Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

3. stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) 

s vedecko-akademickým titulom PhD.

denná aj externá forma

JLF UK má akreditáciu pre študijný odbor 7.1.11. neurológia priznanú MŠ SR od 29.12. 2010

 

Doktorandi marec 2022