológia 
 • zabezpečuje a vykonáva vedecko - výskumnú a posudkovú činnosť v odbore neurológia

Nadštandardné diagnostické a terapeutické postupy

 • Priónové ochorenia (najväčší počet diagnostikovaných pacientov v SR, EEG, MR, proteín 14-3-3, E200K, kodón129)
 • Epilepsie (neinvazívne video-EEG monitorovanie, indikácie k epileptochirurgickej konzultácii NUSA Brno)
 • Cievne ochorenia mozgu (UZ, CTA, MRA, superselektívna 3D DSA, HMPAO SPECT)
 • Neuromuskulárne ochorenia (kvantitatívna EMG, single fibre EMG)
 • Sclerosis multiplex (MR, EP ascendentné aj descendentné, komplexné vyšetrenie likvoru, neuropsychológia, OCT, vybraná genetika a imunológia)
 • Systémová intravenózna a lokálna intraarteriálna trombolýza rt-PA, sonotrombotrypsia, mechanické trombektómie
 • Perkutánna transluminálna angioplastika so založením stentu extrakraniálne aj intrakraniálne
 • Embolizácia aneuryziem, A-V malformácii a nádorov
 • Nadštandardné elektrofyziologické laboratórium (EEG, EP, EMG)
 • Jednorázová, párová a repetitívna magnetická stimulácia
 • Parkinsonova choroba (DATSCAN)
 • Testovanie nových diagnostických a terapeutických postupov (grantové úlohy a klinické štúdie)

Celoštátna liečebná starostlivosť

Centrum pre diagnostiku a liečbu Sclerosis multiplex

NCMP pracovisko a MTE pracovisko - systémová vnútrožilová trombolýza a endovaskulárne mechanické trombektómie

Centrum pre autoimunitné a degeneratívne neuromuskulárne ochorenia

Centrum pre extrapyramídové ochorenia

 

Imunologická liečba neuroimunologických chorôb
Zodpovedný lekár: prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., prim. MUDr. Jozef Michalik, PhD., doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD., MUDr. Natália Jankovičová, MUDr. Milan Grofik, MUDr. Monika Turčanová Koprušáková, PhD.

Neurointervenčné intravaskulárne výkony
Zodpovedný lekár: doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., FCIRSE, prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO - spolupráca s Rádiologickou klinikou JLF UK a UNM

Liečba hyperakútnych náhlych cievnych mozgových príhod
Zodpovedný lekár: Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO, prim. MUDr. Jozef Michalik, PhD., doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO

Liečebná aplikácia botulotoxínu
Zodpovedný lekár: MUDr. Monika Turčanová Koprušáková, PhD., prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., prim. MUDr. Jozef Michalik, PhD.

Liečba refraktérnych epilepsií

Zodpovedný lekár: MUDr. Babeta Hofericová, prim. MUDr. Jozef Michalik, PhD., MUDr. Jana Zeleňáková

Liečba refraktérnych vertebrogénnych syndrómov
Zodpovedný lekár: prim. MUDr. Jozef Michalik, PhD., prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

Indikovanie a realizácia DBS (hlbokej mozgovej stimulácie) a trvalej duodenálnej alebo apomorfínovej pumpy u pacientov s Parkinsonovou chorobou

Zodpovedný lekár: prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., MUDr. Milan Grofik, MUDr. Ján Necpál, MUDr. Patrik Kašovič - spolupráca s prof. MUDr. Miroslavom Galandom, CSc. a MUDr. Tomášom Galandom, Neurochirurgická klinika SZU a FNFDR Banská Bystrica

Videonystagmografické vyšetrenie (VNG) a vestibulárna ambulancia

Zodpovedný lekár: doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD., prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.